رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي نقش برخي عوامل بروز و توسعه زنگار روي ميوه گلدن‏ دليشز "


شماره شناسایی : 18874202
شماره مدرک : ۶۱۶۳۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : حيدريان، احمد
: نعمت‌اللهي، محمدرضا
: الماسي، حسن
عنوان اصلي : بررسي نقش برخي عوامل بروز و توسعه زنگار روي ميوه گلدن‏ دليشز
نام نخستين پديدآور : حيدريان، احمد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Etiology of some factores causing russetting on fruits of Golden Delicious
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹۶۱۶۳۷
: شماره طرح : 7-38-16-013-960059
: سامانه سمپات
توصیفگر : زنگار میوه، سیب، گلدن دلیشز، شاخص زنگار میوه، قارچ مخمرمانند
خلاصه یا چکیده : در سال‏های اخیر، عارضه زنگار میوه در منطقه سمیرم استان اصفهان روی سیب رقم گلدن دلیشز رو به گسترش است. این موضوع سبب کاهش کیفیت و ارزش محصول شده است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در بروز و توسعه زنگار میوه سیب روی رقم گلدن دلیشز بود. در این‏ راستا، در دو سال متوالی (1397-1396) از سه منطقه کشت عمده سیب در شهرستان سمیرم با اقلیم‏های متفاوت، و در هرمنطقه از سه باغ و در هر باغ 50 میوه، از زمان بروز علائم و در طی فصل رشد میوه تا زمان برداشت سه نوبت در دو سال متوالی نمونه‏برداری تصادفی انجام شد. نمونه‏ها در آزمایشگاه از نظر نوع زنگار، درصد میوه زنگارزده و شاخص زنگار میوه با توجه به مقیاس‏های درنظر گرفته شده بررسی شدند. نتایج نشان‏داد چهار نوع زنگار ناشی از قارچ مخمرمانند، سفیدک پودری، آفتاب‏سوختگی و پاشش مواد شیمیایی در باغ‏های سمیرم وجود دارد. تجزیه واریانس بیانگر وجود اختلاف معنی‏دار درخصوص درصد میوه‏های زنگارزده و شاخص زنگار میوه بود. مقایسه میانگین‏ها نشان‏داد، بیش‏ترین درصد میوه زنگارزده (25/73%) و شاخص زنگار میوه (7/37%) مربوط به قارچ مخمرمانند Aureobasidium pullulans (De Bary) G. Arnaud و کم‏ترین این مقادیر به‏ترتیب با 66/1% و 45/1% مربوط به پاشش مواد شیمیایی بود. علاوه‏برآن، نتایج نشان‏داد 80% میوه‏های گلدن دلیشز دارای زنگار با درجات مختلف آلودگی هستند که 6/53% آن‏ها در اثر یک عامل و 83/36% در اثر دو یا چند عامل دچار زنگار شده‏اند.
: Fruit russeting has recently been widespread on apple fruits cultivar Golden Delicious, resulting in quality and value, in Semirom, Isfahan province, Iran. The present study aimed to investigate the factors affecting the occurrence and development of fruit rust on Golden Delicious apple cultivar. To do this, random sampling was performed from three major cultivation regions of Semirom city, having different climates. In each region three orchards were selected and in each 50 fruits were sampled three times in two consecutive years, from the time of symptom occurrence until harvest time. Samples were inspected in the laboratory in terms of rust type, percentage of russetted fruits and fruit russeting index, based on predetermined scales. The results showed that four types of fruit russeting were found in Semirom orchards, caused by yeast-like fungi, powdery mildew, sunburn and chemical spraying. Combined ANOVA showed significant differences for the percentage of fruit russetted and fruit russeting index. Mean Comparison indicated that the highest percentage of russetted fruits (73.25%) and fruit russeting index (37.7%) belonged to the yeast-like fungus Aureobasidium pullulans and the lowest of these values, 1.66% and 1.45%, respectively belonged to chemical spraying. Moreover, the results showed that 80% of Golden Delicious fruits have russetted with varying degrees of contamination, of which 53.6% were russetted by one factor and 36.83% by two or more factors.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی