رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه عملكرد لاين‌هاي اميد‌بخش گندم نان متحمل به تنش شوري با شاهد در مزارع کشاورزان منطقه شيراز و ارسنجان "


شماره شناسایی : 18874254
شماره مدرک : ۶۱۶۵۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : طهماسبي، سيروس
: کريمي جشني، ناصر
: زارعي، ندا
: ياسائي، محسن
: فيروزي، حمزه
: حسني، فضل اله
: ولي فر، عبداله
عنوان اصلي : مقايسه عملكرد لاين‌هاي اميد‌بخش گندم نان متحمل به تنش شوري با شاهد در مزارع کشاورزان منطقه شيراز و ارسنجان
نام نخستين پديدآور : طهماسبي، سيروس
عنوان اصلي به زبان ديگر : Yield comparison of salt tolerant promising bread wheat lines with local check under farmers' fields of Shiraz and Arsenjan regions
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷۶۱۶۵۱
: شماره طرح : 3-50-0103-074-991188
: سامانه سمپات
توصیفگر : گندم
: تحمل به شوری
: عملكرد
: لاين‌هاي اميد‌بخش
: مزارع کشاورزان
خلاصه یا چکیده : در این بررسی تحقیقی- ترویجی، سه لاين اميدبخش متحمل به شوري گندم نان مناطق معتدل شامل لاين‌هاي MS-96-4، MS-96-5 و MS-96-19 به‌همراه رقم شاهد نارين در مزارع با شوري بالا در منطقه داريون شهرستان شيراز (Ec water = 13 ds/m و Ec soil=7 ds/m) و خبريز ارسنجان (Ec water=15 ds/m و Ec soil=8 ds/m) در سال زراعي 1400-1399 مقايسه گردیدند. كاشت بذور لاين‌هاي مورد بررسي و شاهد در كرت‌هایي با مساحت حدود 2000 مترمربع توسط بذرکار غلات، در اوایل آذر انجام گرفت. نتایج میانگین عملکرد دانه در دو منطقه نتایج نشان داد که لاین MS-96-5 نسبت به دولاین دیگر و نسبت به شاهد نارین برتری دارد. میانگین برتری عملکرد لاین‌های امید‌بخش MS-96-4، MS-96-5 و MS-96-19 نسبت به شاهد نارین به‌ترتیب معادل 6، 22 و 10 درصد بود. همچنین لاین MS-96-5 دارای تعداد سنبله در متر مربع بیشتری نسبت به سایر لاین‌ها و شاهد نارین بود. میانگین وزن هزار دانه لاین MS-96-19 با 35 گرم نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها برتری داشت. از لحاظ میانگین صفات روز تا ظهور سنبله و روز تا رسیدگی فیزیولوژیک میانگین لاین‌های مورد بررسی و شاهد در دو منطقه تفاوت قابل توجهی نداشتند. در مجموع، لاین‌های MS-96-5 و MS-96-19 با توجه به برتري عملکرد نسبت به شاهد نارین و داشتن خصوصیات مطلوب زراعی، جهت کشت در مناطق شور اقلیم معتدل استان فارس پیشنهاد می‌شوند. در طول فصل زراعي تعدادی از کشاورزان منطقه از مزارع بازديد با خصوصیات لاين‌هاي جديد آشنا گردیدند.
: In this on-farm study, three promising bread wheat lines tolerant to salinity including MS-96-4, MS-96-5 and MS-96-19 and Narin as local check were evaluated on high salinity farms in Darion of Shiraz (Ec water = 13 ds/m and Ec soil = 7 ds/ m) and Khobriz of Arsanjan (Ec water = 15 ds/m and Ec soil = 8 ds/m) in 2020-2021 cropping season. The planting date was on late Novamber in area of 2000 m2 for each line and check. Based on the average grain yield in the two regions, MS-96-5 line was superior to the other two lines and Narin control. The average yield superiority of promising lines MS-96-4, MS-96-5 and MS-96-19 compared to Narin control was 6, 22 and 10%, respectively. Also, MS-96-5 line had more spikes/m2 than other lines and Narin control. The MS-96-19 line with 35g had the higest 1000-kernel weight compared to other genotypes. In terms of days to headind and days to physiological maturity, the mean of lines and Narin in the two regions were not significantly different. In general, MS-96-5 and MS-96-19 lines beacause of having yield superiority to Narin and desirable agronomic characteristics are suggested for introduction as a new cultivar for temperate saline areas of Fars province. During the growing season, a group of farmers visited the farms in both areas and got acquainted with the characteristics of the new promising lines.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی