رکورد قبلیرکورد بعدی

" بهسازي ماشين هاي خطي کار براي کاشت يکنواخت بذر کلزا (جريان ساز) "


شماره شناسایی : 18874205
شماره مدرک : ۶۱۶۳۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : ايواني، افشين
: مهاجر، عليرضا
: گرامي، کريم
: دهقان، الياس
: شيراني راد، اميرحسين
: سراجه، حسين
عنوان اصلي : بهسازي ماشين هاي خطي کار براي کاشت يکنواخت بذر کلزا (جريان ساز)
نام نخستين پديدآور : ايواني، افشين
عنوان اصلي به زبان ديگر : Improvement Grain drills for uniform planting canola seeds
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹۶۱۶۳۴
: شماره طرح : 24-14-14-014-960414
: سامانه سمپات
توصیفگر : کلزا
: ماشین های کاشت
: یکنواختی کاشت
: مصرف بذر
خلاصه یا چکیده : برای کشت بذر کلزا باید ازکارنده های پنوماتیک و یا ریزدانه کارهای دقیق استفاده شود. اما با توجه به گرانی این ماشینها، بسیاری از کشاورزان و شرکتهای خدمات مکانیزاسیون تمایل دارند که بجای خرید ردیفکارها، از خطی کارهای موجود خود برای کشت کلزا با مصرف بذر زیادتر ازمقدار توصیه شده ( تا ۵ برابر) استفاده نمایند. با عنایت به اینکه بذر کلزا به دلیل کوچکی و لپه¬دار بودن حساسیت زیادی به نحوه کاشت دارد، ماشینهای کاشت آن باید دارای قطعات خاصی باشند که در عین حال که ساده و ارزان تمام می¬شوند، بر اساس محاسبات دقیق علمی ساخته شده باشند. این امر در خلال یک پروژه جریان ساز که مورد حمایت سازمان تحقیقات و معاونت زراعت و همکاری مشفقانه ماشین سازان عزیز بود به سر انجام رسید. بررسی های انجام شده نشان داد که ماشینهای خطی کار موجود در کشور به علت ویژگیهای مربوط به موزع، قادر نیستند که مقادیر کم بذر کلزا ( کمتر از ۵ کیلوگرم در هکتار) را به طور یکنواخت سنجش نموده و در لوله های سقوط رها کنند. همچنین لوله های سقوط، شیار باز کنها و پوشاننده های بذر در این خطی کارها به گونه ایست که غالبا باعث ایجاد غیر یکنواختی در عمق کاشت میشوند. با توجه به ضرورت کاهش مصرف بذر و همینطور اهمیت سبز یکنواخت در کلزا این تحقیق با هدف ارزیابی و ارائۀ راهکارهای فنی به منظور امکان پذیر ساختن کاشت یکنواخت مقادیر کم بذر کلزا (کمتر از ۵ کیلو در هکتار) توسط سه نوع خطی کار منتخب ساخت داخل ( شرکتهای ماشین برزگر همدان، ماشین زراعت همدان و سازه کشت بوکان) در سه فاز علمی- اجرایی به سرانجام رسید. در فاز اول: پیشنهادات لازم برای اصلاح ماشینها، تدوین و به سازندگان ماشینها ارائه شد. در فاز دوم: پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی، با تکیه برآزمونهای آزمایشگاهی، چگونگی پراکنش بذر توسط کارنده ها به روش تسمۀ گریسی بررسی شد و مجددااً نیازمندیهای اصلاحی به تولید کنندگان ماشینها منتقل گردید. در فاز سوم: ماشینهای بهینه سازی شده در شرایط مزرعه ای با مقادیر 4، 6 و 8 کیلوگرم در هکتار ارزیابی و مقایسه شدند و یکنواختی سبز و عملکرد محصول مورد ارزیابی قرار گفت. با بکارگیری فناوری حاصله شامل اصلاح موزع، لوله های سقوط، شیار بازکنها و پوشاننده های بذر در خطی کارهای مرسوم، مصرف بذر بدون کاهش عملکرد نهایی، حداقل 50 درصد کاهش یافت و از متوسط قابل اطمینان برای کشاورزان که حدود 8 کیلوگرم در هکتار است به متوسط قابل اطمینان 4 کیلوگرم در هکتار رسید. در عین حال باعث یکنواختی و سطح سبز بسیار مطلوب( از 27 به 92 درصد در مقادیر کمتر از 5 کیلوگرم) و کاهش صدمه به بذور توسط قطعات مکانیکی ماشین به میزان 37 درصد شد.
: For rapeseed cultivation, it is better to use pneumatic planters or precision seeders. However, due to the high cost of these machines, many farmers and mechanization service companies tend to use their seeders to grow rapeseed with up to 5 times the recommended amount, instead of buying pneumatic planters. Rapeseed is very sensitive to the method of planting due to its small size and cotyledons. Its planting machines must have special parts that, while being simple and cheap, must be made based on accurate scientific calculations. This was done during a stream-making project supported by the Research Organization and the Deputy Minister of Agriculture and the kind cooperation of the dear machine builders. Studies have shown that linear working machines in the country, due to distribution characteristics, are not able to uniformly measure small amounts of canola seeds (less than 5 kg per hectare) and drop them into fall pipes. Also, fall tubes, furrowers and seed covers in this line of work are such that they often cause non-uniformity in planting depth. Due to the need to reduce seed consumption and the importance of uniform green in rapeseed, this study aims to evaluate and provide technical solutions to enable uniform planting of small amounts of rapeseed (less than 5 kg per hectare) by three types of linear work selected domestically (Hamedan Barzegar Machine Company, Hamedan Agriculture Machine and Buchan Cultivation Structures) was completed in three scientific-executive phases. In the first phase: the necessary suggestions for modifying the machines were formulated and presented to the car manufacturers. In the second phase: after applying the proposed corrections, relying on laboratory tests, the distribution of seeds by seeders was investigated by grease belt method and the corrective requirements were again transferred to the machine manufacturers. In the third phase: the optimized machines in field conditions with values of 4, 6 and 8 kg per hectare were evaluated and compared, and green uniformity and crop yield were evaluated. Using the resulting technology, including dispensing, fall pipes, furrowers and seed covers in line with conventional work, seed consumption was reduced by at least 50% without reducing the final yield, and from a reliable average for farmers of about 8 kg per hectare. Reliable average reached 4 kg per hectare. At the same time, it caused uniformity and a very good green surface (from 27 to 92% in amounts less than 5 kg) and reduced seed damage by mechanical parts of the machine by 37%.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی