رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي مولفه هاي نظام نوين ترويج کشاورزي از ديدگاه مديران و مروجان مسئول پهنه هاي توليدي سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران "


شماره شناسایی : 18874333
شماره مدرک : ۶۱۷۰۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : اسداله پورکوتنايي، علي
: شاه پسند، محمدرضا
: عليپور، حسن
: اسدپور، حسن
: آشکارآهنگرکلائي، محمدعلي
: خداورديان، مجيد رضا
: عليپور نخي، عباس
: نيکزاد جمناني، سمانه
: نظرعليان، يعقوب
: فرهادي، فاطمه
: سليماني، علي
عنوان اصلي : ارزيابي مولفه هاي نظام نوين ترويج کشاورزي از ديدگاه مديران و مروجان مسئول پهنه هاي توليدي سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران
نام نخستين پديدآور : اسداله پورکوتنايي، علي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of the new approach of agricultural extension components from the point of view of managers and officials of agricultural production areas of Mazandaran Agricultural Jihad Organization.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴۶۱۷۰۴
: شماره طرح : 2-60-01-047-990982
: سامانه سمپات
توصیفگر : ارزیابی
: نظام نوین ترویج کشاورزی
: مولفه
: چالش
: مازندران
خلاصه یا چکیده : هدف این پژوهش تحلیل و ارزیابی وضعیت نظام نوین ترویج کشاورزی و چالش های پیش روی آن است. دیدمان تحقیق، کمی و روش آن علی-مقایسه ای است جامعه آماری تحقیق 522 نفر از مدیران جهاد کشاورزی ستاد و شهرستان ها و کارشناسان مسئول پهنه های تولیدی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در سال 1399 بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 217 نفر تعیین گردید. از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب استفاده شد. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه‌ محقق ساخته اي است که شامل سه بخش ویژگی های فردی، ویژگی های یا مولفه های نظام های ترویجی و همچنین چالش های نظام نوین ترویج کشاورزی بودند. روايي و پایایـی پرسشنامه، حاصل شد. مقدار تتـای ترتیبـی، بـرای متغیرهـای پژوهـش، 88/0 بـود (88/0ϴ=). برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS22 و Lisrel8.7 استفاده شد. نتایج نشان داد که، میزان موفقیت مولفه های نظام نوین ترویج بطور کلی در حد متوسط بود. بیشترین و کمترین میزان موفقیت به ترتیب مربوط به فعالیت های ترویجی و تعمیر و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی بود. بر اساس تحلیل عاملی، چالش های نظام نوین ترویج کشاورزی به شش دسته: آموزشی و پژوهشی، توسعه ای و حمایتی، برنامه ریزی و سیاست گذاری، ارتباطی، سازماندهی و مدیریتی تقسیم شدند که در مجموع این شش عامل حدود 2/73 درصد از کل واریانس چالش ها را تبیین نمودند. به منظور آزمون صحت و سقم ساختار عاملی متغیرهای مشاهده شده؛ از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و شاخص های، 2/dfχ، RMSEA، به ترتیب برابر با 49/2 و 043/0 بود که برازش خوب مدل را تایید نمودند. برای آزمون مدل علی میزان تاثیر مولفه ها در ایجاد چالش های نظام نوین ترویج کشاورزی، از روش تحلیل مسیر استفاده شد. در نتیجه حدود 94 درصد از واریانس متغیر چالش ها توسط متغیرهای مولفه نظام نوین ترویج کشاورزی تبیین گردید. در پایان برای بهبود مستمر نظام نوین ترویج کشاورزی پیشنهاداتی ارائه شد.
: The purpose of this study was to analyze and evaluate the status of the New System of Agricultural Extension (NSAE) and the challenges ahead. The research method was quantitative and Causal-comparative. The statistical population was 522 of managers and extension's workers of production areas of Mazandaran agricultural Jihad Organization. The sample size based on Cochran's formula was 217 people. Stratified random sampling method with proportional assignment was used. The main tool for data collection was a researcher-made questionnaire that consisted of three parts: individual characteristics, the characteristics or components as well as the challenges of NSAE. The validity and reliability of the questionnaire were obtained. The value of ordinal theta for research variables was 0.88 (ϴ=0.88). The SPSS22 and Lisrel8.7 software were used for data analysis. The results showed that the success rate of the components of NSAE was moderate. The highest and lowest success rates were related to extension activities and repair and equipping of agricultural jihad centers, respectively. By using of Factor Analysis, The challenges of NSAE were divided into six categories, which include: education and research, development and support, planning and policy-making, communication, organization and management. In total, these six factors explained about 73.2% of the total variance of the challenges of NSAE. In order to test the accuracy of the factor structure of the observed variables; Confirmatory factor analysis was used and the relevant indicators confirmed the good fit of the model. Path analysis method was used to test the causal model of the impact of the components in creating the challenges of NSAE. As a result, about 94% of the variance of the challenges variable was explained by the variables of the component of NSAE. Finally, suggestions were made for the continuous improvement of NSAE.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی