رکورد قبلیرکورد بعدی

" طراحي يک حسگر آرايه اي رنگ سنجي بر پايه نانوميله هاي طلا براي اندازه گيري و تمايز آمين هاي بيوژنيک "


شماره شناسایی : 18874294
شماره مدرک : ۶۱۶۷۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : قاسمي، فروغ
: هاشمي، مريم
: هرمزي نژاد، محمدرضا
عنوان اصلي : طراحي يک حسگر آرايه اي رنگ سنجي بر پايه نانوميله هاي طلا براي اندازه گيري و تمايز آمين هاي بيوژنيک
نام نخستين پديدآور : قاسمي، فروغ
عنوان اصلي به زبان ديگر : Design of a colorimetric sensor array based on gold nanorods for visual detection and discrimination of biogenic amines
وضعیت انتشار : کرج: پژوهشگاه بيوتکنولوژي کشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱۶۱۶۷۲
: شماره طرح : 2-05-05-029-980653
: سامانه سمپات
توصیفگر : حسگر آرايه¬اي
: سلامت مواد غذايي
: نانوميله¬هاي طلا
: آمين¬هاي بيوژنيک
خلاصه یا چکیده : آمین¬های بیوژنیک به عنوان شاخص¬های مهم کیفیت و ایمنی مواد غذایی شناخته شده¬اند. به دلیل اثرات مضر آمین¬های بیوژنیک، توسعه روش‌¬های تشخیص سریع و بصری که قادر به تشخیص همزمان آمین¬های بیوژنیک هستند از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. در مطالعه حاضر، یک حسگر آرایه¬ای متشکل از دو نوع نانوساختار طلا (نانومیله¬‌های طلا و نانوذرات کروی طلا) برای تعیین آمین¬های بیوژنیک مهم (اسپرمین، تریپتامین، اتیلن دی¬آمین، تایرامین، اسپرمیدین و هیستامین) طراحی شد. اصول حسگر بر اساس متالیزاسیون یون‌¬های نقره بر سطح نانوذرات طلا در حضور آمین¬های بیوژنیک است که نانوذرات هسته-‌پوسته طلا- نقره را تشکیل می¬‌دهد. تغییرات در ترکیب سطح، اندازه و نسبت ابعادی نانوذرات باعث جابجایی آبی در پیک پلاسمونی نانوذرات شد که با تغییرات رنگ واضح در حسگر همراه بود. داده‌¬های حاصل با روش¬‌های مختلف تشخیص الگو و رگرسیون حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. پاسخ‌¬ها بطور خطی با غلظت‌ آمین¬های بیوژنیک در محدوده غلظتی 10-800، 20-800، 40-800، 40-800، 60-800 و 80-800 میکرومولار با حد تشخیص 46/2، 79/4، 58/8، 26/14، 03/10 و 29/27 میکرومولار به ترتیب برای اسپرمیدین، اسپرمین، تریپتامین، هیستامین، اتیلن دی¬آمین و تایرامین همبستگی داشتند. در نهایت، کاربرد عملی حسگر با تعیین آمین¬های بیوژنیک در نمونه¬‌های گوشت و ماهی مورد بررسی قرار گرفت.
: Biogenic amines are known as substantial indicators of the quality and safety of food. Developing rapid and visual detection methods capable of simultaneously monitoring biogenic amines is highly desired due to their harmful effects on human health. In the present study, we have designed a sensor array consisting of two types of gold nanostructures (gold nanorods and gold nanosphere) for the determination of biogenic amines (spermine, tryptamine, ethylenediamine, tyramine, spermidine, and histamine). The principle of the probe was based on the metallization of silver ions on the surface of gold nanostructures in the presence of biogenic amines, forming Au@Ag core-shell nanoparticles. Changes in the surface composition, size, and aspect ratio of gold nanostructures induced a blue shift in the plasmonic band, which was accompanied by sharp color variations in the sensor. The collected data was statistically analyzed by pattern recognition methods and partial least squares regression. The responses were linearly correlated to the concentrations of biogenic amines in a range of 10-800, 20-800, 40-800, 40-800, 60-800, and 80-800 μmol L-1 with the limit of detections of 2.46, 4.79, 8.58, 14.26, 10.03, and 27.29 μmol L-1 for spermidine, spermine, tryptamine, histamine, ethylenediamine, and tyramine, respectively. Finally, the practical applicability of the sensor array was investigated by the determination of biogenic amines in meat and fish samples.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی