رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي تغييرات و روابط کلروفيل a به عنوان شاخص توليدات اوليه با توده زنده ماهيان کفزي اقتصادي در آبهاي ايراني خليج فارس – درياي عمان "


شماره شناسایی : 18874206
شماره مدرک : ۶۱۶۳۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : رباني ها، مهناز
: گرامي، محمد حسن
: عوفي، فريدون
: خلفه نيل ساز، منصور
: محسني زاده، فاطمه
: کمالي، عيسي
: آئين جمشيد، خسرو
: پورعباس تحويلداري، ناهيد
: عطوفت شمسي، مجيد
: اردستاني، رضا
: فلاحي، رکسانا
: رياضي، شمسي
عنوان اصلي : بررسي تغييرات و روابط کلروفيل a به عنوان شاخص توليدات اوليه با توده زنده ماهيان کفزي اقتصادي در آبهاي ايراني خليج فارس – درياي عمان
نام نخستين پديدآور : رباني ها، مهناز
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study on fluctuations and correlation of chlorophyll-a as primary production indicator with commercial demersal fishes of the Persian Gulf and Oman Sea (Iranian waters)
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹۶۱۶۳۹
: شماره طرح : 2-12-12-099-961665
: سامانه سمپات
توصیفگر : خلیج فارس
: خلیج عمان
: کلروفیل-a
خلاصه یا چکیده : کلروفیل-aبه عنوان شاخص توده زنده فیتوپلانکتون محسوب می شود که سرمنشا زنجیره غذایی در محیط آبی می باشد. پژوهش حاضر یکی از پروژه های طرح کلان ارزیابی ذخایر آبزیان و ارتباط آن با پارامتر های اکولوژیک در خلیج فارس و خلیج عمان می باشد که طی سال های 1400-1396 اجرا گردید.به این منظور با بکارگیری دستگاه CTDطی سال های 1396 (کلیه استان های جنوب ) و 1399 (استان های بوشهر و خوزستان) و طی سال های 1397(کلیه استان های جنوب ) و 1398 (استان های هرمزگان و سیستان-بلوچستان) درجه حرارت سطحی دریا با استفاده از استخراج داده ها از سایت NASA صورت گرفت. در سال 1396 میانگین کلروفیل-a در خلیج فارس (mg/m3±0/99 35/0) و خلیج عمان(mg/m3±0/93 96/0)، سال 1397 میانگین لایه سطحی خلیج فارس(mg/m337/0 ± 4/1 ) و خلیج عمان (mg/m3±2/14 63/1) و سال 1398 میانگین لایه سطحی خلیج عمان (mg/m393/ 34±/0 ) و سال 1399 میانگین کلروفیل-a در خلیج فارس (mg/m323/0 13±/)محاسبه گردید. آنالیز nmds بر روی گروه های موجود نشان داد که دو گروه استان های بوشهر، هرمزگان و سیستان) 1397 (و استان های بوشهر و خوزستان) 1399 ( تمایز وجود دارد. میانگین کلروفیل سطحی گروه اول 5/1 ±09/1 میلی گرم بر متر مکعب در صورتیکه میانگین گروه دوم 16/0 ±13/0 میلی گرم بر متر مکعب بدست آمد. با توجه به تاثیرپذیری کلروفیل-aاز مجموعه عواملی که می توانند در میزان مواد مغذی موثر باشند، به نظر می رسد سیکلون های 1397 در این تغییر و تفاوت نقش موثری داشته اند به نحویکه بر کل زنجیره غذایی نیز تاثیر خواهد گذاشت.
: Chlorophyll-a is considered an indicator of phytoplankton biomass, which is the source of the food chain in the aquatic environment. The present study is one of the projects of the mega-project for the assessment of aquatic resources and their relationship with ecological parameters in the Persian Gulf and the Gulf of Oman, which was carried out during the years (2018-2021). For this purpose, CTD was applied during 2018 (all southern provinces) and 2021 (Bushehr and Khuzestan provinces), and during 2019 (all southern provinces) and 2020 (Hormozgan and Sistan-Baluchestan provinces), SST data was extracted from the NASA site. In 2018, the chlorophyll-a average in the Persian Gulf (0.35 ± 0.99 mg/m3) and the Gulf of Oman (0.96 ± 0.03 mg/m3), in 2019 the SST average of the Persian Gulf (1.4±0.37 mg/m3) and the Gulf of Oman (1.63 ± 2.14 mg/m3). In 2020 the SST of the Gulf of Oman (0.34 ± 0.393 mg/m3) and in 2021 the average chlorophyll-a in the Persian Gulf (0.13± 0.23 mg/m3) was calculated. The NMDS analysis on the existing groups showed that there are two groups (Bushehr, Hormozgan, and Sistan provinces, 2019) and (Bushehr and Khuzestan provinces, 2021). The mean surface chlorophyll-a of the first group was (1.09 ± 1.5 mg/m3 ) while in the second group was (0.13 ± 0.16 mg/m3). Considering the effectiveness of chlorophyll-a from the concentration of the nutrients from any phenomena as rivers, cyclones, and storms, it seems that cyclones in 2019 have played an effective role in this change and difference that will affect the entire food chain.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی