رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي و بومي سازي نمايه هاي خشکسالي هيدرولوژيکي براي حوضه دز "


شماره شناسایی : 18874184
شماره مدرک : ۶۱۶۱۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : پرهمت، جهانگير
: الطافي، مجيد
عنوان اصلي : ارزيابي و بومي سازي نمايه هاي خشکسالي هيدرولوژيکي براي حوضه دز
نام نخستين پديدآور : پرهمت، جهانگير
عنوان اصلي به زبان ديگر : Assessment and localization of the hydrologic drought index for Dez River basin
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸۶۱۶۱۶
: شماره طرح : 24-29-29-008-980225
: سامانه سمپات
توصیفگر : شاخص هاي خشكسالي هواشناسي
: شاخص هاي خشكسالي هيدرولوژيکي
: شاخص بارش استاندارد
: شاخص جريان رودخانه‌اي استاندارد
: شاخص رواناب استاندارد
: شاخص جریان پایه
: شاخص استاندارد رطوبت خاک
: حوضه دز
: شاخص استاندارد تراز سطح آب زیرزمینی
خلاصه یا چکیده : خشکسالي از جمله بلاياي طبيعي است که سالانه خسارات قابل توجهي را در ايران به بار آورده و علاوه بر اين که در سالهاي اخير بر شدت، تداوم و گستره آن افزوده شده است، خسارت عمده آن متوجه بخش کشاورزي کشور مي‌باشد. با وجود پژوهش‌هاي موردي در کشور، اين پژوهش‌ها عمدتاً به ارزيابي و تحليل خشکسالي‌هاي هواشناسي معطوف گشته و ساير انواع خشکسالي از جمله خشکسالي هيدرولوژيکي و به تبع آن خشکسالي کشاورزي کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برای بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی نمایه‌های مختلفی ارائه و پیشنهاد شده است که برای شرایط منطقه‌ای نیاز به بررسی و انطباق آنها با این شرایط است. بدین منظور در این پژوهش شاخص‌هاي مختلفي از جمله SPI (شاخص استاندارد بارش)، SQI (شاخص استاندارد جريان رودخانه‌اي)، SRI (شاخص استاندارد رواناب)، BFI (شاخص جریان پایه)، SSI (شاخص استاندارد شده رطوبت خاک) و SGI (شاخص استاندارد شده تراز سطح آب زیرزمینی) برای شرایط حوضه دز مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از SPI، خشکسالی هواشناسی در حوضه دز مورد بررسی قرار گرفته است و سپس برای هر کدام از مؤلفه‌های مختلف هیدرولوژیکی نمایه‌های متناسب با آن مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این پژوهش نشان داد که جریان‌های رودخانه‌ای با تفکیک به دو مؤلفه رواناب سطحی و دبی پایه در مقابل کمبود بارش پاسخ متفاوتی را دارا می‌باشند. جريان کل رودخانه‌اي با SQI، رواناب سطحی با SRI، دبی پایه و جریان پایه با BFI مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین تغییرات تراز سطح آبخوان‌ها برای بررسی نوسانات منابع آب زیرزمینی و با SGI مورد بررسی قرار گرفت. بعلاوه رطوبت خاک به عنوان یکی از مؤلفه‌های هیدرولوژیکی نیز بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که SRI، در پایه زمانی یکسان با SPI بیشترین همبستگی را دارا می‌باشد. رابطه همبستگی این شاخص با افزایش پایه زمانی نسبت به شاخص بارندگی کاهش می‌یابد. دلیل این امر می تواند کوتاه بودن فاصله زمانی بین وقوع بارندگی و شکل‌گیری رواناب سطحی باشد که در مدت کوتاهی بعد از بارش از حوضه خارج می‌شود. نمایه جریان پایه یا BFI با ثابت گرفتن مقیاس زمانی دبی پایه، هر چقدر مقیاس زمانی شاخص بارندگی افزایش یابد، مقدار همبستگی بیشتر شده که دارای رابطه عکس نسبت به SRI می‌باشد. چنین رفتاری می‌تواند ناشی از تأخیری باشد که دبی پایه نسبت به وقوع بارندگی‌ها پیدا می‌کند و لذا با افزایش پایه زمانی همبستگی افزایش یافته است. رفتار SGI در آبخوان‌های مورد بررسی، مشابه BFI بوده و نشان دهنده تأثیر تخلیه آبخوانها در واکنش به بارندگی می‌باشد، که با تأخیرهای قابل توجه مواجه است. مقادیر همبستگی رطوبت خاک در قشر سطحی (0-10 سانتی متر) با بررسی SSI، در مقیاس‌های زمانی مشترک با بارندگی در عمق کمتر همبستگی بیشتری نسبت به اعماق زیادتر را دارا بوده است و هر چه به سمت عمق بیشتر پیش می رود، مقدار همبستگی با تأخیر در بارندگی ارتباط معنی‌دار پیدا می نماید. نتایج بررسی شاخص‌هانشان داد که SQI نسبت به سایر شاخص‌ها از همبستگی قوی‌تری با شاخص هواشناسی برخوردار است و برای شاخص BFI همبستگی ضعیفی نمایان شده است. لذا برای بررسی اثرات خشکسالی هیدرولوژیکی SQI به عنوان نمایه برتر معرفی می‌شود
: Drought is one of the natural disasters that has caused significant annually damage in Iran. Drought, in addition to increasing its severity, continuity and extent in recent years, is the main damage to the agricultural sector. Despite several case studies in the country, these studies are mainly focused on the assessment and analysis of meteorological droughts and other types of drought, including hydrological drought and, consequently, agricultural drought have received less attention. Despite the prevalence of drought throughout the country and over the provinces, the management of drought risk has not yet been included in drought management programs in the country, and in contrast, drought is a crisis and is managed after the crisis. However, given the widespread damage caused by drought in the country, the need for comprehensive drought management is necessary and inevitable, based on forecast and risk for the country. Comprehensive drought management requires drought assessment, analysis and forecasting indicators. Although research has been conducted on various aspects of drought in the country, indicators that have been used are from the conditions of the other countries, while regional conditions and the types of data and available information is greatly reduced the precise application of these indicators in the accuracy of drought assessment and forecasting in the country. Therefore, the main purpose of this study is to evaluate and localize drought indicators for one of the main basins of the country and in accordance with local and regional conditions and available data and information to improve comprehensive risk management and drought forecasting instead of drought crisis management. For this purpose, since it was not possible to conduct research for the whole country, so Dez Basin, which is one of the main basins of the country and has several reservoir dams in operation, construction or study, was selected. It is worth mentioning that the main part of Dez Dam basin is located in Lorestan province and therefore the results of the project can be used in almost half of this province. Also, for the implementation of this project, rainfall information, piezometric well water level, discharge of springs and rivers in different areas of the basin have been used and various indicators such as SPI, SSI, SDI (standard river flow index), SRI (Runoff standard index), PDSI (Palmer drought severity Index), SWSI (Surface Water Supply index), ADI (aggregate dryness index), NADI (normalized ADI), SWI (Standardized Water Level Index), GRI (Groundwater Resource Index) are evaluated based on these data and information and finally the the appropriate index of the basin is determined or developed.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی