رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه دو لاین امید بخش و جدید سویاSoy-92-44 و Soy-92-45 با رقم شاهد ویلیامز در مزارع زارعین منطقه مغان "


شماره شناسایی : 18874281
شماره مدرک : ۶۱۲۵۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : رزمی، نسرین
: فاتح، شهرام
: فرهمند، علیرضا
: نعمتی آق‌براز، رضا
: جلیلی، علی
: آقازاده، یوسف
عنوان اصلي : مقایسه دو لاین امید بخش و جدید سویاSoy-92-44 و Soy-92-45 با رقم شاهد ویلیامز در مزارع زارعین منطقه مغان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Comparison of two promising and new soybean lines Soy44-92 and Soy45-92 with Williams control cultivar in farmers' field of Moghan region
صفحه شمار : ۲۰ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸۶۱۲۵۰
: شماره طرح ۹۹۰۵۹۰-۰۱۲-۰۱۵۳-۳۷-۳
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : ارزيابي خصوصیات کمی و کیفی لاین‌های برتر سویا به دست آمده از پروژه‌های تحقیقاتی، در مزارع زارعين يكي از مراحل مهم در معرفي ارقام جدید می‌باشد. به این منظور دو لاین سویا soy 92-44 وsoy 92-45 كه در آزمايشات تحقیقاتی سال‌هاي قبل برتر بوده‌ به همراه رقم ویلیامز (شاهد)، در قالب یک آزمایش تحقیقی ترویجی در دو منطقه از مزارع زارعین شهرستان‌های پارس آباد و بیله سوار استان اردبیل مورد مقايسه قرار گرفت. مساحت کاشت هر رقم حداقل 2000 متر مربع بود. کاشت به صورت خشکه کاری در شهرستان پارس آباد و به صورت هیرم کاری در شهرستان بیله سوار انجام شد. نتایج گزارش شده از شهرستان‌های محل اجرا بیانگر زودرسی کاملاً معنی‌دار هر دو لاین soy 92-44 و soy 92- 45 به میزان 6 روز نسبت به رقم ویلیامز بود. از نظر عملکرد دانه در واحد سطح اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای آزمایش در هر دو منطقه مشاهده شد. نتایج آزمون t نشان داد که عملکرد دانه لاین(L13) soy 92-44 به ترتیب در منطقه پارس¬آباد و بیله سوار 3682 و 3198 کیلوگرم در هکتار ومیانگین عملکرد دانه این لاین در دو منطقه مورد آزمایش برابر با 3440 کیلوگرم درهکتار بود. میانگین عملکرد لاین (L14) soy 92-45 در هر دو منطقه معادل 3288 کیلوگرم درهکتار بود. رقم ویلیامز (شاهد) به ترتیب در منطقه منطقه پارس آباد و بیله سوار عملکردی برابر 3397 و 2973 کیلوگرم در هکتار تولید نمود. در مجموع هر دو لاین (L13) soy 92-44 و (L14) soy 92-45 عملکرد دانه بیشتری نسبت به رقم ویلیامز تولید نمودند و این تفاوت از نظر آماری در هر دو منطقه معنی دار بود.واژه‌های کلیدی:زود رسی، سازگاری، سویا ، عملکرد دانه، معرفی رقم
: Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of top soybean lines obtained from research projects in farmers' farms is one of the important steps in introducing new cultivars. For this purpose, two soybean lines (soy 92-44 and soy 92-45), which were superior in research experiments of previous years, with Williams cultivar (control), were compared in the form of a promotional research experiment in two areas of farmers' farms in Pars-Abad and Bile-Savar cities of Ardabil province.. Planting area of each cultivar was at least 2000 square meters. Planting was done in the form of dry planting in Pars- Abad and wet planting in Bile-Savar. The results from the Locations of the research indicate a significant maturity of both soy 92-44 and soy 92-45 lines by 6 days compared to Williams cultivar. In terms of grain yield per unit area, a significant difference was observed between the experimental treatments in both regions.The results of t-test showed that the grain yield of line soy 44-92(L13) in Pars-Abad and Bile-Savar region was 3682 and 3198 kg / ha, respectively, and the average grain yield of this line in the two tested areas was 3440 kg / ha. The average yield of line soy (L14) was 45-92 in both regions was equal to 3288 kg / ha. Williams (control) cultivar produced 3397 and 2973 kg / ha in Pars- Abad and Bile-Savar regions, respectively. In total, both lines (L13) soy 92-44 and (L14) soy 92-45 produced higher grain yield than Williams cultivar and this difference was statistically significant in both regions.Key words: Compatibility, Cultivar introduction, Early maturity, Grain yield, Soybean
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی