رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه عملكرد لاين ها ي اميد بخش گندم متحمل به شوريMS-95-4، MS-95-9 و MS-95-19 با رقم نارين در مزارع زارعين استان کرمان "


شماره شناسایی : 18874196
شماره مدرک : ۶۱۶۲۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : راوري، سيدذبيح اله
: حاجي محمد حسن، نجميه
: اميني سفيدآب، اشکبوس
: نجفي نژاد، حميد
: علي غلامرضايي، غلامحسين
عنوان اصلي : مقايسه عملكرد لاين ها ي اميد بخش گندم متحمل به شوريMS-95-4, MS-95-9 و MS-95-19 با رقم نارين در مزارع زارعين استان کرمان
نام نخستين پديدآور : راوري، سيدذبيح اله
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation and yield comparison tolerant salinity elite wheat lines MS-95-9, MS-95-4, MS-95-119 with Narin under on-Farm conditions in Kerman province
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹۶۱۶۲۴
: شماره طرح : 3-54-0153-038-990905
: سامانه سمپات
توصیفگر : گندم
: شوری
: امید بخش
: شرایط زارع
خلاصه یا چکیده : شوری آب و خاک یکی از مشکلات اساسی در تولید گندم در مناطق خشک و نیمه خشک ایران از جمله کرمان است. لذا معرفی ارقام جدید متحمل به شوری جهت کشت در این مناطق از اولویت‌های بخش تحقیقات غلات است. در این تحقیق بررسي عملکرد لاين‌های جديد گندم متحمل به شوریMS-9546، MS-95-9 و MS-95-96 با رقم نارین در شرايط زارعين شهرستان راور (منطقه معتدل استان کرمان) انجام شد. هر کدام از ارقام و لاین‌های امید بخش در كرت‌‌هايي به مساحت 2000 مترمربع در دو منطقه، علی آباد و الله آباد، در شرایط یکسان کشت شدند. شوری آب و خاک مزارع محل آزمایش در مزرعه اول به ترتیب 7/10 و 8/9 و در مزرعه دوم به ترتیب 6/10 و 9/8 دسی زیمنس بر متر بود. در طول مدت اجرای آزمایش در مراحل مختلف رشد بازدیدهایی برای کشاورزان ترتیب داده شد تا زارعین از نزدیک با لاین‌های جدید آشنا گردند. يادداشت‌برداري‌هاي لازم در طول اجرای طرح نظیر تاریخ کاشت، تعداد روزهای کاشت تا ظهور سنبله و رسیدگی و ارتفاع بوته به‌عمل آمد. پس ازرسیدگی نیز ارقام و لاین‌ها به‌طور جداگانه برداشت و توزین گردیدند. مقایسه میانگین عملکرد حاصل از کیل‌گیری ارقام و لاین‌ها در دو مزرعه نشان داد که لاین M-95-19 با میانگین عملکرد 5438 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد بود.
: Water and soil salinity is one of the main problems in wheat production in arid and semi-arid regions of Iran, including Kerman. Therefore, the introduction of new cultivars tolerant to salinity for cultivation in these areas is one of the priorities of the grain research department. In this study, the yield of new wheat tolerant lines of MS-9546, MS-95-9 and MS-95-96 with Narin cultivar was studied in the conditions of farmers in Ravar city (temperate region of Kerman province). Each of the promising cultivars and lines were planted in plots with an area of 2000 square meters in two regions, Aliabad and Allahabad, under the same conditions. The salinity of water and soil of the experimental fields in the first field was 10.7 and 9.8, respectively, and in the second field were 10.6 and 8.9 dS / m, respectively. During the experiment, visits were made to farmers at different stages of growth to familiarize farmers with the new lines. Necessary notes were taken during the implementation of the plan, such as planting date, number of planting days until the emergence of spikes, and maturity and plant height. After maturation, cultivars and lines were harvested and weighed separately. Comparison of the average yield obtained by weighing cultivars and lines in the two farms showed that the M-95-19 line with an average yield of 5438 kg / ha had the highest yield.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی