رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثير نسبت هاي کشت مخلوط گياهان علوفه اي يک ساله(توده هاي بومي) با جو بر عملکرد علوفه در شرايط ديم استان کردستان "


شماره شناسایی : 18874348
شماره مدرک : ۶۱۷۱۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : رستمي، امين
: رضايي، لادن
عنوان اصلي : تاثير نسبت هاي کشت مخلوط گياهان علوفه اي يک ساله(توده هاي بومي) با جو بر عملکرد علوفه در شرايط ديم استان کردستان
نام نخستين پديدآور : رستمي، امين
عنوان اصلي به زبان ديگر : Effect of different ratios of smooth vetch (landraces)-barley mixtures on forage yield and quality in Kordestan dryland conditions
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴۶۱۷۱۸
: شماره طرح : 2-53-15-94128
: سامانه سمپات
توصیفگر : کليد واژه:کشت مخلوط-ماشک ويلوسا-ماشک ارويليا-جو –نسبت هاي کشت- جو
خلاصه یا چکیده : چكيـده: کشت مخلوط يکي از روشهاي مهم در کشاورزي است که با اجراي آن ميتوان ضمن به کارگيري فناوري مدرن، از منابع زيست محيطي به صورت پايدار بهره برداري نمود. به منظور بررسي اثر نسبتهاي اختلاط جو(Hordeum volgare )با ماشک ارويليا (Vicia ervilia ) ،ماشک ويلوسا (Vicia vilosa) و خلر(Lthyrus sativus) در توليد علوفه، آزمايشي مزرعه¬اي در ايستگاه تحقيقات کشاورزي سارال کردستان در شرايط ديم در دوسال زراعي (97-1395) اجرا شد. چهار نسبت بذر اين گياهان ( 100:0، 75: 25، 50: 50 و 100 : 0) در کشت مخلوط با جو بود.کشت به صورت پائيزه و با استفاده از رقم جو پائيزه آبيدر انجام گرفت. پس از برداشت علوفه، عملکرد لگوم ها با جو در کشت خالص و مخلوط مورد بررسي قرار گرفت. نسبت هاي اختلاط بر عملکرد و بيوماس کل لگومها و جو اثر معني دار داشت. از نظر عملکرد علوفه تر در لگومها تيمار75 % جو+25% ماشک ويلوسا با عملکرد 5678 کيلو گرم در هکتار نسبت به ساير تيمارها برتري داشت. نتايج نشان داد که نسبت¬هاي اختلاط بر علوفه خشک لگومها اثر معني دار داشته است.تيمار %75 جو+25% ماشک ویلوسا بيشترين عملکرد علوفه خشک با 3910 کيلوگرم در هکتار داشت.بر اساس نتايج بيشترين عملکرد علوفه خشک جو مربوط به تيمار 50% جو+50% ماشک ويلوسا بود.بررسي نسبت برابري زمين( LER ) در کشت مخلوط نشان داد که نسبت 50% جو+50/% ماشک ويلوسا با LER=2.02 بالاتر از ساير نسبت هاي کشت قرار گرفت.
: ABSTRACT Mixed cropping is one of the important methods in agriculture that can be implemented by using modern technology and sustainable use of environmental resources. In order to study of the growth and development of barley and three varity of legumes (Vicia ervilia), (Vicia vilosa) and (Lthyrus sativus) in sole cropping and systems, with barley cv. Abidar an experiment using additive techniquse was conducted using different combination of intercropping in four levele of each crop. There were four seed combination for these plants (100: 0, 75:25, 50:50 and 100: 0) in mixed with barley. The experiment was conducted in the form of randomized complete block design (RCBD) with three replications at the research farm of Saral station of Kurdistan agricaltural research center in the years 2016 and 2017. Barley was examined in pure and mixed culture. Optional ratios had a spiritual effect on the yield and biomass of all legumes and barley. After harvesting the forage, the yield of legumes with barley in pure and mixed crops was studied. Mixing ratios had a significant effect on the yield and biomass of all legumes and barley.The fresh forage yield in legumes, %75 barley + %25 treatment of Vilosa vetch with 5678 kg / ha yield was superior to other treatments. The results showed that mixing ratios had a significant effect on dry forage of legumes.Treatment of %75 barley + %25 had the highest dry forage yield with 3910 kg / ha. 0 barley + %50 was Villosa vetch.Examination of land equality ratio (LER) in intercropping showed that the ratio of %50 barley + %50 Vilosa vetch with LER = 2.02 was higher than other cropping ratios.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی