رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي و گزينش ژنوتيپ هاي با صفات مطلوب زراعي در نسل‌هاي در حال تفكيك نخود كابلي در شرايط ديم معتدل "


شماره شناسایی : 18874121
شماره مدرک : ۶۱۶۱۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : گراوندي، مهدي
: محمودي، فرشيد
: کرمي، ايرج
عنوان اصلي : ارزيابي و گزينش ژنوتيپ هاي با صفات مطلوب زراعي در نسل‌هاي در حال تفكيك نخود كابلي در شرايط ديم معتدل
نام نخستين پديدآور : گراوندي، مهدي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation and selection of genotypes with appropriate agronomic characteristics in Kabuli chickpea segregating generations under moderate dryland condition
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۶۱۰
: شماره طرح : 2-15-15-055-991097
: سامانه سمپات
توصیفگر : نخود کابلی
: کشت پاییزه
: دورگ گیری
: بالک تغییر یافته
: مواد بین المللی
خلاصه یا چکیده : این پژوهش به‌منظور بررسی توده‌های در حال تفرق نخود کابلی حاصل از بلوک‌های دورگ‌گیری برنامه به نژادی برای مناطق معتدل و تعدادی از توده‌های دریافتی از ایکاردا انجام شد. در اين راستا هشت خزانه شامل 11 توده دورگ F2، 9 توده دورگ F3، 14 توده دورگ F4، 12 توده دورگ F5، 6 توده دورگ F6، 12 توده دورگ F7 و 22 توده دورگ CF4N21 (دریافت شده از ایکاردا) در سال زراعی 1400-1399 در مزرعه تحقیقاتی معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم (سرارود) در مقایسه با شاهدهای آزمایش (ارقام منصور و عادل) مورد بررسی قرار گرفتند. با در نظر گرفتن تعدادی از ویژگی‌های مهم زراعی نظیر زودرسی، ارتفاع بوته، اندازه دانه، تیپ بوته و واکنش به بیماری‌ (برق‌زدگی) 130 بوته از توده‌های دورگ F2، 114 بوته از توده‌های دورگ F3، 143 بوته از توده‌های دورگ F4، 113 بوته از توده‌های دورگ F5، 52 بوته از توده‌های دورگ F6، 77 ردیف (لاین) از توده‌های دورگ F7 و 143 بوته از توده‌های دورگ CF4N21 انتخاب گردید. بذور برداشت شده از بوته¬هاي انتخابي F2، F3، F4، CF4N21 و F5 برای هر تلاقی با يكديگر مخلوط (بالك) و بذور بوته‌های انتخاب شده از نسل F6 به‌صورت جداگانه برداشت شدند. لاین‌های انتخاب شده از نسل F7 در سال زراعی بعدی وارد آزمایشات مقدماتی مقایسه عملکرد خواهند شد.
: This study was conducted to investigate the agronomic characteristics of segregating populations obtained from crossing blocks of chickpea breeding program for moderate regions of Iran and populations received from ICARDA. In this regard, 11, 9, 14, 12, 6, 12 and 22 populations respectively from F2, F3, F4, F5, F6, F7 and CF4N21 (received from ICARDA) generation were evaluated in the research farm of Dryland Agricultural Research Institute (Sararood branch) during 2020-2021 cropping season. Different populations were assessed for important agronomic characteristics such as early maturity, plant height, seed size and disease response (blight) in comparison with checks (Mansour and Adel varieties). Based on the results, 130, 114, 143, 113, 52, 77 (lines) and 143 plants were selected from F2, F3, F4, F5, F6, F7 and CF4N21 populations, respectively. Seeds harvested from F2, F3, F4, CF4N21 and F5 plants were bulked for each cross and seeds of selected plants from F6 were harvested separately. The selected lines from F7 generation will be evaluated in the preliminary yield trials during next cropping season.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی