رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اثر مديريت هاي زراعي بر پراکنش علف هاي هرز و ارائه روش هاي کنترل آنها در موسسه تحقيقات کشاورزي ديم کشور "


شماره شناسایی : 18874209
شماره مدرک : ۶۱۶۴۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : پورحيدرغفاربي، سهيلا
: خرسندي، هادي
: ولي زاده، مختار
عنوان اصلي : بررسي اثر مديريت هاي زراعي بر پراکنش علف هاي هرز و ارائه روش هاي کنترل آنها در موسسه تحقيقات کشاورزي ديم کشور
نام نخستين پديدآور : پورحيدرغفاربي، سهيلا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study on the impact of different agronomic practices on weed distribution and provide controlling methods in DARI
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹۶۱۶۴۱
: شماره طرح : 2-15-15-106-991374
: سامانه سمپات
توصیفگر : شانون- وینر
: شناسایی
: غالبیت نسبی
: یکنواختی
: قشه‌برداری علف‌های‌هرز
خلاصه یا چکیده : هدف از مطالعه حاضر، شناسائی علف‌های‌هرز، نقشه‌‌برداری علف‌های‌هرز، بررسی شاخص¬های جمعیتی و اثر تناوب در پراکنش علف‌های‌هرز مزارع گندم، جو و آیش ایستگاه تحقیقاتی موسسه تحقیقات دیم است. بدین منظور، نمونه‌برداری از گونه‌های علف‌‌هرز بصورت شبکه‌ای (50 متر × 50 متر) در 14 قطعه مختلف در فصل بهار (قبل از برداشت گیاه زراعی) و تابستان (بعد از برداشت گیاه زراعی) در سال 1399 انجام شد. 29 گونه علف‌هرز متعلق به 25 خانواده گیاهی شناسایی و گزارش شد. در نمونه‌برداری های بهاره، جاروعلفی بامی (Bromus tectorum L.)، شمعدانی وحشی (Geranium tuberosum L.) و شنگ (Tragopogon graminifolium DC.) به ترتیب با شاخص غالبیت نسبی (RD) معادل 73.36، 47.07 و 38.44 غالب ترین گونه‌های علف‌هرز بودند. در نمونه‌برداری‌های تابستانه تلخه (Acroptilon repens (L.) DC.)، پیچک صحرائی (.Convolvulus arvensis L) و فرفیون (Euphorbia heteradenia Jaub. & Spach) به ترتیب با شاخص RD معادل 138.82، 104.57 و 89.75 غالب ترین گونه‌های علف‌هرز بودند. جاروعلفی بامی غالب‌ترین علف‌هرز مزارع گندم و آیش و شنگ غالب‌ترین گونه علف‌هرز مزراع جو در نمونه‌برداری بهاره بود. تلخه غالب‌ترین علف‌هرز در مزارع گندم، جو و آیش در نمونه‌برداری تابستانه بود. بیشترین و کمترین تنوع گونه‌ای به ترتیب با شاخص شانون- وینر 20/2 و 63/0 مربوط به نمونه‌برداری بهاره در قطعات S4a- گندم و N3- گندم بود. بیشترین غنای گونه¬ای (15 گونه) در نمونه‌بردای بهاره در قطعات S4a- گندم و S8- گندم مشاهده شد. کمترین غنای گونه‌ای در نمونه‌بردای تابستانه مشاهده شد، که از این نظر اکثر قطعات وضعیت مشابه داشتند. حضور جاروعلفی بامی با تراکم بالای 60 بوته در مترمربع در قطعه N3- گندم باعث افزایش شاخص سیمپسون (0.73) و کاهش شدید یکنواختی در پراکنش گونه‌ها و چیرگی آن در این قطعه شده است.
: The objective of the present investigation were weeds identification, weeds mapping, assessment of community indices and the effect of rotation on weeds distribution in wheat, barley and fallow fields at research station of Dryland Agricultural Research Institute. Weed species samples with grading method (50 m × 50 m) were collected from 14 different districts in spring (before crop harvesting) and summer (after crop harvesting) in 2021. Twenty nine weed species belonging to 25 plant families were identified and recorded. In spring sampling, Bromus tectorum L., Geranium tuberosum L., and Tragopogon graminifolium DC. with relative dominance (RD) index equal 73.36, 47.07, 38.44, respectively, were dominant weed species. In summer sampling, Acroptilon repens (L.) DC., Convolvulus arvensis L., and Euphorbia heteradenia Jaub. & Spach with RD index equal 138.82, 104.57, and 89.75, respectively, were dominant weed species. B. tectorum L. was dominant weed in wheat and fallow fields, and T. graminifolium DC. was dominant weed in barley fields in spring sampling. A. repens (L.) DC. was dominant weed in wheat, barley and fallow fields in summer sampling. The highest and lowest species diversity with Shannon-winner index 2.20 and 0.63 in spring sampling at S4a-wheat and N3-wheat. Maximum species richness (15 species) was observed in spring sampling at S4a-wheat and S8-wheat. Minimum species richness was observed, so all districts had same situation. The present of B. tectorum L. with density over 60 plant per meter square in district N3-wheat increased Simpson index (0.73) and severely reduced uniformity in species distribution and dominant of that in this district.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی