رکورد قبلیرکورد بعدی

" افزايش ماندگاري پسته تازه "


شماره شناسایی : 18874119
شماره مدرک : ۶۱۶۰۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : شاکراردکاني، احمد
: اسماعيل پور، علي
: پناهي، بهمن
: تاج الدين، بهجت
: عبدالمجيد ميرزاعليان دستجردي ،
: سيد حسين ميردهقان،
عنوان اصلي : افزايش ماندگاري پسته تازه
نام نخستين پديدآور : شاکراردکاني، احمد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Increase of fresh pistachio fruit shelf life
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۶۰۹
: شماره طرح : 01-06-06-9551
: سامانه سمپات
توصیفگر : بسته ‎بندي، پوشش‎ خوراكي، پسته تازه، عمر انباري، اتمسفر اصلاح¬شده (MAP)، پلی¬اتیلن، فیلم چندلایه متالیزه، نانو نقره.
خلاصه یا چکیده : امروزه مصرف پسته تازه به¬دليل سالم بودن و ارزش غذايي بالاي آن اهميت زيادي دارد و از آنجایی‌که فعالیت‎های متابوليكي پسته تازه در دوره پس از برداشت نیز ادامه مي‎يابد، عمر پس از برداشت کوتاهی دارد. در این پژوهش در آزمایش اول، اثر نوع پوشش خوراکی در ترکیب با اسانس آویشن و فيلم بسته بندي داراي تهويه و بدون تهويه روی انبارمانی پسته تازه بررسی گردید. فاکتور ها شامل 3 فاكتور پوشش خوراكي (آلژينات، کاراگينان، کيتوزان، كربوكسي متيل سلولز و هيدروكسي پروپيل متيل سلولز) به مقدار 5/1 درصد، فيلم بسته بندي (پلي‎اتيلن بدون سوراخ، پلي‎اتيلن داراي 3 سوراخ ريز، پلي‎پروپيلن بدون سوراخ و پلي‎پروپيلن داراي 3 سوراخ ريز، پلي اتيلن ترفتالات بدون سوراخ و پلي اتيلن ترفتالات داراي 3 سوراخ ريز) و زمان نگهداري (هفته صفر، هفته يك، هفته دو، هفته سه و هفته چهار) بود. ضخامت فيلم ها μm 100 و قطر سوراخ ها μm 150 بود. نمونه ها در دماي محيط (2±20 درجه سانتي گراد) نگهداري شد. بهترين پوشش هاي دماي محيط (آلژينات و كيتوزان) براي دماي سردخانه (2±3 درجه سانتي گراد) استفاده شدند. پارامترهاي مورد اندازه‎گيري شامل کاهش وزن محصول، تغييرات ميزان روغن، کربوهيدرات‎هاي محلول، اسيد چرب آزاد، عدد پراکسيد، رنگ پوست نرم رويي، رنگ پوست استخواني، سفتي پوست، كلروفيل a، كلروفيل b، كاروتنوئيد، آناليز ميكروبي (شمارش كلي باكتريها، كپك و مخمر)، و ارزيابي حسي (طعم ومزه، بو، بافت، رنگ پوست تازه و رنگ پوست استخواني) توسط ارزياب هاي حسي آموزش ديده (10 نفر) بود. در آزمایش دوم به¬منظور بررسی امکان افزایش زمان ماندگاری، پسته¬ی تازه رقم اکبری همراه با خوشه¬، با استفاده از روش بسته¬بندی با اتمسفر اصلاح¬شده ( MAP)، در دو نسبت گازی N288% + CO210% + O22% (نسبت گازی شماره 1) و N283% + CO215% + O22% (نسبت گازی شماره 2)، در سه نوع ماده بسته¬بندی مشتمل بر پلی¬اتیلن، چند لایه متالیزه شده، و هر دو فیلم دارای کاغذ الکلی (که نوعی بسته¬بندی فعال به¬شمار می¬رود)، بسته¬بندی شده و در دمای یخچال (1±5 درجه سلسیوس) به مدت سه ماه نگهداری شد. طی مدت نگهداری، فراسنجه-های کمی و کیفی آن مانند میزان رطوبت، افت وزن، شدت تنفس، pH، و بافت بررسی شد. در آزمايش سوم از ارقام اوحدي و اكبري براي هر آزمايش 100 گرم پسته تازه بدون خوشه پس از برداشت جداشده و نمونه‌های پسته تازه توسط تيمارهاي مختلف شامل شاهد (آب مقطر) و نانو نقره در غلظت‌های 120، 150 و 180 میلی‌گرم در ليتر به مدت 10 دقيقه غوطه‌ور گرديد. سپس در دو دماي يخچال (2±4 درجه سانتی‌گراد) و دماي آزمايشگاه (2±20 درجه سانتی‌گراد) قرار داده شد. در طول 30 روز، هر 10 روز یک‌بار كاهش وزن، درصد چربي و ميزان كربوهيدرات محلول اندازه‌گیری شد. اين پژوهش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفي در 3 تكرار اجرا شد. نتایج حاصل از غوطه‎وری میوه‎ها در تیمارهای پوششی مختلف (آزمایش اول) نشان داد که با گذشت دوره انبارمانی پسته تازه، ویژگی‎های ظاهری و خصوصیات شیمیایی پسته تازه تغییر می‎کند و استفاده از پوشش خوراکی آلژینات سدیم و کیتوزان 1 درصد غنی شده با اسانس آویشن شیرازی 3/0 و 5/0 درصد در ظروف پلي اتيلن ترفتالات داراي 3 سوراخ، در مقایسه با سایر تیمارها به طور قابل توجهی از تغییرات ظاهری و شیمیایی میوه جلوگیری کرده و کیفیت میوه را حفظ کرده بود. همچنین کاربرد پوشش آلژینات سدیم و کیتوزان غنی شده با اسانس آویشن در کاهش رشد باکتری‎ها، کپک و مخمر به طور قابل توجهی مؤثر بودند. نتایج آزمایش دوم نشان داد که کیفیت بسته¬های دارای ترکیب گازی شماره 2 از بسته¬های دارای ترکیب گازی شماره 1 بهتر بود. کیفیت بسته¬های دارای هر دوترکیب گازی از کیفیت بسته¬های دارای جاذب الکلی بهتر بودند، و کیفیت بسته¬های هر سه بسته¬بندی فوق از نمونه¬های شاهد (بسته¬های بدون ترکیب گازی، و بدون کاغذ الکلی) بهتر بودند. کیفیت بسته¬های متشکل از فیلم چند لایه متالیزه از پلی¬اتیلن بهتر بود. بنابراین، پسته¬ی تازه بسته¬بندی شده در فیلم چندلایه متالیزه شده دارای ترکیب گازی شماره 2 با سه ماه نگهداری، بهترین تیمار این پژوهش محسوب می¬شود. بر اساس نتايج آزمایش سوم، تيمار حاوي غلظت‌ 150 میلی‌گرم در ليتر تركيب نانو نقره در دماي يخچال كه كمترين ميزان افت وزن (49/21 درصد) و بالاترين مقدار كربوهيدرات محلول (25/0 درصد) و چربي (25/54 درصد) را دارد به‌عنوان بهترين تيمار این آزمایش انتخاب شد. در مجموع استفاده از پوشش خوراکی آلژینات سدیم و کیتوزان 1 درصد غنی شده با اسانس آویشن شیرازی 3/0 و 5/0 درصد در ظروف پلي اتيلن ترفتالات داراي 3 سوراخ برای پسته های بدون خوشه و فیلم چندلایه متالیزه شده دارای ترکیب گازی شماره 2 (83 شامل درصد نیتروژن، 15 درصد دی اکسید کربن و 2 درصد اکسیژن) جهت افزایش ماندگاری پسته تازه دارای خوشه پیشنهاد می گردد.
: Consumption of fresh pistachios is very important today due to its health and high nutritional value, and since the metabolic activities of fresh pistachios continue in the post-harvest period, it has a short post-harvest life. In this study, in the first experiment, the effect of edible coating type in combination with thyme essential oil and ventilated and unventilated packaging film on fresh pistachio storage was investigated. Factors include 3 factors of edible coating (alginate, carrageenan, chitosan, carboxymethylcellulose and hydroxypropyl methylcellulose) in the amount of 1.5%, packaging film (polyethylene without holes, polyethylene with 3 fine holes, poly propylene and polypropylene with hole had 3 tiny holes, polyethylene terephthalate without holes and polyethylene terephthalate with 3 tiny holes) and storage time (week zero, week one, week two, week three and week four).The thickness of the films was 100 μm and the diameter of the holes was 150 μm. Samples were stored at ambient temperature (20± 2 °C). The best ambient temperature coatings (alginate and chitosan) were used for refrigeration temperature (3 ± 2 ° C). Measured parameters include product weight loss, oil content changes, soluble carbohydrates, free fatty acids, peroxide value, hull color, shell color, skin firmness, chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, total count, mold and yeast, and sensory evaluation (taste, odor, texture, fresh hull color, and shell color) were evaluated by sensory panelists (n = 10). In the second experiment, in order to investigate the possibility of increasing the shelf life, fresh pistachios of Akbari cultivar with cluster, using modified atmosphere packing method (MAP), in two gas ratios N2 88% + CO210% + O22 % (Gas ratio No. 1) and N283% + CO215% + O22% (gas ratio No. 2), in three types of packaging materials including polyethylene, metallized multilayer, and both films with alcohol paper (which is considered an active packaging), packaged and stored at refrigerator temperature (5 ±1 °C) for three months. During storage, quantitative and qualitative parameters such as moisture content, weight loss, respiration rate, pH, and texture were evaluated. In the third experiment, 100 grams of fresh pistachios without clusters were harvested from Ohadi and Akbari cultivars for each experiment and fresh pistachio samples were collected by different treatments including control (distilled water) and nano-silver at concentrations of 120, 150 and 180 mg / l for 10 Immersed for a minute. Then it was placed in two temperatures of refrigerator (4 ± 2 ° C) and laboratory temperature (20 ± 2 °C). Weight loss, fat percentage and soluble carbohydrate were measured every 10 days for 30 days. This factorial study was performed based on a completely randomized design with 3 replications. The results of immersion of fruits in different cover treatments (first experiment) showed that after the storage period of fresh pistachios, the appearance and chemical properties of fresh pistachios change and the use of oral coating of sodium alginate and chitosan 1 % enriched with Zataria multiflora essential oil 0.3% and 0.5% in polyethylene terephthalate containers with 3 holes, in comparison with other treatments, significantly prevented the appearance and chemical changes of the fruit and maintained fruit quality. Also, application of sodium alginate and chitosan enriched with thyme essential oil was significantly effective in reducing the growth of bacteria, mold and yeast. The results of the second experiment showed that the quality of packages with gas composition number 2 was better than packages with gas composition number 1. The quality of the packages containing both gaseous compounds was better than the quality of the packages containing the alcoholic adsorbent, and the quality of the packages of all three above packages was better than the control samples (packages without gaseous compound, and without alcoholic paper). The quality of the packages consisting of metallized multilayer film was better than polyethylene. Therefore, freshly packed pistachios in metallized multilayer film with gas composition No. 2 with three months of storage is the best treatment in this study. Based on the results of the third experiment, the treatment contained a concentration of 150 mg / l nano-silver compound at refrigerator temperature with the lowest weight loss (21.49%) and the highest amount of soluble carbohydrates (0.25%) and fat (54.25%) has been selected as the best treatment in this experiment. In general, the use of edible coating of sodium alginate and chitosan 1% enriched with Zataria multiflora essential oil 0.3% and 0.5% in polyethylene terephthalate containers with 3 holes for pistachios without spikes and metallized multilayer film with gas composition No. 2 (83% nitrogen, 15% carbon dioxide and 2% oxygen) are recommended to increase the shelf life of fresh pistachios with spikes.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی