رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي تکميلي هيبريدهاي چغندرقند مقاوم به ريزومانيا و پوسيدگي ريشه "


شماره شناسایی : 18874259
شماره مدرک : ۶۱۶۵۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : صادق زاده حمايتي، سعيد
: پدرام، عادل
: شريفي، مستانه
: محمديان، رحيم
: جليليان، علي
: رضايي، جواد
: دارابي، سعيد
: عزيزي، حيدر
: سلطاني ايدليکي، جمشيد
: کاکوئي نژاد، مژده
: فتحي، محمدرضا
: جان نثاري ميداني، سياوش
: البرزي سلطان آبادي، طمراث
: فيضي، پرويز
عنوان اصلي : ارزيابي تکميلي هيبريدهاي چغندرقند مقاوم به ريزومانيا و پوسيدگي ريشه
نام نخستين پديدآور : صادق زاده حمايتي، سعيد
عنوان اصلي به زبان ديگر : complementary evaluation of rhizomania and root rot resistant sugar beet hybrids
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸۶۱۶۵۶
: شماره طرح : 0-02-02-014-000181
: سامانه سمپات
توصیفگر : ارزیابی تکمیلی
: پوسیدگی
: چغندرقند
: ریزومانیا
: هیبرید
خلاصه یا چکیده : بيماري ويروسي ريزومانيا و پوسيدگي ريزوکتونيایي ريشه و طوقه از جمله عوامل خسارت‌زا در زراعت چغندرقند به‌شمار مي‌روند كه در مناطق انتشار خود خسارت شديدي به محصول چغندرقند وارد مي‌سازند. استفاده از ارقام مقاوم را مي‎توان مطمئن‌ترين و بي‌خطرترين راهکار براي مقابله با هر دو بيماري دانست. در اين تحقيق، تعداد پانزده هيبريد جديد منوژرم چغندرقند كه از مقاومت به هردو بيماري برخوردار هستند در قالب آزمون تکميلي مورد ارزيابي قرار گرفتند تا براساس نتايج حاصل بهترين هيبريد به‎عنوان رقم جديد وارد آزمون تعیین ارزش زراعی (VCU) شود. هيبريدهاي منوژرم ماحصل تلاقي فاميل‌هاي فول‌سيب مقاوم به هر دو بيماري با پايه مادري سينگل‌كراس منوژرم تجاري موسسه (7112×SB36) بودند كه نسبت به بيماري ريزومانيا مقاوم است. هيبريدها به همراه دو رقم مقاوم داخلي (سينا و دنا) و سه رقم مقاوم خارجي (نووودورو، مودکس و لوريکت) در قالب يك آزمايش بيست رقمي در چهار منطقه کرج، مشهد، شيراز و مياندوآب با آلودگي طبيعي به يک يا هردو بيماري و در کرمانشاه تحت شرايط ميکروپلات با آلودگي مصنوعي به بيماري پوسيدگي ريشه، مورد مقايسه محصولي قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات مورد اندازه‌گیری حاکی از اثر معنی‌دار مکان و ژنوتیپ بر کلیه صفات در سطح احتمال یک درصد بود. با توجه به معنی‌دار شدن اثرمتقابل مکان × ژنوتیپ بر تمام صفات اندازه‌گیری شده (به‌استثنای عیار قند خالص)، نتیجه‌گیری به ارزیابی بای‌پلات مربوط به رتبه‌بندی ژنوتیپ‌ها از لحاظ عملکرد شکر سفید (رتبه 1 بالاترین و رتبه 20 کمترین) در مقابل انحراف معیار تغییرات عملکرد شکرسفید در مناطق موردمطالعه موکول شد. بر همین اساس، در بین رقم‌های شاهد داخلی، رقم سینا توانست با قرار گرفتن در منطقه I نمودار، از شرایط قابل‌قبول میزان و پایداری تولید شکر برخوردار شود و این درحالی بود که رقم دنا در منطقه II (پایدار با عملکرد کم) جای گرفت. در بین هیبریدهای امیدبخش موردمطالعه نیز دو هیبرید (7112×SB36)×S1-960132 و (7112×SB36)×S1-970118 از شرایط نسبتاً مشابهی با رقم‌های شاهد خارجی (مودکس و لوريکت) برخوردار بودند و می‌توانند در آزمون تعیین ارزش زراعی مورد توجه قرار گیرند.
: Rhizomania and Rhizoctonia root and crown rot are two major causes of damage to sugar beet cultivation so that they impose heavy losses to sugar beet crops where they spread. The use of resistant cultivars is the most reliable and safest way of coping with these two diseases. This research conducted a complementary evaluation on 15 new sugar beet monogerm hybrids that were resistant to these diseases to select the best hybrid as a new cultivar for the Value for Cultivation and Use (VCU) test. The monogerm hybrids were the result of the cross of full-sib resistant families from the commercial monogerm single-cross maternal plant “SB36×7112” that were resistant to rhizomania. The hybrids were subject to crop comparison along with two domestic resistant cultivars (‘Sina’ and ‘Dena’) and three imported resistant cultivars (‘Novodoro’, ‘Modex’, and ‘Loriquet’) in a 20-cultivar test in four regions of Karaj, Mashhad, Shiraz, and Miandoab, where one of the diseases or both were prevailing, and in Kermanshah under micro-plot conditions artificially contaminated with the root rot disease. The results of the combined analysis of variance for the studied traits revealed the significant effect of location and genotype on all studied traits at the P < 0.01 level. Since the interaction of location × genotype was significant for all measured traits (except for net sugar content), the conclusion was left for the by-plot assessment to rank the genotypes in terms of white sugar yield (rank 1 the highest and rank 20 the lowest) against the standard deviation of the variations in white sugar yield in the studied regions. Accordingly, among the domestic control cultivars, cv. ‘Sina’ was placed in Region I of the graph, so it has acceptable quantity and stability of sugar production whereas cv. ‘Dena’ was placed in Region II (stable with low yield). Among the promising hybrids studied, the two hybrids of (7112×SB36)×S1-960132 and (7112×SB36)×S1-970118 were almost similar to the imported control cultivars (‘Modex’ and ‘Loriquet’), so they can be subjected to the VCU test.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی