رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه عملکرد علوفه لاين اميد بخش L11 و ارقام جديد شبدر با نام هاي پارس، عطار، البرز1 ، نسيم و رقم برسيم کرج در شرايط زارعين استان قم "


شماره شناسایی : 18874334
شماره مدرک : ۶۱۷۰۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : زمانيان، محمد
: صادقي، محمد رضا
: حاجي رضا، محمد رضا
: آتش نما، کريم
: عليزاده، بهزاد
عنوان اصلي : مقايسه عملکرد علوفه لاين اميد بخش L11 و ارقام جديد شبدر با نام هاي پارس، عطار، البرز1 ، نسيم و رقم برسيم کرج در شرايط زارعين استان قم
نام نخستين پديدآور : زمانيان، محمد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Forage yield Comparison of promising line L11 and new clover cultivars of Pars, Attar, Alborz1, Nassim and Berssem Karaj in Qom province
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴۶۱۷۰۵
: شماره طرح : 3-03-0153-016-990760
: سامانه سمپات
توصیفگر : ارقام
: شبدر
: ترویج
: علوفه
خلاصه یا چکیده : به منظور مقایسه عملکرد علوفه لاین امید بخش L11و ارقام جدید شبدر به نام های پارس، عطار، البرز1، نسیم و برسیم رقم کرج در کنار شاهد (شبدر محلی)، آزمایشی به صورت تحقیقی- ترویجی در شرایط زارعین استان قم در سال زراعی 1400 - 1399 اجرا شد . در این آزمایش هر رقم در سطحی معادل 1000 مترمربع کشت شد. عملیات کاشت در اوایل مهر ماه انجام وکوددهی بر اساس نیاز شبدر انجام و برداشت علوفه در مرجله 25 – 10 درصد گل دهی بوته ها و ارتفاع برداشت از کف مزرعه حدود 5 سانتی‎متر در نظر گرفته شد. در این آزمایش صفاتی از قبیل تعداد روز تا گلدهي، ارتفاع بوته، عملكرد علوفه‎تر و علوفه خشک اندازه‎گیری شد. برای تعیین عملکرد علوفه تر هر رقم، توسط کوادرات 1 متر مربعی 10 نمونه به‌طور تصادفی انتخاب، برداشت و بعد از توزین دقیق عملکرد علوفه‌تر محاسبه گردید، سپس از هر سطح برداشت یک نمونه نیم کیلوگرمی انتخاب و بعد از خشک شدن عملکرد علوفه خشک محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‎ها و مقایسات آماری از طریق آزمون تی استیودنت و با استفاده از نرم افزار SAS 9.1 صورت گرفت. نتایج نشان داد در منطقه قاهان قم بین ارقام گونه های شبدر از نظر عملکرد علوفه تفاوت معنی دار وجود دارد. مقایسه میانگین ها نشان داد گونه شبدر ایرانی ارقام TN250 و عطار با میانگین حدود 70 تن در هکتار علوفه تر و 25 تن در هکتار علوفه خشک بیشترین و گونه شبدر لاکی رقم البرز1 با میانگین حدود 28 تن علوفه تر و 6/7 تن در هکتار علوفه خشک، دارای کمترین عملکرد بودند. از نظر دوره رسیدگی ارقام عطار و برسیم با گل دهی در اوایل خرداد دیررس ترین، رقم پارس با گل دهی در تاریخ 20 اردیبهشت به عنوان متوسط رس و ارقام البرز1 با گل دهی در تاریخ 15 فروردین و TN250 در 6 فروردین به عنوان زودرس ترین ارقام در منطقه قاهان قم بودند.
: In order to compare the forage yield of L11 promising line and new clover cultivars named Pars, Attar, Alborz 1, Nassim and Karaj cultivar Berseem along with control (local clover), a research-extension experiment in the conditions of farmers in Qom province It was implemented from 2020-2021. In this experiment, each cultivar was planted in an area equivalent to 1000 square meters. Planting were performed in early October and fertilization was performed based on the needs of clover and forage harvesting was considered at 10-25% of flowering plants and harvest height from the field floor was about 5 cm. In this experiment, traits such as number of days to flowering, plant height, forage yield and dry matter yield were measured. To determine the forage yield of each cultivar, 10 samples were randomly selected by 1 square meter quadrat, and after accurate weighing, forage yield was calculated, then a half kg sample was selected from each harvest area and after drying, dry matter yield was calculated. Data analysis and statistical comparisons were performed by Student t-test using SAS 9.1 software. The results showed that in Qahan region of Qom there is a significant difference between cultivars of clover species in terms of forage yield. Comparison of means showed that Persian clover species of TN250 and Attar cultivars with an average of about 70 tons per hectare of fresh forage and 25 tons per hectare of dry matter yield were the most and Crimson clover species of Alborz 1 cultivar with an average of about 28 tons of forage yield and 7.6 tons per hectare of dry matter yield, had the lowest yield. In terms of maturity of Attar and Berseem cultivars with flowering in early June, the latest, and Pars cultivar with flowering on 20 May as the mid-maturity and Alborz 1 cultivars with flowering on 15 April and TN250 on 6 April as the earliest cultivars in the Qahan area of Qom.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی