رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر ماده ضد يخ گياهی(گارد) در جلوگيری از سرمازدگی بهاره درختان ميوه هسته‌دار(زردآلو، آلو و گوجه) "


شماره شناسایی : 18874226
شماره مدرک : ۶۱۲۲۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : پیرخضری، محی‌الدین
: قره‌شیخ‌ بیات، رحیم
: حسنی، حمید
: ﺗﻘﯽﺯﺍﺩﻩ، امیرعباس
عنوان اصلي : بررسی اثر ماده ضد يخ گياهی(گارد) در جلوگيری از سرمازدگی بهاره درختان ميوه هسته‌دار(زردآلو، آلو و گوجه)
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of anti- freezing components (Guard) on reduce of spring frost injury on stone fruits (plum, proune and apricoat)
صفحه شمار : ۵۱ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲۶۱۲۲۵
: شماره طرح ۹۸۰۸۱۵-۰۸۴-۳۳-۷۲-۰۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : میوه‌های هسته دار از جمله آلو و گوجه و زردآلو از مهمترین میوه های تولیدی کشور هستند و اغلب سال ها بخشی از محصول به دلیل سرمازدگی بهاره ازبین می رود. این تحقیق به منظور بررسی اثر ضدیخ گیاهی در افزایش تحمل به سرما در مقایسه با ترکیبات مشابه موجود در بازار انجام شد. در این آزمایش ماده ضد یخ گیاهی به نام گارد در کنار سه ضدیخ و شاهد (با محلولپاشی آب) در دو آزمایش مستقل (آزمایشگاه نمونه‌های شاخه بریده در اتاق شبیه‌ساز سرمازدگی و مزرعه سرمازدگی طبیعی) در قالب طرح کاملا تصادفی با غلظت سه و پنج در هزار در سه مرحله پاییز، تورم جوانه و بالونی سفید روی ارقام و ژنوتیپ های آلو و گوجه انجام گردید. در شرایط آزمایشگاه نمونه ها در فیتوترون با شبیه سازی شرایط سرما زدگی طی 24 ساعت انجام و دما تا منهای سه درجه سانتی گرا(به مدت 4 ساعت) پایین رفت. نتایج تجزیه واریانس نشان دادند بین ارقام و تیمارها در هر دو آزمایش برای صفات درصد گل سالم، درصد مادگی سالم و نشت یونی تفاوت معنی‌داری در سطح یک درصد وجود دارد. میزان تشکیل میوه در آزمایش دوم فقط در ارقام در سطح یک درصد معنی دار شده اما در سطح تیمار و تکرار معنی دار نشده است که نشان می دهد تیمارهای ضد یخ در شرایط مزرعه و سرمازدگی اردیبهشت 1398 و اسفند 1399 اثر معنی داری نداشته است. صفات مرتبط با میوه مانند وزن، طول، قطر، عرض و TSS (بجز pH ) در بین ارقام در سطح یک درصد معنی دار شد. در بین تیمارها صفات مرتبط با میوه (بجز TSS) معنی دار نشده‌اند، نشان از اثرات فیزیولوژیک ترکیبات ضد یخ بر میوه های آلو و گوجه دارد. مقایسه میانگین ها برای درصد گل سالم نشان داد که در بین تیمارهای مورد آزمایش تیمار یک و سپس تیمار 5 و تیمار4 به ترتیب با 80.5 ، 76.4 و 74.7 درصد بیشترین اثر و تیمار 2 و تیمار 3 (شاهد) به ترتیب با 49.3 و 54.7 دارای کمترین اثر بود. در بین تیمارهای مورد آزمایش در درصد مادگی سالم (دربین گل های سالم) تیمار 5 (ضد یخ مورد نظر) با 41.1 درصد مادگی سالم (از تعداد گل های سالم)، سپس تیمار4 با 33.5 دصد مادگی(دربین گل های سالم) و در نهایت تیمار یک با 25.7 درصد مادگی سالم(دربین گل های سالم) بیشترین اثر مثبت و کمترین اثر مربوط به تیمار 2 و تیمار 3 (شاهد) به ترتیب با 5.4 و 10 درصد مادگی سالم(دربین گل های سالم) بود. در بین تیمارهای مورد آزمایش در نشت یونی جوانه های گل، تیمار یک با 34.7 درصد، تیمار4 با 44.3 درصد و تیمار 5 با 47.3 درصد، کمترین نشت یونی را داشتند و با هم تفاوت معنی داری نداشتند و نشان می دهد که ترکیبات ضد یخ اثر معنی داری در تحمل جوانه های گل به سرمای بهاره دارند. نشت یونی در تیمار 6 بدون سرما دهی بعنوان شاهد مثبت 16.9 درصد بود. کمترین اثر مثبت و یا بیشترین نشت یونی مربوط به تیمار 3 (شاهد) و تیمار 2 به ترتیب با 68.2 و 66.4 درصد نشت یونی بود. با وجود تاثیر معنیدار ترکیبات ضدیخ تیمارهای 1، 5 و 4 در افزایش مقاومت به سرمای بهاره در شکوفه‌ها اما نتایج ارزیابی مزرعه‌ای بر روی آلوها و زردآلو در شرایط سرمازدگی طبیعی به دلیل شدت زیاد سرما(5- درجه سانتیگراد) بی اثر بودن ترکیبات را نشان داد.واژه‌هاي كليدي: : تنش سرمازدگی، نشت یونی، گل سالم
: Stone fuits sach as plums, prune and aprocoat are one of the most important fruits in Iran and most of them are lost for many years due to spring frost. This study was conducted to evaluate the antifreezing effect of the new produced compared to similar foreign compounents present in the market. In this experiment Postafert, with three commercial antifreezing and control (water spray), in two independent experiments (laboratory and field) in a Completely Randomized Design with concentrations of three and five per thousand in three stages: autumn, bud inflation and White balloon was performed on plum and prune cultivars and genotypes. In lab, the samples were in phytotrons by simulating frost conditions for 24 h and lowering the temperature to - 3 ° C for 4 h. Results of variance analysis showed that there were significant differences between cultivars and treatments in both experiments for percentage of healthy flower, healthy pistachio and ion leakage at 1% level. Fruitset in the second experiment was only significant at 1% level but it was not significant at the treatment and replication levels, indicating that the antifreeze treatments had no significant effect in field conditions and frost in May 2019. Fruit-related traits such as weight, length, diameter, width and TSS (except pH) were significant at 1% level among cultivars. Among treatments, fruit-related traits (except TSS) were not significant differences, indicating physiological effects of antifreeze compounents on plum and prune fruits. Means comparison for the percentage of healthy flower showed that among treatments tested (Postafert ) and then treatment 5 (Guard) and treatment 4 (Crop -aid) were 80.5, 76.4 and 74.7% with the highest effect respectively and treatment 2 (ThioFer), and treatment 3 (control) had the lowest effect with 49.3 and 54.7, respectively. Among the treatments tested in percent of healthy pistachio (among healthy flowers) treatment 5 (guard) with 41.1 percent of healthy pistachio (among healthy flowers), followed by treatment 4 (crop acid) with 33.5 percent of pistachio (among healthy flowers) and Finally, treatment one (Postafert) with 25.7% of healthy pistachio (among healthy flowers) had the highest positive effect and the least effect related to treatment 2 (ThioFer) and treatment 3 (control) with 5.4 and 10% of healthy pistachio, respectively. Among the treatments tested for ion leakage of flower buds, treatment I(34.7%), treatment 4 (44.3%) and treatment 5 (47.3%)had the lowest ion leakage, and showed that antifreeze compounds have a significant effect on the tolerance of flower to spring frost. Ionic leakage in treatment 6 without cold as a positive control(16.9%). The least positive or highest ion leakage effect was observed in treatment 3 (control) and treatment 2 (ThioFer) with 68.2 and 66.4% ion leakage, respectively. Despite the significant effect of antifreeze compounds of treatments 1, 5 and 4 on increasing spring frost resistance in blooms, but the results of field evaluation on plums and apricots in natural frost conditions due to high cold intensity (-5 ° C) Showed the ineffectiveness of the compounds.Keywords: Frost stress, Ionic leakage, healthy flower
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی