رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي تركيبات متشكله اسانس گياهان معطر ايران (فاز سوم) "


شماره شناسایی : 18874110
شماره مدرک : ۶۱۵۹۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : سفيدکن، فاطمه
: ميرزا، مهدي
: عسکري، فاطمه
: عظيمي اترگله، راضيه
: جاي مند، کامکار
: کلوندي، رمضان
: صابر آملي، سيروس
: بهادري، فرزانه
: رضائي، محمد باقر
: مرادي، ايوب
: رحيمي فرد، مهشيد
: سفيدکن، فاطمه
: هوشيارريک، محرم
: زارع، محمد تقي
: بحريني نژاد، بابک
: پورمرادي، صادق
: ميرحسيني، علي
: نعمتي پيکاني، مصطفي
: مداح، امير
: محمدپور، ماشاالله
: صادقي منش، محمدرضا
: نادري، محمود
: لارتي، مژگان
: بهادري، فرزانه
: ميرزا، مهدي
: رشوند، سعيد
: خداحامي، قاسم
: صفي خاني، کيوان
: حق شناس قاضي محله، محمود
: فدائي، فاطمه
: حيدري ريکان، مهناز
: حاجبي، عبدالحميد
: دوازده امامي، سعيد
: صفايي، ليلي
: جم زاد، زيبا
: کلوندي، رمضان
: فکري قمي، سميه
: رضايي، فريدون
: سلطاني پور، محمدامين
: حسيني، سيدعلي
: غلاميان، فاطمه
: مرادي، ايوب
: جليليان، نسترن
: حمزه، بهنام
: حاتمي، احمد
: بهراد، زهرا
: مظفريان، ولي اله
: سرطاوي، کهزاد
: ميري نژاد، شهاب الدين
: نجف پورنوائي، مهردخت
: صفوي، سيدرضا
: گلي پور، مصطفي
: غلاميان، فاطمه
: کريمي، رضا
: سپهوند، علي
: زينلي، حسين
: فکري قمي، سميه
: زارع، حبيب
: صالحي، سعيد
: زاهدي طبرستاني، آذين
: مرادي، ايوب
: ذاکريان، فاطمه
: مهرنيا، محمد
: زاهدي طبرستاني، آذين
: زارعي لطفيان، مصطفي
: اجني، يوسف
: محمديان، علي
: کاليراد، عهديه
: احمدي، شهلا
: بيدارلرد، محمود
: اميرجان، محمد
: صولت، منصوره
: محبي، جواد
: کمالي خلخالياني، مهرداد
: عزيزي، نرجس
: اميرجان، محمد
عنوان اصلي : بررسي تركيبات متشكله اسانس گياهان معطر ايران (فاز سوم)
نام نخستين پديدآور : سفيدکن، فاطمه
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study of chemical composition of the essential oils from aromatic plants of Iran
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۵۹۵
: شماره طرح : 0-09-09-061-960357
: سامانه سمپات
توصیفگر : اسانس
: گیاهان معطر
: تقطیر
: مواد موثره
خلاصه یا چکیده : با توجه به اینکه اسانسها علاوه بر استفاده در داروسازی استفاده‌های وسیعی در صنایع غذایی و آرایشی-بهداشتی دارند، گياهان معطر يا اسانس‌دار بخش بسیار مهمی از گياهان دارويي كشور را تشکیل می‌دهند. براي مشخص شدن كاربرد گياهان دارويي و معطر و ارزش اقتصادي آنها در درجه اول بايد مبادرت به استخراج و آناليز مواد موُثره آنها نمود. در دو فاز قبلی این پروژه حدود 600 گونه از گياهان معطر ايران از نظر كميت و كيفيت اسانس مورد تحقيق قرار گرفته‌ بودند. این تحقیقات مبنای انتخاب جنس و گونه‌های موردنظر برای طرحهای کشت و اهلی‌کردن بوده‌اند. براي بررسي ساير گياهان باقيمانده بويژه گونه‌هاي معطر انحصاري ايران فاز سوم این پروژه تهيه شد. در این فاز تعداد 200 گونه دیگر از گیاهان معطر ایران مورد بررسی قرار گرفتند. در هر زيرپروژه از اين پروژه ملی تعداد 11 الی 26 گونه معطر از گیاهانی که قبلا مورد بررسی قرار نگرفته بودند، انتخاب شده و با جمع‌آوري اطلاعات موجود در باره ساير گونه‌هاي جنسهاي مورد نظر و تجربيات كسب شده، اندام مناسب گياه (سرشاخه گلدار، بذر، گل و ...) و روش مناسب اسانس‌گيري (تقطیر با آب، تقطیر با آب و بخار آب، تقطیر با بخار مستقیم) انتخاب شد و اندام دارای اسانس آنها در زمان مناسب فنولوژی (قبل از گلدهي، گلدهي كامل و یا بذردهي) از رويشگاههاي طبيعي خود جمع‌آوري شدند. پس از اسانس‌گيري و تعيين درصد كمي اسانس، اقدام به آناليز دستگاهي باGC و GC/MS شد. سپس با مطالعه طيفهاي جرمي و محاسبه انديس‌هاي بازداري تركيبات تشكيل دهنده اسانس‌ها، شناسايي شد که به صورت کامل نتایج آنها در فایلهای پیوست ارائه شده است.
: Due to the fact that essential oils, in addition to being used in pharmacy, have a wide range of uses in the food and cosmetics industries, aromatic plants or essential oils are a very important part of Iranian medicinal plants. In order to determine the use of medicinal and aromatic plants and their economic value, first of all, it is necessary to extract and analyze their effective ingredients. In the previous two phases of this project, about 600 species of aromatic plants in Iran were researched in terms of quantity and quality of essential oils. This research has been the basis for selecting the proper species for cultivation and domestication projects. The third phase of this project was prepared to study other remaining plants, especially the endemic aromatic species of Iran. In this phase, another 200 species of aromatic plants of Iran were studied. In each sub-project of this national project, 11 to 26 aromatic plant species that had not been studied before were selected. Then by collecting information about other species of the desired genus and previous experiences, suitable plant organs (flowering branches, seeds, Flowers, etc.) and the appropriate method of essential oil extraction (water distillation, water and steam distillation or direct steam distillation) were selected. The plant parts were collected at the appropriate phenological time (before flowering, full flowering or seeding) from their natural habitats. After essential oil collection and determination of oil yield, instrumental Divices (GC and GC / MS) were used for oil analysis. Then, by studying the mass spectra and calculating the inhibition indices of the constituents of the essential oils were identified. The complete results are presented in the attached files.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی