رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اثرات خاک ورزي حفاظتي و مرسوم بر عملکرد ارقام و لاين هاي اميد بخش جو در پايگاههاي نوآوري پروژه ايران – ايکاردا در شرايط زارعين استان کردستان "


شماره شناسایی : 18874322
شماره مدرک : ۶۱۶۹۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : روحي، ابراهيم
: فاتحي، شهريار
: سهرابي، شهريار
: خالديان، فرهنگ
: طاريمرادي، حسين
عنوان اصلي : بررسي اثرات خاک ورزي حفاظتي و مرسوم بر عملکرد ارقام و لاين هاي اميد بخش جو در پايگاههاي نوآوري پروژه ايران – ايکاردا در شرايط زارعين استان کردستان
نام نخستين پديدآور : روحي، ابراهيم
عنوان اصلي به زبان ديگر : Effects of conservation and conventional tillage on grain yields of promised barley varieties and lines in innovation platforms of Iran-ICARDA project under farmer’s condition of Kurdistan province
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱۶۱۶۹۴
: شماره طرح : 24-53-15-065-971145
: سامانه سمپات
توصیفگر : جو دیم
: بی خاک ورزی
: کم خاک ورزی
: خاک ورزی مرسوم
خلاصه یا چکیده : به منظور بررسی اثر سیستم¬های مختلف شخم شامل بی¬خاک¬ورزی، کم¬خاک¬ورزی و خاک¬ورزی مرسوم بر عملکرد ارقام معرفی شده جو دیم و همچنین لاین¬های امید بخش جو، این مطالعه طی سه سال زراعی (98-1397 تا 00-1399) در پایگاههای نوآوری پروژه امنیت غذایی استان کردستان انجام شد. در پایگاه نوآوری حسین آباد (منطقه سرد) در سال اول 15، در سال دوم 15 و در سال سوم 14 ژنوتیپ و در پایگاه نوآوری کامیاران (منطقه معتدل) نیز در سال اول 15، در سال دوم 15 و در سال سوم 12 ژنوتیپ ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که در پایگاه نوآوری حسین آباد عملکرد دانه در سال اول در بی¬خاک¬ورزی، کم¬خاک¬ورزی و خاک¬ورزی مرسوم به ترتیب برابر 1212، 1181 و 1114 کیلوگرم در هکتار بود. در سال دوم عملکرد دانه، در روش بی¬خاک¬ورزی نسبت به روش کم¬خاک¬ورزی 2% افزایش و نسبت به خاک¬ورزی مرسوم 16% کاهش نشان داد. در سال سوم نیز عملکرد در بی¬خاک¬ورزی نسبت به کم¬خاک¬ورزی و خاک¬ورزی مرسوم 9% افزایش نشان داد. نتایج سه سال بررسی نشان داد که در منطقه سرد در سیستم¬های بی¬خاک¬ورزی، کم¬خاک¬ورزی و خاک¬ورزی مرسوم به ترتیب ژنوتیپ¬های شماره 14، 7 و 6 دارای بیشترین عملکرد دانه بودند. در سال دوم ژنوتیپ¬های شماره 8، 15 و 7 و در سال سوم نیز ژنوتیپ¬های شماره 10، 10 و 11 به ترتیب حداکثر عملکرد را به خود اختصاص دادند. در کامیاران نیز میزان افزایش عملکرد دانه در سیستم بی¬خاک¬ورزی نسبت به مرسوم طی سا¬ل¬های اول، دوم و سوم به ترتیب برابر 10، 1 و 11 درصد بود. واکنش ژنوتیپ¬ها نیز به سیستم¬های خاک¬ورزی متفاوت بود ولی به¬طور¬کلی ژنوتیپ شماره 6 در سال¬های اول و دوم در هر سه سیستم خاک¬ورزی عملکرد بیشتری تولید نمود و در سال سوم رقم سرارود توانست حداکثر عملکرد را در هر سه سیستم خاک¬ورزی به خود اختصاص دهد.
: To investigate the effect of different tillage systems including no tillage, reduced tillage and conventional tillage methods on grain yield of cultivars and promising genotypes of rainfed barley, this experiment was conducted during three crop years (2017-18 to 2020-21) in different climatic conditions of the Innovation platforms in Kurdistan province . In Hosseinabad IP (cold region) in the first year 15, in the second year 15 and in the third year 14 genotypes were evaluated under three tillage systems including no tillage, reduction tillage and conventional tillage while in Kamyaran Innovation IP (temperate region) in the first year 15, in the second year 15 and in the third year 12 genotypes were evaluated. At Hosseinabad IP, grain yield in the first year in no-till, reduced tillage and conventional tillage systems was equal to 1212, 1181 and 1114 kg / ha, respectively. In the second year grain yield in NT was 2% more than RT and 16% less than CT while in the third year grain yield in the NT increased by 9% compared to Rt and CT. Results showed that in the first year genotypes no 14, 7 and 6 were the best genotypes in NT. Rt and CT, respectively. During the second year the genotypes 8, 17 and 7 were the best and in the third year the genotypes no 10, 10 and 11 had the maximum grain yield in NT, RT and CT, respectively. In Kamyaran, the increase in grain yield in NT compared to the CT during the first, the second and the third years was equal to 10, 1 and 11 %, respectively. The response of genotypes to tillage systems was also different. In this climate condition genotype no 6 was the best in the first and the second year and genotype no 11(Sararood) was the best in the third year.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی