رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی کارایی حشره‌کش امامکتین بنزوات 8 /4%+ استامی پراید 4/%6 EC روی شته جالیز و بررسی میزان باقیمانده آن روی خیار گلخانه‌ای "


شماره شناسایی : 18874286
شماره مدرک : ۶۱۲۶۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : شفقی، فاطمه
: فروزان، مریم
: خسروی، ملیحه
: نامور، پیمان
: مروتی، محسن
: شیخی‌گرجان، عزیز
: رضوی‌ارمکی، فخری‌السادات
: ایلخان، لاله
: سنایی، پریسا
عنوان اصلي : بررسی کارایی حشره‌کش امامکتین بنزوات 8 /4%+ استامی پراید 4/%6 EC روی شته جالیز و بررسی میزان باقیمانده آن روی خیار گلخانه‌ای
عنوان اصلي به زبان ديگر : :To investigate the efficacy of the insecticide, Emamectin benzoate4.8%+ Acetamipride 6.4% EC against Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) and determination of its residue levels on greenhouse cucumber
صفحه شمار : ۲۳ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱۶۱۲۶۴
: شماره طرح ۹۹۰۷۴۹-۰۹۱-۱۶-۱۶-۰۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : شته‌های متعددی در گلخانه روی خیار فعالیت دارند که باعث کاهش کمی و کیفی این محصول میگردند گونه‌های مختلف شته‌های گلخانه از جمله شته جالیز Aphis gossypii Glover سالانه خسارت زیادی به انواع محتلفی از محصولات صیفی و سبزی شامل خیار، گوجه‌فرنگی، هندوانه، خربزه و ... وارد میسازد. همچنین این حشرات قادرند انواع گوناگونی از ویروسهای گیاهی را از گیاهان آلوده به گیاهان سالم منتقل کنند. در پژوهش حاضر که در گلخانه‌های خیار سه استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و جنوب استان کرمان در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار انجام شد،کارایی حشره‌کش ترکیبی جدید امامکتین بنزوات 8 /%4+ استامی پراید 4 /%6 EC به نسبتهای 5 /1 و 2 در هزار (پیشنهاد شرکت)، با حشره‌کشهای فلونیکامید (تپکی 50% (WG نسبت 25 /0 در هزار، پریمیکارب ( ،50% (DF به نسبت 7 /0 در هزاردیکلرووس EC 50%) 5 /0 در هزار و شاهد (آب پاشی) مورد مقایسه قرار گرفت. نمونه‌برداریها یک روز قبل از محلول‌پاشی و 3 ،7، و 14 روز بعد از محلول‌پاشی انجام شد. برای محاسبه درصد کارایی آفت‌کشها از فرمول هندرسون تیلتون استفاده شد و سپس میانگینها به کمک آزمون توکی و توسط نرم افزار SAS بایکدیگر مقایسه شدند، در بخش دوم این بررسی، به منظور اندازه گیری باقیمانده آفت‌کش، تعداد 11 نمونه (1 نمونه از هر کام از دو دوز مختلف حشره‌کش ترکیبی جدید، در سه زمان 3، 6، 8، 13و 15 روز پس از محلول پاشی و 1 نمونه شاهد بدون محلول پاشی) از استان آذربایجان غربی جمع‌آوری شد و به آزمایشگاه مرجع باقیمانده آفت‌کشها در بخش تحقیقات آفت کش ها منتقل گردید. پس از آسیاب و یکنواخت کردن وآماده سازي نمونه ها، از فاز آلی بدست آمده از این مرحله برای مرحله تصفیه (Clean up) استفاده شد و در نهایت پس از انجام سانتریفوژ ml 2 از فاز آلی حاصل پس از عبور از فیلتر سر سرنگی برای تبخیر و سپس تزریق به دستگاه آماده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در روز سوم پس از محلولپاشی، در استان سیستان و بلوچستان حشره کش ترکیبی امامکتین بنزوات + استامی پراید 2 در هزار با (6 /30±4/ 77) درصد، در جنوب استان کرمان حشره کشهای امامکتین بنزوات + استامی پراید در دو غلظت 2و 5 /1 در هزار و فلونیکامید به ترتیب با 35 /02±2 /95، و07 /42/± 1 /94 و65 /3±68/ /91 درصد و دراستان آذربایجان غربی حشره‌کش امامکتین بنزوات + استامی پراید 2 و 5 /1 در هزار و فلونیکامید با (100 ، 37 /1±11 /92 و 95 /0±68 /90 ) درصد از کارایی بالاتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بوده‌اند. بررسی باقیمانده آفت‌کشها در خیار تیمار شده با حشره کش های مورد آزمایش نشان داد که در همه نمونه های ارسالی پس از برداشت محصول، باقیمانده حشره کش امامکتین بنزوات به حدی پایین بود که تشخیص کمی و کیفی آن توسط دستگاه LC-MS/MS امکان پذیر نبود و تنها استامی پرید سه روز پس از محلول پاشی در هر دو تیمار مقادیر 058 /0 و 063 /0 میلیگرم بر کیلوگرم به ترتیب باقیمانده داشت که پایین تر از حد مجاز می باشد و از روز ششم پس از محلول پاشی باقیمانده قابل تشخیص و اندازه گیری وجود نداشت. با توجه به نتایج این تحقیق که کارایی بالای حشره‌کش امامکتین بنزوات + استامی پراید را در کنترل شته خیار نشان داد و میزان باقیمانده آن نیز در این محصول کمتر از حد مجاز به دست آمد، می توان حشره‌کش مذکور را به میزان 5 /1 در هزار جهت کنترل شته در گلخانه‌های خیار پیشنهاد نمود.واژگان كليدي: امامکتین بنزوات+استامی پراید، باقیمانده آفت‌کش ، خیار و شته جالیز
: A large number of aphids attack cucumbers in the greenhouse, reducing their quality and quantity. Various varieties of greenhouse aphid species, particularly Aphis gossypii Glover are responsible for major damage to cucurbits and vegetables, including cucumbers, tomatoes, watermelons, melons, and so on. In addition, these insects can transmit a variety of plant viruses from infected plants to healthy ones. This study was conducted in cucumber greenhouses of three provinces of Sistan and Baluchestan, western Azerbaijan and southern Kerman province using a randomized complete block design with six treatments and four replicates. The efficiency of Emamectin benzoate 4.8% + Acetamiprid 6.4% EC at a ratio of 1.5/1000 and 2 /100, was compared with Flonicamid (Teppeki 50 WG) at a ratio of 0.25 /100, Primicarb (DF 50%), at a ratio of 0.7 /1000, and Dichlorvos (EC 50%) at a ratio of 0.5 /1000 and the control (water spraying). Sampling was done one day before treatment, 3, 7 and 14 days after treatment. The Henderson-Tilton formula was used to calculate the efficiency of the pesticides. The means were compared using Tukey's test and SAS software. . In the second part of this study, to measure pesticide residues, 11 samples (one sample from both different doses was collected at three times of 3, 6, 8, 13 and 15 days after spraying, while one sample was taken as control with no treatment) were collected in West Azerbaijan Province and transferred to the Pesticide Residues Reference Laboratory in the Pesticide Research Department. After the samples were crushed, homogenized and prepared, the organic phase obtained in the process was used for cleanup stage, and then centrifuged. Next, this organic solution (2 mL) was passed through the syringe filter for evaporation. Afterwards, it was injected into the device. The device was calibrated with these toxins and the best fragmentation voltage for the toxic parent ions, the collision energy of the confirmatory ions, and quantification (quantity) of these pesticides were also optimized. Furthermore, residual pesticide content was identified and quantified by optimizing the operating conditions of the LC-MS/MS instrument. Finally, a comparison of the calculated levels with the national MRLs was made to determine the level of toxin residues present in the product. The results showed that on the third day after spraying, Imamctin benzoate + Acetamiprid treatment in concentration of 2/1000, (77. 30 ± 4.6%) in Sistan and Baluchestan province, Imamctin Benzoate + Acetamiprid insecticides in two concentrations of 2/1000 and 1.5/1000 and Flonicamid (95.02 ± 2.35, 94.42 ± 1.07 and 91.68 ± 3.65%, respectively) in the Western Azerbaijan province, and Emamectin benzoate + Acetamiprid in concentration of 2/1000 with an efficiency of 100% performed better than others. Examination of the pesticide residues in the insecticide- treated cucumbers showed that the residues of Emamectin benzoate in all the samples sent after harvest were so low that LC-MS / MS was not able to detect it both quantitatively and qualitatively. While, the Acetamipride residue was 0.058 and 0.063 mg/kg, respectively, in both treatments on third day after spraying, this is below the permissible limit. Moreover, it was not detectable from the sixth day after spraying.Keywords: , Emamectin benzoate+. Acetamipride, Pesticide residue, cucumber and Aphis gossypii
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی