رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه كارآيي علف‌كش پيرازکلر17% (پيرازوسولفورون + پرتيلاکلر) با علف‌کش مرسوم در كنترل علف‌هاي ‌هرز برنج در مزارع کشاورزان استان مازندران "


شماره شناسایی : 18874335
شماره مدرک : ۶۱۷۰۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : عمراني، محسن
: قلي تبار، فضه
: صداقت، نعمت الله
: يعقوبي، بيژن
: بياباني، پري
: راستگو، پرويز
: درويش زاده نشلي، نعمت الله
عنوان اصلي : مقايسه كارآيي علف‌كش پيرازکلر17% (پيرازوسولفورون + پرتيلاکلر) با علف‌کش مرسوم در كنترل علف‌هاي ‌هرز برنج در مزارع کشاورزان استان مازندران
نام نخستين پديدآور : عمراني، محسن
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study the efficacy of pyrazchlor SC 17% in paddy field weed control in farmers ‘fields of Mazandaran
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴۶۱۷۰۶
: شماره طرح : 3-04-0104-030-000182
: سامانه سمپات
توصیفگر : پیرازکلر ، علف‌كش‌ ، علف‌هرز، برنج
خلاصه یا چکیده : بمنظور بررسی¬كارآيي علف‌كش پیرازکلر17% (پیرازوسولفورون + پرتیلاکلر) دركنترل علف‌هاي ‌هرز برنج درمزارع کشاورزان استان مازندران طرح تحقیقی ترویجی در دو مکان در شهرستانهای آمل و بابل بترتیب از توابع مراکز خدمات مرانده و بیشه جنوبی انجام شد. در دهه اول فروردین نسبت به احداث خزانه در زیر پوشش پلاستیکی اقدام وگياهچه‌هاي برنج در مرحله 4-3 برگي با فواصل 25×20سانتي‌متر به تعداد سه گياهچه در هرکپه در کرت‌هايي به ابعاد 500 مترمربع با تیمارهای1- علف کش پیرازکلربه تعداد 500 عدد قرص 5 گرمی در هکتار (براساس نتایج حاصل از پروژه ) و2- تیمارعلف کش پریتلاکلر بمیزان 2 لیتر در هکتار و3- تیمار دو بار وجین و4- تیمار شاهد بدون زدن علف کش در نظر گرفته شدکه با دست نشاکاری گردید. در پنج روز پس از نشاکاری علف کش های مورد نظر استفاده گردید. کوددهي، مبارزه با كرم ساقه‌خوار، بیماری¬های برنج و مدیریت آبیاری هم طبق عرف محل انجام شد . جهت بررسی روند وضعیت علف‌های هرز در سه مرحله، نمونه‌برداري از پنج نقطه در مساحت یک مترمربع از هر كرت کف¬بر، سپس به آزمایشگاه منتقل و پس از جداسازی علف‌های هرز و شمارش تعداد زیست‌توده در آون با دماي 75 درجه سلسیوس تا حصول وزن ثابت، خشک شده و سپس توزين شدند. در زمان برداشت، بطور تصادفی تعداد 10 کپه از برنج برداشت و تعداد پنجه و ارتفاع آنها اندازه¬گیری شد. همچنین از هرکرت 5 متر مربع برداشت و عملکرد آن با رطوبت 14 درصد محاسبه شد. نتایج نشان داد که تعداد علف¬های هرز در تیمار شاهد بدون علف¬کش در هردو شهرستان بیشتر از سایر تیمارها بود و در مجموع تعداد علف¬های هرز در تیمارهای شهرستان آمل بیشتر از تیمارهای شهرستان بابل بود. وزن خشک علف¬های هرز تیمارها نیز درشهرستان آمل بیشتر از شهرستان بابل بود. از لحاظ اجزای عملکرد، طول خوشه، تعداد دانه¬پر در تیمارهای شهرستان آمل بیشتر از بابل بود، ولی عملکرد دانه در تیمارهای شهرستان بابل بیشتر از آمل بود، که مبین تعداد کمتر علف¬های هرز در تیمارهای شهرستان بابل و افزایش تعداد پنجه در بوته بود. بنابراین تیمار علف کش پیرازکلر و پرتیلاکلر از لحاظ فراوانی تعداد علف¬های هرز درهر دو شهرستان کمتر از تیمار دوبار وجین و شاهد (بدون علف کش) بود و عملکرد و اجزای عملکرد تیمار علف¬کش پیرازکلر و پرتیلاکلر نیز در هر دو شهرستان بیشتر از تیمار دوبار وجین و بدون وجین ارزیابی شد.
: In order to evaluate the herbicidal efficacy of 17% pyrazochlorone (pyrazosulfuron + portilachlorine) in controlling rice weeds in farmers' farms of Mazandaran province Nursery (cultivation or sowing of pre-germinated paddy of Hashemi cultivar) under plastic cover and rice seedlings in 3-4 leaf stage with intervals of 25 × 20 cm (20 mounds per square meter) with three seedlings per mound in 500 sq.m. Treatments: 1- Pyraclobor herbicide 500 tablets of 5 g / ha (based on the results of the project) and 2- Pritchlorin herbicide at the rate of 2 liters per hectare 3- Double weeding treatment and 4- Control treatment without herbicides which was considered by hand Was transplanted.In 5 days after transplanting, the herbicides were used and fertilizer to control stem borer and rice diseases, irrigation management was done according to local custom. To study the trend of weeds in three stages, sampling from five points in an area of one square meter of each floor plot, then transferred to the laboratory and after weeding and counting the number of biomass in the oven at 75 ° C to achieve a constant weight , Dried and then weighed. At harvest time, 10 heaps of rice, number of tillers and height were measured randomly and from each plot of 5 square meters, harvest yield (and yield weight with 14% moisture) was calculated. The results showed that the number of weeds in the control treatment without Herbicides in both cities were more than other treatments and in total the number of weeds in treatments in Amol city was more than treatments in Babol city and consequently the dry weight of weeds in treatments in Amol city was more than Babol city. In terms of yield components of cluster length, the number of full seeds in the treatments of Amol city was higher than Babol, but the grain yield in the treatments of Babol city was higher than Amol, which is due to the lower number of grasses in the treatments of Babol city and increased tiller per plant. It was more than Amol city. And the general result is that the herbicide treatment of Pyrachlor and Portilachlor in terms of the frequency of weeds in both cities is less than the double weeding and control treatment (without herbicide) and the performance and performance components of the herbicide treatment. Pyrazchlor and Portilachlor are also more common in both cities than double weeding and It has been without weeding.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی