رکورد قبلیرکورد بعدی

" برنامه استراتژيک توسعه توليد گل رز در ايران "


شماره شناسایی : 18874252
شماره مدرک : ۶۱۶۴۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : بيرامي زاده، ابراهيم
: لطيفيان، مسعود
: صداقت، رضا
: ميرزائي دمابي، سحر
عنوان اصلي : برنامه استراتژيک توسعه توليد گل رز در ايران
نام نخستين پديدآور : بيرامي زاده، ابراهيم
عنوان اصلي به زبان ديگر : Strategic plan for development of rose production in Iran
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷۶۱۶۴۹
: شماره طرح : 12-26-33-148-98042-981215
: سامانه سمپات
توصیفگر : استراتژی، باغبانی، تولید، سود، رز.
خلاصه یا چکیده : گل رز (Rosa sp.) متعلق به خانواده گلسرخیان (Rosaceae) از گیاهان خشبی، گلدار و چندساله است. جنس رزاسه دارای حدود 150 گونه می¬باشد که از مناطق سرد شمالی تا مناطق نیمه¬گرمسیری پراکنده شده¬اند. از گل رز به عنوان ملکه گلها از زمان قدیم تا کنون یاد می¬شود، که البته در آن زمان استفاده¬های دارویی آن نیز مورد توجه بوده، ولی بتدریج کشت و کار آن در باغ¬ها و گلخانه¬ها نیز رواج یافت. در حال حاضر گل رز یکی از محبوب¬ترین گل¬های جهان است و بیشترین میزان تولید را نسبت به سایر گل¬ها دارد و می¬تواند انتخاب مناسبی برای تولید همراه با سودآوری مطمئن باشد. لذا در این پروژه، به¬منظور رفع این نابسامانی¬ها و ارتقای بهره¬وری، تدوین استراتژی توسعه تولید گل رز، در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول، وضعیت فعلی سیستم تولید گل رز در کشور بررسی شد. در مرحله دوم، به ترسیم وضعیت مطلوب در بازار پرداخته و نقاط ضعف و قوت بررسی گردید. سپس در مرحله سوم، با توجه به نتایج حاصل از مراحل قبل، استراتژی توسعه تولید گل رز، تدوین¬گردید. با توجه به نتایج، بر اساس شاخص¬های مورد بررسی مانند سطح زیر کشت، میزان تولید، میزان تولید در واحد سطح، هزینه تولید، ارزش تولید و میزان صادرات، پرسشنامه¬های تکمیل شده توسط متخصصان و در نهایت از طریق تدوین استراترژی تولید گل رز بر اساس مدل میلتنبرگ، با ارائه راهکارهای عملیاتی مانند (مکانیزه کردن مزارع تولید رز، استفاده از رویکردهای دیجیتالی، توسعه بازارهای صادراتی به کشورهای همسایه، حمایت و پشتیبانی از توسعه سرمایه گذاری و آموزش کافی به فعالین این حوره برای اجرای مناسب روشهای جریان پیوسته و صنعتی و جایگزینی آن با شیوه های سنتی، تامین منابع مالی کم بهره برای تجهیز فناوری تولید و تامین نهاده های مصرفی از جمله کود، سم و خاک، ایجاد بانک اطلاعاتی از بازار این صنعت در جهت تسهیل دسترسی تولیدکننده و مشتری توسط نهادهای زیربط از جمله اتاق بازرگانی، تقویت سیستم های حمل و نقل به خصوص زنجیره های تامین سرد و حمل و نقل هوایی جهت توسعه سیستم جریان پیوسته) سیستم کنونی تولید می¬تواند به سیستم تولید مطلوب تغییر یابد.
: Rose (Rosa spp.) Belongs to the Rosaceae family of woody, flowering and perennial plants. The genus Rosacea has about 150 species that are distributed from the cold northern regions to the subtropical regions. Rose has been mentioned as the queen of flowers since ancient times, although its medicinal uses were also considered at that time, but gradually its cultivation became popular in gardens and greenhouses. Rose is currently one of the most popular flowers in the world and has the highest production compared to other flowers and can be a good choice for production with a sure profitability. Therefore, in this project, in order to eliminate these problems and improve productivity, a strategy for developing rose flower production was developed in three stages. In the first stage, the current situation of the rose production system in the country was examined. In the second stage, the favorable situation in the market was mapped and the strengths and weaknesses were examined. Then, in the third stage, according to the results of the previous stages, a strategy for the development of rose flower production was developed. According to the results, based on the studied indicators such as cultivation area, production rate, production per unit area, production cost, production value and amount of export, questionnaires completed by experts and finally through the production strategy of rose flower according to Miltenberg model, by providing operational solutions such as (mechanization of rose production farms, use of digital approaches, development of export markets to neighbor countries, support and investment development and adequate training for farmers to implement continuous and industrial flow methods and replacing traditional methods by them, providing low-interest financial resources to equip production technology and supply of consumer inputs such as fertilizers, pesticides and soil, creating a database of the industry market to facilitate producer and customer access by relevant institutions including the Commerce office, strengthening transportation systems, especially cold supply chains and air transport to develop a continuous flow system) current production system can be changed to the desired production system.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی