رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي وضعيت موجود سورتينگ‌‌هاي ميوه مركبات استان مازندران "


شماره شناسایی : 18874181
شماره مدرک : ۶۱۶۱۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : فتاحي مقدم، جواد
: فقيه نصيري، مازيار
: هاشم پور، ابوذر
: تاجور، يحيي
: ببري، ماريه
: سيد قاسمي، سيده الهام
: محمدپور، سيدمجيد
عنوان اصلي : ارزيابي وضعيت موجود سورتينگ‌‌هاي ميوه مركبات استان مازندران
نام نخستين پديدآور : فتاحي مقدم، جواد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of current citrus fruit sorting condition in Mazandaran provincs
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸۶۱۶۱۳
: شماره طرح : 24-17-33-125-991138
: سامانه سمپات
توصیفگر : پرتقال
: ضدعفونی
: درجه بندی
: بسته بندی
خلاصه یا چکیده : در سال‌های اخیر احداث سورتینگ مرکبات در استان مازندران نسبت به گذشته توسعه یافته است. با توجه به حجم میوه‌ای ‏ميوه‌اي که در این واحدها سالانه درجه‌بندی، بسته‌بندی و وارد بازار می¬شود نیاز است که وضعیت موجود آنها از نظر کیفیت ‏فرایند و محصول بررسی شود. در این پژوهش از قسمت‌هاي شرق، مركز و غرب استان هر قسمت به ترتیب 30، 10 و 10 ‏واحد سورتينگ انتخاب شدند. تعداد 50 پرسشنامه تکمیل شد و بعد از بررسی و راستی‌آزمایی‌، تعداد 30 واحد انتخاب و ‏اقدام به تجزیه و تحلیل داده‌ها شد. نتایج نشان داد که سورتينگ‌هاي مورد بررسي طي سال‌های 1380 تا 1396 احداث ‏شده بودند که سال‌هاي 91 و 95 با تعداد 4 واحد در هر سال بيش‌ترين فراواني احداث سورتينگ را داشتند. 20 و 7/16 ‏درصد واحدها به ترتيب 5 و 10 تن ظرفيت اسمي را اظهار نمودند. ميوه تامسون با 30 درصد رتبه اول پذیرش میوه و در ‏رتبه بعد ترکیب هر دو میوه پرتقال تامسون و نارنگي انشو با 7/26 درصد قرار داشت. تعداد 23 واحد با فراوانی 7/76 درصد ‏از روش شستشو براي تميز نمودن ميوه‌هاي وارد شده به خط سورتينگ استفاده مي‌كنند. 7/46 درصد مديران واحدها از نوع ‏ماده ضدعفونی کننده میوه مطلع نبودند. در مقابل 3/33 واحدها از قارچ‌كش ايمازاليل كه استاندارد، كم‌خطر و مخصوص ‏پس از برداشت است، استفاده مي‌كردند. 3/83 درصد از قارچ‌كش ايمازاليل با نام تجاري كاربندازيم استفاده كرده بودند كه ‏مخصوص عمليات پس از برداشت است. 10 درصد از قارچكش خطرناك و غير پس از برداشت بنوميل استفاده كرده بودند. ‏‏26 واحد از واکس به عنوان پوشش میوه استفاده می‌کردند که غلظت 5/1 ليتر براي هر تن ميوه در 40 درصد واحدها بود. ‏‏83 درصد از روش آب‌ گرم و سه درصد از روش هواي گرم استفاده می‌نمودند. 20 واحد (7/66 درصد) داراي خط ‏درجه‌بندي خودکار و 10 واحد (3/33 درصد) به‌صورت دستي بودند. اغلب سورتينگ‌ها (به ميزان 60 درصد) از سبد ‏پلاستيكي معمولي به عنوان بسته¬بندی نهايي و ارائه به بازار استفاده مي‌كنند. تقريبا تمام واحدها (به ميزان 3/93 درصد) از ‏برچسب روي سبد بسته‌بندي استفاده مي‌كنند. 7/96 درصد تعداد سورتينگ‌هاي مورد مطالعه داراي اتاق سبززدايي بودند. ‏در همه واحدهاي سبززدايي از گاز اتيلن به عنوان ماده سبززدا استفاده مي‌شود. با بررسي امكان افزودن رنگ به ميوه بعد از ‏عمليات سبززدايي مشخص شد كه از 30 واحد مورد مطالعه 22 واحد فاقد اين فعاليت ولي 4 واحد هنوز از اين روش ‏استفاده مي‌كنند. ‏
: In recent years, the building of citrus sorting in Mazandaran province has been developed ‎compared to the past. Due to the capacity of fruit that is graded, packaged and marketed ‎annually in these units, it is necessary to consider their current status about procedure and ‎product quality. In this study, 30, 10 and 10 sorting units were selected from the eastern, ‎central and western parts of the province, respectively. 50 questionnaire forms were‏ ‏‎ ‎completed and after review and confirmation, 30 units were selected and data were ‎analyzed. The results showed that the surveyed sorting were constructed during the years ‎‎2002 to 2018 that 2013 till 2017 years had the highest frequency of sorting with 4 units ‎per year. 20 and 16.7% of the units had 5 and 10 tons of nominal capacity, respectively. ‎Thomson fruit with 30% was the first rank of fruit acceptance and in the second rank ‎belong to both Thomson and unshiu verities with 26.7%. The 23 units (76.7%) use the ‎washing method to clean the fruits imported to the sorting line. If 46.7% of sorting ‎managers were not aware of the type of fruit disinfectant but, 33.3 units used imazalil ‎fungicide, which is standard, low risk and suitable for post harvest decontaminator. Also, ‎‎83.3% used the imazalil under the brand name Carbendazim, which is suitable for post-‎harvest operations. Only 10% of sorting units had used benomyl, which is dangerous and ‎non-post-harvest fungicide. 26 units used wax as fruit coating, which was a concentration ‎of 1.5 liters per ton in 40% of units. 83% used hot water method and 3% used hot air ‎method. Meantime, 20 units (66.7%) had automatic grading line and 10 units (33.3%) had ‎manual. Most sorters (60%) use plastic baskets as the final package and marketing. ‎Almost all units (93.3%) use labels on the packaging basket. 96.7% of the studied sorters ‎had a degreening chamber. Ethylene gas is used as a degreening agent in all units. With ‎investigative the possibility of adding color to the fruit after the degreening operation, it ‎was found that 22 units do not have this activity but 4 units still use this method.‎
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی