رکورد قبلیرکورد بعدی

" توليد آنتی‌بادی اختصاصی بر عليه عامل بيماری گرينينگ مرکبات (Ca. Liberibacter asiaticus) "


شماره شناسایی : 18874287
شماره مدرک : ۶۱۲۶۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : صفرنژاد، محمدرضا
: علوی، مهدی
: بنانج، کاوه
عنوان اصلي : توليد آنتی‌بادی اختصاصی بر عليه عامل بيماری گرينينگ مرکبات (Ca. Liberibacter asiaticus)
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Production of specific antibody against causal agent of Citrus Greening (Candidatus Liberibacter asiaticus)
صفحه شمار : ۴۶ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱۶۱۲۶۷
: شماره طرح ۹۷۰۱۷۹-۹۷۰۰۳-۰۲۲-۱۶۵۱-۱۶-۱۳۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : مرکبات از جمله مهمترین محصولات باغی در مناطق جنوبی و شمالی کشور می باشد. ایران از نظر تولید مرکبات در جهان در رتبه هشتم قرار دارد.‌ بیماری‌های گیاهی همواره خسارت‌های زیادی به این محصولات وارد می‌کنند.‌ در سال‌های‌ اخیر بیماری گرینینگ یا هوانگ لانگ بینگ (Huanglongbing) به عنوان یکی از بیماری‌های مهم و خطرناک مرکبات بوده و تاکنون خسارت زیادی به اغلب ارقام مهم تجاری از قبیل پرتقال، نارنگی و دورگ‌های‌ آن، لمون، گریپ فروت و نارنج وارد نموده است.‌ علایم این بیماری شامل ابلقی شدن به صورت لکه‌های‌ زرد نامتقارن در دو طرف رگبرگ‌ اصلی برگ، ریزش برگ‌های آلوده، کوچک ماندن برگ‌های جدید، میوه‌های کوچک نامتقارن دارای برآمدگی‌های نامنظم با محور خمیده و بذور چروکیده و عقیم، مزه شور و تلخی میوه‌های آلوده، کاهش گلدهی درختان بالغ و گلدهی خارج از فصل می‌‌باشد. هدف از اجرای این تحقیق تولید آنتی بادی اختصاصی برعلیه عامل این بیماری با استفاده از پروتئین‌های‌ سطحی سلول‌های‌ باکتری می‌‌باشد.‌ برای این منظور ابتدا نمونه برداری از باغات مرکبات مناطق جنوبی کشور صورت پذیرفت.‌ نمونه ها بر اساس علایم بیماری گرینینگ جمع آوری شده و وجود آلودگی با روش آزمون PCR با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي صورت گرفت.‌ به منظور تولید آنتی بادی از پروتئین کد کننده غشایی بیرونی (omp) که از اجزای پروتئین سطحی باکتری عامل بیماری است، به عنوان آنتی‌‏ژن انتخاب‌‌گردید.‌ برای این منظور ابتدا پرایمر‌های‌ اختصاصی ژن این پروتئین طراحی گردیده و پس از تکثیر ناحیه مربوطه همسانه سازی در ناقل کلونینگ صورت گرفت. تایید جداسازی و همسانه سازی ژن مذکور با استفاده از روش های هضم آنزیمی و تعیین ترادف صورت پذیرفت. برای تولید پروتئین پوششی، ابتدا ژن مربوطه در ناقل بیانی باکتریایی همسانه سازی گردیده و سپس بیان آن در میزبان باکتریایی به صورت متصل به توالی شش تایی هیستیدین صورت گرفت. خالص سازی پروتئین مذکور بر اساس روش کروماتوگرافی تمایلی و میل ترکیبی پروتئین نوترکیب حاصله با ستون حاوی یون نیکل صورت پذیرفت. کمیت و کیفیت پروتئین نوترکیب خالص بر اساس روش الکتروفورز پروتئین مورد بررسی قرار گرفت. پروتئین نوترکیب جهت ایمنی زایی به خرگوش تزریق شد و پس از افزایش عیار انتی سرم، خونگیری و جداسازی سرم خون صورت پذیرفت و اختصاصیت آنتی بادی حاصله بر علیه نمونه های آلوده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون های سرولوژیک حاکی از قابلیت بالای آنتی بادی حاصله جهت تشخیص نمونه های آلوده می باشد.واژه‌هاي كليدي: مرکبات، گرینینگ، آنتی بادی، پروتئین نوترکیب، سرولوژی
: Citrus huanglongbing (HLB), mainly caused by Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas), is a destructive bacterial plant disease worldwide. Developing a reliable and sensitive detection method-based antibody would be an efficient strategy to prevent of HLB. In this work, we assessed the serodiagnostic potential of outer membrane protein (OMP gene) of CLas. We have successfully amplified, cloned, and expressed OMP in E. coli and validated its specificity by Western blotting. Purified recombinant OMP was immunized into rabbits for the production of polyclonal antibody. The highest titer of antisera and its excellent detection capability was determined by indirect-ELISA. The sensitivity and specificity detection level of purified IgG antibody against OMP was tested by serological assays. The AP conjugated Anti-OMP recognized only purified OMP and native OMP in HLB-infected plants while it did not detect the healthy plant in Western blotting. DAS-ELISA confirmed that Anti-OMP also reacted with high affinity and sensitivity against CLas. Besides, it does not show cross‐reactivity with nonpathogenic and other pathogenic plants agents. The high affinity and not cross‐reactivity of Anti-OMP also validated in immunoblotting. Our research showed that Anti-OMP-IgG antibody has high specificity and sensitivity to CLas. The findings suggest that obtained polyclonal antibody could be used as a convenient with highly accuracy and applicable method for detection of CLas.Keywords: Huanglongbing, Citrus greening, ELISA, Polyclonal antibody, Serological assays, Recombinant protein
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی