رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي صفات كمي ژنوتيپهاي جو بدون پوشينه در آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتي در منطقه معتدل "


شماره شناسایی : 18874253
شماره مدرک : ۶۱۶۵۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : نيکخواه چمن آباد، حميدرضا
: نيکخواه چمن آباد، حميدرضا
: طاهريان، مجيد
: عربي، داوود
: اله حسني ينگجه ء، رامين
عنوان اصلي : بررسي صفات كمي ژنوتيپهاي جو بدون پوشينه در آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتي در منطقه معتدل
نام نخستين پديدآور : نيکخواه چمن آباد، حميدرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study on quantitative traits of hulless barley genotypes in preliminary yield trial in temperate zone
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷۶۱۶۵۰
: شماره طرح : 04-03-03-251-980956
: سامانه سمپات
توصیفگر : جوبدون پوشینه ، آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتي ، منطقه معتدل
خلاصه یا چکیده : اين تحقيق شامل آزمايش مقایسه عملکرد مقدماتی ژنوتیپ های جو بدون پوشینه(PHBYT) بوده که طي سال زراعي 99 – 1398 با 76 لاين( با احتساب 3 شاهد كه به ترتيب در بين هر ده لاين تكرار شده اند )، بدون تكرار در 2 ايستگاه (كرج و نیشابور) موردكشت و ارزيابي قرار گرفت. با توجه به صفات تاريخ گلدهي، ميزان گسترش بیماری سفيدك پودری و هلمونتوسپوريوم، ارتفاع بوته، درصد خوابيدگي، تاريخ رسيدن، وزن هزار دانه و عملكرد دانه در 2 ايستگاه نسبت به شاهدهای آزمایش، 36 لاين انتخاب و به آزمايش سال بعد هدايت شدند. در بين لاينهاي مورد آزمايش لاينهاي شماره 17، 24 و 32 به ترتيب با میانگین عملكرد برابر 204/8، 937/7 و 645/7 تن در هكتار داراي بيشترين عملكرد دانه بودند.
: In order to select superior lines for participating in advanced yield trial in next year, 76 hulless barley genotypes (along with 3 checks) were evaluated during cropping season of 2019-2020 in two moderate stations including Karaj and Neishabour. Plot size was 6m2. Some traits including: Days to anthesis, resistance to faliar diseases ( Powdery Mildew and Helmenthosporium ), percentage of lodging, plant height, days to maturity, 1000 kernels weight and grain yield were recorded. In overall, based on recorded traits, grain yield average and superiority to the checks, 36 lines were selected. Lines 17, 24 and 32 were the top yielding with 8.024, 7.937 and 7.645 t/ha respectively.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی