رکورد قبلیرکورد بعدی

" گزارش معرفی رقم جديد پرمحصول کنجد فخرا (لاین SES-91-17) برای كشت در مناطق معتدل و خزری "


شماره شناسایی : 18874290
شماره مدرک : ۶۱۲۸۱
نام عام مواد : [گزارش علمی- فنی]
شناسه افزوده : منصوری، سعداله
عنوان اصلي : گزارش معرفی رقم جديد پرمحصول کنجد فخرا (لاین SES-91-17) برای كشت در مناطق معتدل و خزری
عنوان اصلي به زبان ديگر : :introduction report of the new high-yield cultivar of Fakhra sesame (Line SES-91-17) for cultivation in temperate and Caspian regions
صفحه شمار : ۲۶ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲۶۱۲۸۱
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : در راستای توسعه زراعت کنجد در اقلیم معتدل کشور، اصلاح و استفاده از ارقام پرمحصول با طول دوره رویش کوتاهتر اثر‌گذار و حائز اهمیت ویژه است. در اين راستا، از سال 1384 بلوک دورگ‌گيري‌های ساده وسه جانبه بین لاین‌ها و ارقام کنجد كه داراي منشأ مختلف و صفات مطلوب بودند ایجاد و بذور F1 تلاقی سه گانه مغان 19 // ورامین2822 / هندیجان تهیه شد. در سال 1385 نتاج F1 در كرج كشت و ضمن خود گشني جمعیت‌های F2 تهیه شدند. در سال 86 در جمعیت‌های مربوطه مبادرت به گزینش گردید و نتاج بوته‌های دوررگ طی هفت نسل (F1-F7) از نظر خصوصیات زراعی مطلوب ارزیابی و خالص‌سازی شدند (1385-1390) و در پايان دوره 28 لاین خالص نسل F6 پرمحصول و برخوردار از خصوصیات زراعی مطلوب از جمله پرمحصولی، پر‌کپسولی وکمتر بودن طول دوره رشد ایجاد گردید. در سال 1391، این 28 لاین به‌ همراه دو شاهد در قالب یک طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی در مناطق کرج، ورامین و مغان به منظور آزمایش مقدماتی عملکرد دانه مورد كشت و بررسي قرار گرفت. در این مرحله لاین 17-91-SES از نظر عملکرد به صورت میانگین در سه منطقه به میزان 105 کیلوگرم نسبت به شاهد برتری نشان داد و جهت ادامه بررسی انتخاب گردید. بررسي سازگاري و مقايسه عملکرد (تعیین ارزش زراعی) لاین مذکور به همراه سایر لاینهای برتر آزمایش مقدماتی به همراه دو رقم شاهد ملی (اولتان در همه مناطق) و شاهدهای منطقه‌ای (اولتان؛ کرج-1 ومحلی خراسان متفاوت در مناطق) در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با 18 ژنوتیپ در اقلیم معتدل کشور (كرج، مشهد و مغان ) در دو سال 1392 و 1393 انجام گرفت. نتایج نشان داد لاین جدید با عملکرد دانه 1621 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد اولتان با عملکرد 1134 کیلوگرم در هکتار به میزان 42 درصد برتری داشته و با طول دوره رشد 104 روز زودرس تر از شاهد اولتان (111 روز) است. در تجزیه پایداری نیز لاین‌ 17-91- SES به عنوان لاین پایدار و پرمحصول شناسایی شد. از نظر تحمل به بیماری لاین 17-91- SES با کمترین درصد بوته‌میری فوزاریومی ( 17درصد) در گروه ارقام مقاوم مزرعه‌ای جای گرفت. براساس نتایج حاصل از پروژه‌های تحقیقی ترویجی در سال 1395 میانگین عملکرد لاین جدید 17-91-SES در گلستان 1395 کیلوگرم در هکتار و در مقایسه با رقم اولتان 958 کیلوگرم در هکتار به میزان 46 درصد برتر بود. در مازندران لاین جدید با عملکرد 1055 کیلوگرم در هکتار از رقم شاهد نازچندشاخه با عملکرد 998 کیلوگرم در هکتار حائز حدود 6 درصد برتری بود. در مجموع در این آزمایشات لاین جدید با عملکرد 1225 کیلوگرم در هکتار از متوسط شاهدها با عملکرد 950 کیلوگرم در هکتار 29 درصد برتری داشت و با طول دوره رویش 104 روز نسبت به شاهد بطور متوسط پنج روز زودرس‌تر بود و از این دیدگاه برخورداری از صفت یاد شده می‌تواند گام مهمی در توسعه زراعت گیاه در تناوب زراعی نیمه شمالی و مناطق معتدل باشد. طی سالهای 95 و 96 ارزیابی پاسخ لاین‌های کنجد در شرایط خزانه بیماری در کرج انجام شد و بر اساس نتایج لاین 17-91- SES با برتری محسوس از اولتان نسبت به بیماری بوته‌میری فوزاریومی در گروه مقاوم قرار داشت و به ویژه وضعیت کاملا بهتری نسبت به رقم حساس ناز‌چندشاخه نشان داد. ارزیابی‌های مزرعه‌ای در پروژه‌های تحقیقی ترویجی نیز بیانگر مقاوم بودن لاین مذکور و برتری آن نسبت به شاهد بود. ارزیابی پاسخ لاین‌های کنجد در شرایط محدودیت آبی و براساس تخلیه رطوبتی 75 الی 80 درصد در کرج طی سالهای 96 و 97 نشان داد لاین 17-91- SES نسبت به رقم اولتان در شرایط محدودیت آبیاری با عملکرد به ترتیب 515 و 452 کیلوگرم در هکتار 14 درصد برتری داشت و بعلاوه ازنظرعملکرد پتانسیل، عملکرد در شرایط تنش،میانگین بهره‌وری وشاخص تحمل به خشکی نسبت به اولتان برتر بود. ارزیابی کیفی نشان داد كه از نظر پروفایل اسیدهای چرب استاندارهای مربوطه وجود داشته و میزان روغن لاین جدید و شاهد اولتان به ترتیب 36/57 و 04/57 درصد بود. بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌ آمده شاخص ارزش ناخالص معرفی رقم جدید در دوره هفت ساله حدود 766 میلیارد ریال برآورد گردید. با توجه به ویژگیهای ممتاز لاین 17-91- SES شامل افزایش عملکرددانه در تمام فرآیند بررسی بطور متوسط 26 درصدی نسبت به شاهد و نیز به دلیل زودرسی، برخورداری از سه کپسول در محور برگ و مقاومت مزرعه‌ای به بیماری، این لاین امید‌بخش مناسب کشت در اقلیم معتدل است.
: In order to develop sesame cultivation in the temperate climate of the country, breeding and using high-yielding cultivars with a shorter growing period is effective and of special importance.To this end, since 2005,crossing block compose of simple and three-way crosses between sesame lines and cultivars that had different origins and desirable traits was created and F1 seeds of Moghan 19 // Varamin 2822 / Hindijan cross were prepared. In 2006, F1 progeny were cultivated in Karaj selfed to create F2 populations. In 1986, the relevant populations were subjected to selection and the offspring of the crosses during seven generations (F1-F7) were evaluated and purified in terms of desirable agronomic characteristics, and at the end of the period, 28 pure lines in F6 generation with high desirable agricultural characteristics such as high yield, high capsule and shorter growth period were created. In 2012, these 28 lines in companion with two controls were planted in a randomized complete block design in Karaj, Varamin and Moghan regions for preliminary grain yield testing. At this stage, the line e 17-91-SES was superior to the control in terms of performance in three areas with an average of 105 kg and was selected for the rest of the research. Yield stability and evaluation (determining the field value) of the mentioned line with other top lines of the preliminary test with two national control cultivars (Ultan in all regions) and local controls (Ultan; Karaj-1 and local Khorasan in different regions) in the frame of Complete Randomized design with 18 genotypes in temperate climates of the country (Karaj, Mashhad and Moghan) was performed in 1392 and 1393. The results showed that the new line with a grain yield of 1621 kg / ha was 42% superior to the Ultan control with a yield of 1134 kg / ha and with a growth period of 104 days earlier than the control (111 days). In stability analysis, the SES-17-191 line was identified as a stable and high-yield line. In terms of disease tolerance, SES line 17-91 with the lowest percentage of Fusarium bush (17%) was classfied in the group of resistant cultivars. Based on the results of extension research projects in 2016, the average yield of the new line 17-91-SES in Golestan 1395 kg / ha and compared to Ultan cultivar 958 kg / ha was 46% higher. In Mazandaran, the new line with a yield of 1055 kg / ha was about 6% superior to the control cultivar Branched -Naz with a yield of 998 kg / ha. In total, in these experiments, the new line with a yield of 1225 kg / ha was 29% superior to the average control with a yield of 950 kg / ha and an average of five days earlier with a growth period of 104 days. Can be an important step in the development of crop cultivation in the northern crop rotation and temperate regions. During 1995 and 1996, the response of sesame lines to the conditions of the disease nursery in Karaj was evaluated abd showed superiority compared to Ultan..Field evaluations in extension research projects also indicated that the line was robust and superior to the control. Evaluation of the response of sesame lines in water restriction conditions and based on 75-80% moisture discharge in Karaj during 1996 and 1997 showed that line 17-91-SES compared to Ultan cultivar in irrigation constraint conditions with yield of 515 and 452 kg / ha, respectively,showed 14 percentage superiity.Qualitative evaluation showed that in terms of fatty acid profile, the new lines had standard fatty acid profiles of sesame nad the oil content was 57.36 and 57.04% for the new line and Ultan, respectively.Based on the studies performed, the gross value index of the introduction of the new cultivar in the seven-year period was estimated at about 766 billion Rials. Due to the superior characteristics of SES-17-191 line including increasing grain yield in the whole study process by an average of 26% compared to the control and also due to early maturity, having three capsules in the leaf axis and field resistance to disease, this line is promising suitable for cultivation in The climate is temperate.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی