رکورد قبلیرکورد بعدی

" توليد آزمايشگاهي واكسن بروسلا آبورتوس سويه RB51 در محيط مايع با استفاده از فرمانتور "


شماره شناسایی : 18874250
شماره مدرک : ۶۱۶۴۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : باقري نژاد، رامين
: اسماعيل ذوقي،
: ابراهيمي، محمد
: کلانتري، آرمين
: جباري، احمدرضا
: مهرواني بهبهاني، همايون
: خفري، ابوالفضل
: حسن نيا، سيدابراهيم
عنوان اصلي : توليد آزمايشگاهي واكسن بروسلا آبورتوس سويه RB51 در محيط مايع با استفاده از فرمانتور
نام نخستين پديدآور : باقري نژاد، رامين
عنوان اصلي به زبان ديگر : Experimental production of Brucella abortus strain RB51 in liquid culture media using fermentor
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات واکسن وسرم سازي رازي، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷۶۱۶۴۷
: شماره طرح : 2-18-18-94132
: سامانه سمپات
توصیفگر : بروسلا آبورتوس، بروسلوز، واکسن RB51، محیط کشت مایع، فرمانتور، کنترل کیفی
خلاصه یا چکیده : بروسلوز از بیماریهای باکتریایی قابل انتقال از دامها به انسان میباشد که توسط عوامل جنس بروسلا ایجاد میشود. بیماری گسترش جهانی داشته و از دو جنبه سلامت همگانی و اقتصادی حائز اهمیت بسیار است. بروسلا آبورتوس عامل اصلی ایجاد این بیماری در گاو بوده که بومی ایران میباشد. در حال حاضر در داخل کشور از واکسن زنده تخفیف¬حدت¬یافته بروسلا آبورتوس سویه RB51 (که با نام تجاری ایریبا توسط مؤسسه رازی تولید میگردد) به منظور ایمن¬سازی فعال گاوها و گوساله¬ها علیه این عامل باکتریایی جهت کنترل و پیشگیری از بیماری در این گونه میزبانی استفاده میگردد. سویه واکسن RB51 دارای فنوتیپ خشن بوده که واکسیناسیون با آن در تستهای سرولوژیک شناسایی گاوهای مبتلا به بروسلوز تداخل ایجاد نمی¬نماید. در نتیجه اجرای همزمان واکسیناسیون و عملیات تست و کشتار دامهای آلوده میسر میگردد. در حال حاضر تولید این واکسن در موسسه رازی بصورت دستی و با روش قدیمی صورت گرفته که کشت انبوه آن بر روی محیط کشت جامد (آگار) در داخل ظروف شیشه ای مخصوص (Roux flask) انجام میشود. این روش تولید دارای معایب بسیار از قبیل دشواری معتبرسازی فرآیند تولید، استهلاک و هزینه زیاد ظروف مورد استفاده، بار کاری فراوان، نیاز به نیروی کار متعدد، فرآیند تولید طولانی، خطر بالای آلودگی در مراحل مختلف تولید و نیز ظرفیت تولید محدود است. حال آنکه فناوری کنونی تولید این واکسن در دنیا همانند سایر واکسن¬های بروسلوز شامل کشت انبوه باکتری در محیط مایع با استفاده از فرمانتور میباشد که نسبت به روش قدیمی اقتصادی¬تر است. به دلیل مسائل مذکور پروژه حاضر جهت ارزیابی محیطهای کشت مایع مختلف برای تولید واکسن بروسلا آبورتوس سویه RB51 با استفاده از فرمانتور در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی شرایط کشت فرمانتوری آن و در نهایت ارزیابی تولید آزمایشگاهی این واکسن متعاقب کشت در محیط مایع در فرمانتور انجام گردیده است. سه محیط کشت مایع آماده مصرف تجاری شامل تریپتوز براث، تریپتیک سوی براث (TSB) و بروسلا براث به همراه ترکیب محیط کشت توصیه شده توسط OIE جهت تولید فرمانتوری واکسنهای بروسلوز دامی، از نظر قابلیت رشد و تکثیر سویه RB51 و میزان محصول بدست آمده متعاقب کشت فرمانتوری مورد مطالعه قرار گرفتند. یکی از کشتهای فرمانتوری با محیطی که محصول بیشتری از آن بدست آمده بود، جهت تولید فرآورده نهایی لیوفیلیزه واکسن RB51 در مقیاس آزمایشگاهی، استفاده شد. فرآورده نهایی تولیدی از نظر استانداردهای کیفی تعریف شده توسط OIE مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مطالعه حاصل نشان داد که محیط کشت مایع توصیه شده توسط OIE بیشترین محصول را بدست داده که میانگین جرم زنده بدست آمده از سه کشت فرمانتوری با استفاده از آن معادل 66/25 میلیارد واحد تشکیل دهنده پرگنه (CFU) در هر میلی¬لیتر محیط بود. فرآورده نهایی آزمایشی تهیه شده از کشت فرمانتوری سویه RB51 در محیط OIE پس از لیوفیلیزاسیون حاوی جرم کافی در محدوده استاندارد به ازای هر دز (میانگین سه ویال لیوفیلیزه: 16/19 میلیارد CFU در هر دز) بوده و از نظر سایر ویژگیهای کیفی شامل خلوص، هویت و خشن بودن با استانداردهای OIE مطابقت داشت. پروژه حاضر نشان میدهد امکان تولید فرمانتوری واکسن بروسلا آبورتوس سویه RB51 با استانداردهای کیفی لازم وجود داشته که میتوان یافته¬های بدست آمده در این مطالعه را جهت راه¬اندازی و همچنین بهینه¬سازی فرآیند تولید صنعتی این واکسن به وسیله فرمانتور، مورد بهره¬برداری قرار داد.
: Brucellosis is a bacterial zoonosis which is caused by Brucella organisms. The disease has a global distribution and is very important due to public health hazards and economic losses it imposes. Brucella abortus is the main cause of bovine brucellosis and is enzootic in Iran. The live attenuated vaccine of Brucella abortus strain RB51 (manufactured by Razi Institute as IRIBA vaccine) is currently used in Iran to immunize cows and calves against the disease, and control bovine brucellosis. Since RB51 starin has a rough phenotype, vaccination with this starin does not interfere in serological tests used for detection of infected cows. Therefore, concomitant implementation of vaccination program along with test-and-slaughter campaign is possible. Currently, the vaccine is produced in Razi Institute using the old, manual method that includes mass culture on agar media in Roux flasks.This industrial manufacturing method has drawbacks including difficulty in validating the production process, the cost of glass containers, high workload, need for too many employees, lengthy production process, high risk of contamination in different production stages and limited capacity of production. Today, like other brcellosis vaccines, mass culture of the bacterial starin in liquid media using fermenters is the current technology of the vaccine manufacture which is more economical than the old method. Thus, the present project was perforemed to evaluate different liquid culture media for the production of Brucella abortus strain RB51 vaccine in laboratory-scale using a fermentor, study fermentor growth conditions, and ultimately to assess experimental final product of the vaccine grown in the liquid media in the fermentor. Growth and yield of the RB51 strain were evaluated following fermentor culture in three ready-to-use commercial liquid media including tryptose broth, tryptic soy broth and brucella broth and a medium whose composition is recommended by the OIE for manufacture of animal brucellosis vaccine. A harvest of fermentor culture in the medium with the highest yield was used to prepare final vials of the lyophilized vaccine in the laboratory-scale. The quality of produced final product was evaluated according to OIE standards. Results showed the OIE-recommended culture medium could lead to the highest yield with a mean of 25.66×109 colony-forming units (CFU) per ml of the medium for three batches of fermentor culture. The experimental final product prepared from fermentor culture of the strain RB51 in OIE medium contained required standard number of live bacteria per dose (mean of 3 lyophilized vials: 19.16×109 CFU/dose), and conformed with the other OIE quality specifications including purity, identity and roughness. In conclusion, the present project indicated production of Brucella abortus strain RB51 vaccine with required quality standards is acheivable by fermentor culture whose findings can be applied for setting up and optimization of industrial-scale manufacturing process of the vaccine production by fermentor.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی