رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين آب کاربردي کلزا در کشور "


شماره شناسایی : 18874340
شماره مدرک : ۶۱۷۱۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : معيري، منصور
: احمدآلي، جمال
: پرچمي عراقي، فرزين
: کمالي پاشاکلائي، محمداسماعيل
: ناصري، ابوالفضل
: خسروي، حسن
: طاهري، مهدي
: نخجواني مقدم، محمدمهدي
: يوسف گمرکچي، افشين
: دهقانيان، سيد ابراهيم
: جوزي، مهدي
: بهراملو، رضا
: جليني، محمد
: معيري، منصور
: سلامتي، نادر
: عباسي، فريبرز
: شوشي دزفولي، احمدعلي
: اکبري، مهدي
: باغاني، جواد
: عباسي، نادر
: حسين زاده اجيرلو، صمد
: صلبي، محمد علي
: زينل زاده تبريزي، حسين
: پدرام، عادل
: خرميان، محمد
: ابراهيمي، رضا
: همايوني فر، مليحه
: عارفي نژاد، محمدرضا
: داودنژاد، برات
: منصوري الام، امير
: غفاري اصل سراي، زهرا
: سليمي، عليرضا
: خليفه‌لو، رحيم اسمعلي‌
: کلانتراحمدي، سيداحمد
: کياني، علي رضا
: واحدي، سميرا
: عباسي، محمد
: حقيقي، عبدالعزيز
: نادري عارفي، علي
: تاجيک، فواد
: عليان غياثي، عبدالمطلب
: نيکان فر، رامين
: اديبي مهرابادي، محمد
: رضواني، سيدمعين الدين
: دوستي رضائي، مهران
: شعبانيان، محمد
: اصلاني جدا، ابراهيم
عنوان اصلي : تعيين آب کاربردي کلزا در کشور
نام نخستين پديدآور : معيري، منصور
عنوان اصلي به زبان ديگر : Determination of Canola water consumption in the country.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴۶۱۷۱۱
: شماره طرح : 014-71-14-038-95013-980598
: سامانه سمپات
توصیفگر : آب آبیاری
: بهره‌وری
: عملکرد
: استان
خلاصه یا چکیده : در حالی که جمعیت جهان رو به افزایش است و هر لحظه بر تقاضای مواد غذایی افزوده می‌شود، کمبود آب آبیاری به اصلی‌ترین محدودیت تولید محصولات کشاورزی در سطح جهان تبدیل شده‌است. مهم‌ترین راهکار برای جبران کمبود آب، استفاده بهتر از منابع آب موجود، افزایش عملکرد و بهبود بهره‌وری آب است. ایران نیز از این مشکل مبرا نیست. اما اینکه کشاورزان چگونه و چه مقدار آب برای تولید دانه کلزا در کشور مصرف می‌کنند، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. از این رو، برای رسیدن به داده‌های دقیق چاره‌ای جز مطالعات میدانی وجود ندارد. این پروژه، با هدف تعیین حجم آب آبیاری، عملکرد و بهره‌وری آب دانه کلزا در شرایط کشاورزان، در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربايجان غربي، اردبیل، تهران، خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، خوزستان، فارس، کرمانشاه، گلستان، زنجان، همدان و قزوین در سال زراعی (99- 98)، 267 مزرعه انتخاب و اندازه‌گیری‌های میدانی انجام شد. تجزیه و تحلیل نتایج برداشت شده از مزارع کشاورزان، نشان داد که بهره‌وری آب آبیاری، بهره‌وری آب آبياري و بارش مؤثر ده‌ساله و بهره‌وری آب آبياري و بارش مؤثر سال جاري در تولید دانه کلزا در استان‌های منتخب کشور، تفاوت معنی‌دار داشتند. تغییرات عملکرد دانه کلزا در سطح کشور از 700 الی 6950 کیلوگرم در هکتار، تغییرات حجم آب آبیاری از 184 الی 9720 مترمکعب در هکتار، آب کاربردی (مجموع آب آبیاری و بارش موثر) از 2437 الی 11383 مترمکعب‌ در ‌هکتار و تغییرات بهره‌وری آب و بارش مؤثر فصل رشد از 09/0 الی 58/1 کیلوگرم ‌بر مترمکعب بود. میانگین‌های وزنی عملکرد، آب داده‌شده و بهره‌وری آب داده‌شده و بهره‌وری آب کاربردی در کشور، به¬ترتیب معادل 2630 کیلوگرم در هکتار، 2807 مترمکعب در هکتار، 27/2 و 57/0کیلوگرم بر مترمکعب بدست آمد. بیشترین و کمترین میانگین بهره‌وری (آب داده‌شده + بارش 10 ساله‌ اخیر) دانه کلزا به‌ترتیب در استان‌های همدان (87/0 کیلوگرم ‌بر ‌متر‌مکعب) و خراسان شمالی (22/0 کیلوگرم ‌بر ‌متر‌مکعب) و میانگین وزنی بهره‌وری (آب داده‌شده + بارش 10 ساله‌ اخیر) در کشور معادل 55/0 کیلوگرم ‌بر ‌متر‌مکعب بدست آمد.
: As the world's population grows and the demand for food increases, the shortage of irrigation water has become the world's main limitation on agricultural production. The most important way to compensate for water scarcity is to make better use of available water resources, increase yield and improve water productivity. Iran is not immune from this problem either. However, detailed information on how and how much water farmers use to produce canola in Iran is not available. Therefore, there is no choice but to conduct field studies to obtain accurate data. In order to determine the amount of applied irrigation water and the yield of canola under farmers management, in the provinces of East Azerbaijan, West Azerbaijan, Ardabil, Tehran, Khorasan Razavi, North Khorasan, Khuzestan, Fars, Kermanshah, Golestan, Zanjan, Hamadan and Gazvin, 267 farms were selected and measurements were performed. Analysis of the results obtained from farmers' farms showed that water productivity, water productivity of water with considering effective rainfall of past 10 years and water productivity of water with considering effective rainfall of research year of canola in selected provinces, had significantly different. Canola seed yield in Iran varied from 700 to 6950 kilogram per hectare, applied irrigation water varied from 184 to 9720 cubic meters per hectare, applied water changed from 2437 to 11383 cubic meters per hectare and water productivity with considering effective rainfall of research year varied from 0.09 to 1.58 kg per cubic meter. Weight averages of yield, applied irrigation water, irrigation water productivity and applied water productivity were 2630 kilogram per hectare, 2807 cubic meters per hectare, 2.27 kg per cubic meter and 0.57 kg per cubic meter, respectively. The lowest and highest average productivity (water with considering effective rainfall of past 10 years) of canola in Hamedan provinces (0.87 kg/m3) and North Khorasan (0.22 kg/m3) and the total average weight of all country was 0.55 kg/m3.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی