رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اثرات مقادير مختلف اسيد سولفوريك بر غلظت عناصر غذايي برگ و عناصر آلاينده در ميوه ي درختان پسته "


شماره شناسایی : 18874361
شماره مدرک : ۶۱۷۲۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : حسيني فرد، سيدجواد
: نيکوئي دستجردي، محمدرضا
: حيدري صالح آباد، مژده
: اکبري پور، اکرم
: صداقتي، ناصر
: عرب، حسن
: هاشمي نسب، حجت
: محمدي محمدآبادي، اکبر
: علي پورشمس آباد، حميد
: مهرداديان، حميد
: باقريان جعفرآبادي، روح الله
عنوان اصلي : بررسي اثرات مقادير مختلف اسيد سولفوريك بر غلظت عناصر غذايي برگ و عناصر آلاينده در ميوه ي درختان پسته
نام نخستين پديدآور : حسيني فرد، سيدجواد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Studying the effects of different quantities of acid sulfuric on leaf nutrients concentration and pollutant elements in fruit of pistachio trees
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸۶۱۷۲۱
: شماره طرح : 47-06-33-093-971308
: سامانه سمپات
توصیفگر : آب آبياري
: فلزات سنگين
: برگ و ميوه پسته
: مجتمع مس سرچشمه
خلاصه یا چکیده : خاك¬هاي مناطق پسته¬كاري كشور داراي درصد آهك بالا و در نتيجه pH قليايي هستند. در اين شرايط جذب اغلب عناصر غذايي مورد نياز گياه با مشكل روبرو بوده و رشد و عملكرد كمي و كيفي محصول تحت تاثير قرار مي¬گيرد. يكي از راههاي تعديل pH خاك و جذب بهتر عناصر غذايي از خاك كاهش pH آب آبياري با استفاده از اسيدسولفوريك مي باشد. بنابراين اين تحقيق با همكاري مجتمع مس سرچشمه با هدف بررسي اثر كاربرد اسيد سولفوريك در آب آبياري بر غلظت عناصر غذايي برگ و جذب عناصر سنگين آلوده كننده در ميوه پسته انجام شد. به اين منظور سه قطعه باغ با سه نوع بافت خاك سبك، متوسط و سنگين در شهرستان رفسنجان براي اجراي طرح انتخاب شد. بعد از انتخاب باغ¬ها، تيمارهاي آزمايشي شامل چهار مقدار pH آب آبياري (H1: pH‌ آب آبياري يا شاهد؛ H2: pH=3؛ H3: pH=4؛ H4: pH=5) و سه زمان كاربرد اسيد (T1: اسفند، ارديبهشت و خردادماه؛ T2: اسفند و خردادماه؛ T3: ارديبهشت و خردادماه) در قالب طرح آماري كرتهاي خرد شده بر پايه بلوك هاي كامل تصادفي در 3 تكرار يا بلوك در هر منطقه به صورت جداگانه در اسفند 97 و در سالهاي 98 و 99 اجرا شد. براي تعيين مقدار اسيد لازم براي رسيدن به pHهاي مورد نظر، منحني تيتراسيون آب آبياري هر منطقه با اسيد سولفوريك يك درصد رسم شد. اعمال تيمارها، با استفاده از تانكر پلي اتيلني حاوي اسيدسولفوريك غليظ در ابتداي ورودي آب آبياري هر تيمار و تنظيم ورود اسيد به داخل آب در زمان آبياري هر تيمار انجام شد. نتايج اندازه گيري pH آب آبياري در طول كرت در سال اول مشخص نمود كه مقادير به دست آمده از منحني تيتراسيون براي رسيدن به pH هاي مورد نظر كافي نيست و با آزمايش¬هاي تكميلي، در سال دوم اين مقادير دو برابر شد. نتايج نشان داد كه در برگ درختان باغ با خاك سبك افزايش غلظت عناصر كم¬مصرف آهن، روي، منگنز و مس در هر دو سال آزمايش رخ داده است. نتايج تجزيه برگ در باغ با خاك متوسط، افزايش غلظت عناصر كم¬مصرف روي و مس و كاهش غلظت بُر را در هر دو سال آزمايش در آبياري با آب با 4 و 3=pH نسبت به تيمار شاهد (آبياري با آب با 6/7=pH) نشان ¬داد. نتايج تجزيه برگ باغ با خاك سنگين نيز افزايش غلظت عناصر كم-مصرف روي و مس را در هر دو سال آزمايش و در هر سه pH كاهش يافته آب آبياري (3، 4 و 5) نسبت به تيمار شاهد (آبياري با آب با 6/7=pH) نشان ¬داد. افزايش غلظت روي در سال دوم بيشتر تحت تاثير 3=pH به مقدار 21 ميلي¬گرم در كيلوگرم (در حدود سه برابر نسبت به تيمار شاهد) بود. نتايج تجزيه ميوه از نظر عناصر آلاينده در در هر سه منطقه مورد آزمايش نشان داد كه تيمارهاي آزمايش اثر معني¬داري (P≤0.05) بر غلظت عناصر آلاينده ارسنيك، سرب و كادميم نداشته¬اند. ضمن اينكه مقادير كادميم در همه نمونه¬هاي ميوه صفر بود. براساس استاندارد اتحاديه اروپا، در نمونه¬هاي ميوه مورد آزمايش در همه مناطق اجراي پروژه غلظت آلاينده¬هاي اندازه¬گيري شده كمتر از حد مجاز پيشنهاد شده، بود. با در نظر گرفتن غلظت عناصر غذايي برگ، مي¬توان نتيجه¬گيري كرد كه در شرايط انجام اين پژوهش، در خاك سبك كاهش pH آب آبياري به 5 و در خاك متوسط و سنگين به ترتيب 4 و 3 مناسب است. براساس خصوصيات و كيفيت آب آبياري در مناطق مختلف، براي كاهش pH آب آبياري به 5، 4 و 3 به ترتيب (180-350)، (144-264) و (108-198) ليتر در هكتار در هر نوبت اسيد سولفوريك غليظ 98 درصد استفاده شد. همچنين به دليل عدم تفاوت معني دار بیشتر ويژگيهاي مهم مورد بررسي بين دو و سه نوبت كاربرد اسيد سولفوريك در باغ¬هاي پسته دو نوبت كاربرد اسيد سولفوريك در آب آبياري توصيه مي¬¬شود. اين دو نوبت شامل آخرين آبياري اسفند و خرداد يا اولين آبياري ارديبهشت و آخرين آبياري خردادماه است.
: The soils of the pistachio growing areas of Iran have a high percentage of lime and as a result, the pH is alkaline. Under these conditions, absorption of most of the nutrients required by the plant is faced with problems and the growth and performance of the product is quantitatively and qualitatively affected. One of the ways to adjust the soil pH and better uptake of nutrients from the soil is to reduce the pH of irrigation water using sulfuric acid. Therefore, this study was conducted in collaboration with Sarcheshmeh Copper Complex to investigate the effect of sulfuric acid application in irrigation water on the concentration of leaf nutrients and uptake of heavy contaminants in pistachio fruit. For this purpose, the orchard plots with three types of light, medium and heavy soil texture in Rafsanjan city were selected for the project. After selecting the orchards, experimental treatments included four pH values of irrigation water (H1: pH of irrigation water or control; H2: pH = 3; H3: pH = 4; H4: pH = 5) and three times of acid application (T1: March, May and June; T2: March and June; T3: May and June) in the form of a statistical design of split plots based on randomized complete blocks in 3 replications or blocks in each region separately in March 2019 and in 2020 and 2021 was implemented. To determine the amount of acid needed to reach the desired pH, the titration curve of irrigation water in each area was plotted with 1% sulfuric acid. The treatments were applied using a polyethylene tank containing concentrated sulfuric acid at the beginning of the irrigation water inlet of each treatment and adjusting the entry of acid into the water at the time of irrigation of each treatment. The results of measuring the pH of irrigation water during the first year in the plot showed that the values obtained from the titration curve are not sufficient to reach the desired pH and these values should be doubled. The results of leaf analysis showed that the concentrations of micro-elements iron, zinc, manganese and copper increased in both years of experiment in the orchard with light soil. The results of leaf analysis in the orchard with medium soil also showed an increase in the concentration of zinc and copper and a decrease in boron concentration in both years of the experiment at water irrigation with pH = 3 and 4. The results of leaf analyses of orchards with heavy soil also showed an increase in the concentration of micro- elements zinc and copper in both years and in all three decreased pH of irrigation water (3, 4 and 5) compared to the control treatment (irrigation water with pH=7.6). The increase in zinc concentration in the second year was more under the influence of pH =3 and in the amount of 21 µg g-1 (about three times higher than the control treatment). The concentration of leaf phosphorus in this area did not show any change. The results of fruit analysis in terms of contaminants elements indicated that experimental treatments had no significant effect (P≤0.05) on the concentration of arsenic, lead and cadmium in three experimental regions. In addition, cadmium contents were zero in all of the fruit samples. Based on European Union standards, the concentration of measured contaminant elements was lower than the suggested allowable limit in all of the fruit samples. Considering the concentration of leaf nutrients, it can be concluded that in the conditions of this study, reducing the pH of irrigation water to 5 in light soils and in medium and heavy soils to 3 and 4, is appropriate, respectively. According to the characteristics and quality of irrigation water, for this purpose, to reduce the pH of irrigation water to 3, 4 and 5, 198, 200 and 180 liters per hectare, 98% concentrated sulfuric acid was used. Also, due to the lack of significant differences in the most of the important properties studied between two and three applications of sulfuric acid in pistachio orchards, twice application of sulfuric acid in irrigation water is recommended.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی