رکورد قبلیرکورد بعدی

" پايش اکولوژيک سواحل جنوبي درياي خزر تا عمق 30 متر (98-1397) "


شماره شناسایی : 18874208
شماره مدرک : ۶۱۶۳۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : نصراله زاده ساروي، حسن
: روحي، ابوالقاسم
: يونسي پور، حوريه
: نصراله زاده ساروي، حسن
: فضلي، حسن
: پورنگ، نيما
: رباني ها، مهناز
عنوان اصلي : پايش اکولوژيک سواحل جنوبي درياي خزر تا عمق 30 متر (98-1397)
نام نخستين پديدآور : نصراله زاده ساروي، حسن
عنوان اصلي به زبان ديگر : Ecological monitoring in the southern Caspian Sea up to 30 meter depth (2018-2019)
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹۶۱۶۳۶
: شماره طرح : 01-76-12-046-97032
: سامانه سمپات
توصیفگر : پارامترهای غیرزیستی
: پارامترهای ‌ زیستی
: پارامترهای آلاینده های زیست محیطی،
: آب
: رسوبات
: سواحل ایران
: دریای خزر
خلاصه یا چکیده : در مطالعه پایشی حاضر وضعیت تهدیدات بیولوژیک منطقه در گروه¬های زیستی (فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، ماکروبنتوز) و شانه¬دار مهاجم (Mnemiopsis leidyi)، تولیدات خالص اولیه، شاخص های سطح تروفیکی، کیفیت آب، یوتریفیکاسیون، آلاینده های نفتی، سموم کشاورزی، فلزات سنگين و شوینده ها و نیز ارتباط بین پارامترهای مختلف بر اساس آزمون¬های آماری، طی سال 1397 (پاييز و زمستان) و 1398 (بهار و تابستان) تا عمق 30 متر از حوزه ایرانی دریای خزر مورد بررسی قرار گرفتند. طبق نتایج، میانگین (±خطای استاندارد) پارامترهای pH، شفافیت، کدورت، درصد اشباعیت اکسیژن محلول، BOD5، CODMn، ازت آمونیمی، فسفرمعدنی، سیلیس محلول و تولیدات خالص اولیه روزانه به ترتیب برابر (16/0±)56/8، (14/0±)43/2متر، (43/0±)10/9 (NTU)، (2±)98، (16/0±) 05/4 و (36/0±)99/4 (میلی¬گرم در لیتر)، (49/1±)45/2 ، (17/0±)22/0 و (8/5±)7/7 (ميكرومولار)، 45/0±65/0 گرم کربن /مترمربع/روز بوده است. همچنین طبقه کیفی آب طبق (WQIcs)در پاییز، زمستان، بهار و تابستان بترتیب 70 (متوسط)، 66 (بد-متوسط)، 52 (بد) و 80 (متوسط) بدست¬آمد. سطح تروفیکی و ریسک یوتریفیکاسیون بعد از یک دهه از وضعیت مزوتروف و ریسک بالای یوتریفیکاسیون به سمت مزو-اولیگوتروف و ریسک کم یوتریفیکاسیون قرار گرفت. باسيلاريوفيتا بعنوان نخستين شاخه غالب ، بيش از 80 درصد از تراكم فيتوپلانكتون را تشكيل داد. تراكم گونه مضر و غالب Pseudonitzschia seriata در فصل زمستان (47/36±15/187 سلول در ميلي ليتر) در محدوده 1000-100 عدد در ميلي ليتر (پتانسیل متوسط برای شکوفایی) قرار گرفت. بر اساس مقادیرکلروفیل-آ، تراکم و زی توده فیتوپلانکتون، کیفیت خوب (اولیگومزوتروف) در فصول گرم (بهار و تابستان) و کیفیت متوسط (مزوتروف) در فصول سرد (پاییز و زمستان) بدست آمد. در بررسی زئوپلانکتون گروه¬های کوپه پودا، روتیفرا، کلادوسرا و پروتوزوآ مشاهده گردیدند و درصد بالایی از مشارکت Acartia tonsa (کوپه¬پودا) در تراکم زئوپلانکتون در فصول مختلف ثبت گردید. بررسی تراکم شانه دار نشان داد که 80 درصد داده ها دارای تراکم کمتر از 25 عدد در مترمکعب و حدود 97 درصد از داده¬ها دارای زی¬توده کمتر از یک گرم در مترمکعب بودند. بررسی گروه¬های اصلی ماکروبنتوز نشان داد که در همه فصول بجز بهار، پرتاران (عمدتاً Streblospio gynobranchiata) حدود 70 درصد از تراکم آن را تشکیل دادند. درصد TOM در رسوبات بستر دارای حداقل (2/2) و حداکثر (6/3) میزان به¬ترتیب در فصول زمستان و بهار بوده¬است. منحنی های ABC (Abundance and Biomass Curve) ماکروبنتوز با الگوی تغییرات "محیط با عدم آلودگی" منطبق نبود. درصد فراوانی عناصر مختلف در آب به ترتیب برابر Fe>Cu>Zn>As>Pb>Co>Ni>Hg>Cd ثبت گردید. میانگین سالانه ترکیبات پلی آروماتیک نفتی (PAHs)، سموم کشاورزی کلره (OCPs) و شوینده های (LASs)آب برابر 42/1±24/4، 25/7 (65/0±) میکروگرم بر لیتر و 37/0 (27/0±)، میلی گرم بر لیتر بوده است. میانگین سالانه PAHs رسوب 14/8 (00/2±) میکروگرم برکیلوگرم وزن خشک بوده است. همچنین درصد فراوانی عناصر در رسوبات مختلف به ترتیب برابر Fe>Mn>Cu>Ni>As>Cr>Pb>Cd>Hg ثبت گردید. طبق آزمون PCA تراکم ماکروبنتوزها با آلاینده¬های Hg، As، Pb و Cd و زی¬توده آنها با Pb و Cd دارای همبستگی معنی¬دار بوده است. نتایج آزمون CCA نشان داد که ترکیب LASs با زی توده شانه دار همبستگی مثبت داشت.. در آزمون CCA شاخه¬های غالب فیتوپلانکتون با پنج جزء OCPs (Drins، BHC، Heptachlors، DDTs و Endosulfans) همبستگی مثبت نشان دادند.
: In the present monitoring study, the status of biological threats in the southern area of the Caspian Sea (up to 30 m depth) in biological groups (phytoplankton, zooplankton, macrobenthos) and the invasive comb (Mnemiopsis leidyi), daily net primary production (DNPP) of phytoplankton, trophic level indices, water quality indices, eutrophication, petroleum pollutants, toxins heavy metals and detergents as well as the relationship between different parameters based on statistical tests were studied during 2018 (autumn and winter) and 2019 (spring and summer). According to the results, the mean (±SE) parameters of pH, transparency, turbidity, DO%, BOD5, CODMn, NH4/N, DIP, DSi and DNPP were 8.56 (±0.16) mg/L, 2.43(±0.14) m, 9.10 (±0.43) NTU, 98(±2)%, 4.05 (±0.16) mg/L, 4.99(±0.36)mg/L, 2.45(±1.49) µM, 0.22(±0.17) µM, 7.7 (5.8) µM, and 0.65 (±0.45) gC/m2.day, respectively. Also, the mean of water quality index of the Caspian Sea (WQIcs) and its quality class were obtained 70 (fair), 66 (bad-fair), 52 (bad), 80 (fair) in autumn, winter, spring, and summer, respectively. The mean trophic level (TRIXcs) and eutrophication risk (UNTRIX) after a decade of mesotrophic status and high eutrophication risk shifted to meso-oligotrophic and low eutrophication risk. Bacillariophyta as the first dominant phyla accounted for more than 80% of phytoplankton abundance. Among the dominant species, only the abundance of Pseudonitzschia seriata in winter (187.15±36.47 cells/mL) was in the range of 100-100 units/mL (mean the potential for bloom). Considering three parameters (chlorophyll-a, abundance, and biomass of phytoplankton), was obtained moderate quality (mesotrophic) in cold seasons (autumn 2018 and winter 2018) and good quality (oligo-mesotrophic) in warm seasons (spring 2019 and summer 2019). In this study, four groups of zooplankton such as copepoda, rotifera, cladocera, and protozoa were identified. The copepoda with the presence of an invasive species (Acartia tonsa), formed a major part of the zooplankton community structure. The analysis of Mnemiopsis leidyi abundance (n/m3)showed that 80% of the data were less than 25 and about 97% of the data had a biomass (g/m3) less than 1. Evaluation of major macrobenthos groups showed that in all the seasons except spring, Polychaeta (mainly Streblospio gynobranchiata) accounted for about 70% of the biomass. The minimum (2.2) and maximum (3.6) percent of TOM were recorded in winter and spring, respectively. According to the Abundance and Biomass Curve (ABC), although the biomass line was located above the macrobenthos abundance line, however, its harmony was not the same as to "environment without pollution" pattern. The mean values of the examined trace elements in water samples during four seasons were obtained in this order Fe>Cu>Zn>As.Pb>Co>Ni>Hg>Cd, respectively. The annual mean concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), Organochlorine pesticides (OCPs) and detergents (LASs) in water were 4.24 (±1.42) µg/L, 7.25 (±0.65) µg/L and 0.37 (±0.27) mg/L, respectively. The annual mean concentration of PAHs in sediment samples were recorded at 8.14 (±2.00) µg/kg.dw. The mean values of the examined non-resistance trace elements in sediment samples were obtained in this order Fe>Mn>Cu>Ni>As>Cr>Pb>Cd>Hg. According to the PCA test, the abundance of macrobenthos was significantly correlated with Hg, As, Pb and Cd pollutants and their biomass was significantly correlated with Pb and Cd. The results of CCA test showed that the composition of LASs had a positive correlation with the comb biomass. In the CCA test, the dominant branches of phytoplankton showed a positive correlation with five components of OCPs (Drins, BHC, Heptachlors, DDTs and Endosulfans).
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی