رکورد قبلیرکورد بعدی

" کاربرد دو نوع ترکيب شيميايي موثر در شکست خواب جوانه با هدف افزايش عملکرد اقتصادي پسته در شرايط شور و غيرشور "


شماره شناسایی : 18874332
شماره مدرک : ۶۱۷۰۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : مومن پور، علي
: حسيني ابراهيمي، حميد
: حاج اسمعيلي اردکاني، مسعود
: نيکخواه، مجيد
: سلطاني گردفرامرزي، ولي
: کريمي، مهدي
عنوان اصلي : کاربرد دو نوع ترکيب شيميايي موثر در شکست خواب جوانه با هدف افزايش عملکرد اقتصادي پسته در شرايط شور و غيرشور
نام نخستين پديدآور : مومن پور، علي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Application of two effective chemicals on bud-break for increasing pistachio economic yield in saline and non-saline conditions
وضعیت انتشار : يزد: مرکز ملي تحقيقات شوري، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴۶۱۷۰۳
: شماره طرح : 3-23-2353-006-980848
: سامانه سمپات
توصیفگر : پسته
: تبدیل جوانه به خوشه
: تعداد دانه در خوشه
: روغن ولک
: روغن های گیاهی
: عملکرد
: نیاز سرمایی
خلاصه یا چکیده : این تحقیق، در قالب یک پروژه تحقیقی-ترویجی بمنظور بررسی دو ترکيب برتر (انتخاب شده بر اساس نتایج پروژه 961139-008-23-23-2) در مقايسه با روغن ولک به عنوان رقيب تجاري و شاهد (بدون مصرف هیچ گونه ترکيبي) در سه مزرعه مختلف (بهادران، گرد کوه و چاه افضل) و روی سه رقم اکبری، فندوقی و احمد آقایی انجام شد. آزمایش در هر مزرعه در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با 4 تيمار (ترکیب انتخابی اول: k1)، ترکیب انتخابی دوم: k2)، روغن ولک و شاهد و با 50 درخت برای هر تیمار انجام گردید. میزان نیاز سرمایی تامین شده در مناطق گردکوه، بهادران و چاه افضل در سال 1399-1398، به ترتیب معادل 910، 910 و 850 ساعت بود. در تمامی مناطق اثر تیمارهای فوق الذکر بر صفات مرتبط با کمیت، کیفیت و عملکرد میوه بررسی و در نهایت، تجزیه و تحلیل داده¬های آماری، انجام و محاسبات اقتصادي مربوط به هر تيمار در مقايسه با رقيب تجاري انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، کاربرد ترکیب‌هایk1 و k2 روی رقم اکبری در مناطق گرد¬کوه (آب شیرین) و بهادران (آب شور) از طریق افزایش درصد تبدیل جوانه به خوشه، افزایش تعداد دانه در هر خوشه و کاهش درصد پوکی موجب افزایش عملکرد اقتصادی خشک میوه نسبت به تیمارهای شاهد و روغن ولک 5/5 درصد (تیمار کشاورز) می‌شوند. تیمارk1 در مناطق گرد کوه و بهادران به ترتیب موجب افزایش عملکرد به میزان ( 75/49 و 13/44 درصد) نسبت به شاهد و (91/6 و 07/3 درصد) نسبت به تیمار روغن ولک 5/5 درصد شد. همچنین تیمار k2 نیز در مناطق گرد کوه و بهادران به ترتیب موجب افزایش عملکرد به میزان (03/104 و 83/107 درصد) نسبت به شاهد و (43/45 و 39/48 درصد) نسبت به تیمار روغن ولک 5/5 درصد شد. این نتایج نشان دهنده اقتصادی بودن کاربرد ترکیب¬های فوق در شرایط عدم تامین نیاز سرمایی روی رقم اکبری در شرایط آب شیرین و شور بود. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تیمارهای انتخابی k1 و k2 نسبت به تیمار شاهد و روی ارقام فندوقی و احمدآقایی در مناطق بهادران و چاه افضل برتری داشتند و به ترتیب موجب سودآوری اقتصادی به میزان (79/68 و 65/32 درصد روی رقم فندوقی) و (92/98 و 48/93 درصد) درصد بر رقم احمد آقایی) شدند. این نتایج حاکی از آن است که کاربرد این ترکیبات در غلظت مناسب و کمتر از شرایط عدم تامین نیاز سرمایی روی این ارقام از طریق افزایش درصد تبدیل جوانه به خوشه، افزایش دانه‌بندی در هر خوشه و کاهش درصد پوکی موجب افزایش اقتصادی عملکرد خشک میوه نهایی در هر هکتار در شرایط تامین نیاز سرمایی نیز خواهد شد.
: In this research, the effect of application of two effective chemicals on bud-break for increasing pistachio (Pistacia vera L.) economic yield in Akbari cultivar in salty (16.1 dS/m) and non-salt (3.9 dS/m) conditions and fandoghi and ahmad aghayie cultivars in Gerd kouh, Bahadoran and Chah Afzal regions was investigated based on a randomized complete block design (BCRD) in compare to oil volk 5.5% (farmer control) and control. Selective compounds were k1 (vegetable oil + nutrients elements) and k2 (vegetable oil + nutrients elements+ gibberellic acid). Each treatment was performed with 50 replications and four observed for each replications. The amount of supplied chilling requirement in this regions was 910, 910 and 850 hours, respectively. In all regions, the effect of treatments was investigated on the traits related to quantity, quality and nut yield and finally, statistical data analysis was performed using SAS software (version 9.1) and economic calculations related to each treatment were performed in compare to the commercial treatment. The results showed that application of k1 (vegetable oil + nutrients elements) and k2 (vegetable oil + nutrients elements+ gibberellic acid) compounds on Akbari cultivar in Gers Kouh and Bahadoran regions by increasing the percentage of fruit set, average number of seeds per cluster and decreasing the blank nuts percentage were increased the nut economic yield per hectare in compare to control and oil Volk treatments. k1 treatment in Gerd Kouh and Bahadoran regions was increased nut yield rate 49.75% and 44.13% in compare to control and 6.91% and 3.07% in compare to oil Volk 5.5% respectively. Also, k2 treatment in Gerd Kouh and Bahadoran regions was increased nut yield rate 104.03% and 107.83% in compare to control and 45.43% and 48.39% in compare to oil Volk 5.5% respectively. These results showed that the use of these compounds were economical in the absence of chilinig requirements on Akbari cultivar in salty and non-salt water conditions. Also, the result of this research showed that k1 and k2 treatments was increased nut yield rate 68.79% and 32.65% in Fandoghi cultivar in Bahadoran region and 98.92% and 93.48% in Ahmad Aghayei cultivar in Chah Afzal region in compare to control, respectively. These results showed that the application of these compounds in appropriate concentrations even in conditions provide of chilling requirements by increasing the percentage of fruit set, average number of seeds per cluster and decreasing the blank nuts percentage were increased the nut economic yield per hectare in compare to control.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی