رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي وضعيت آلودگي لاين ها و ژنوتيپ هاي پيشرفته عدس نسبت به ويروس پيچدگي برگ قاشقي لوبياBLRV و ويروس کوتولگي سبزرد نخود-CpCDV در شرايط مزرعه مناطق مهم ديم "


شماره شناسایی : 18874105
شماره مدرک : ۶۱۵۸۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : محمودي، فرشيد
: شهرآئين، نوح
: محمودي، فرشيد
: اشرفي، جواد
: آزادبخت، نادر
: صفرنژاد، محمدرضا
: عبدالهي، عبدالوهاب
: افضلي، مهدي
: مهين خواه، مسلم
: وحيد حسين نيا، سحر
: فتاحي، بهروز
عنوان اصلي : بررسي وضعيت آلودگي لاين ها و ژنوتيپ هاي پيشرفته عدس نسبت به ويروس پيچدگي برگ قاشقي لوبياBLRV و ويروس کوتولگي سبزرد نخود-CpCDV در شرايط مزرعه مناطق مهم ديم
نام نخستين پديدآور : محمودي، فرشيد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Determination and the status of advanced lentil lines/genotypes to infection by Bean leaf roll (BLRV) and Chickpea chlorotic dwarf viruses (CpCDV) in main dry land field condition
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۵۸۹
: شماره طرح : 03-15-1615-146-961034
: سامانه سمپات
توصیفگر : سنجش سرولوژیکی، ویروس، عدس، BLRV،,CpCDV، منابع مقاومت
خلاصه یا چکیده : کشت حبوبات از جمله نخود و عدس در ايران از اهميت خاصي برخوردار مي باشند. بیمارگر های ويروسی يکي از عوامل ايجاد کننده خسارت و بعضا بروز علایم زردی در اين محصولات هستند. از عوامل مهم ایجاد زردي، کوتولگی و پیچیدگی در عدس که باعث کاهش محصول می شوند، برخی از جنس های ویروس¬های گیاهی می باشند.که به صورت مشاهده ای قابل تشخیص و تفکیک نیستند و فقط با آزمون های دقیق سرولوژیک و مولکولی قابل تفکیک از سایر عوامل و علایم زردی هستند. با توجه به اهمیت موضوع در اردیبهشت ماه 1396 از مناطق مهم زیرکشت عدس در استان¬های کرمانشاه و ایلام جهت شناسایی دقیق بیماری¬های ویروسی شایع و مهم ویروسی نمونه¬برداری بعمل آمد. ده نمونه¬ برگی عدس دارای علایم عمومی زردی و کوتولگی به صورت انتخابی از کرت های آزمایشی ایستگاههای تحقیقاتی جمع آوری گردیدند و تعداد 8 نمونه نیز از مزارع اطراف در استان¬های مذکور جمع¬آوری شدند. نمونه ها دسته¬بندی و علامت¬گذاری شدند و به آزمایشگاه بخش تحقیقات ویروس شناسی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور منتقل و با بکارگیری آزمون سرولوژیک بلات نقطه ای(Tissue Blot Immuno-Assay-TBIA)، و با استفاده از آنتی بادی دو ویروس مهم و شایع ویروس های BLRV-genus luteovirus و آنتی سرم CpCDV-genus Mastrevirus مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند. شش نمونه به آنتی بادی ویروس پیچیدگی برگ لوبیا BLRV و چهار نمونه به ویروس کوتولگی سبز زردی نخود CpCDV در آزمایشات سرولوژی واکنش مثبت نشان دادند، و ویروس پیچیدگی برگ لوبیا در نمونه ها و مناطق مختلف شیوع و غالبیت داشت. در این تحقیق حدود 44% درصد از نمونه های مورد آزمایش به دو ویروس فوق BLRV و CpCDV واکنش نشان ندادند که احتمال دارد آلودگی به سایر جنس هایی از عوامل ویروسی ایجاد کننده زردی بود باشند که معمولا نیاز به وجود تمامی آنتی سرم های ویروس های مورد نظر است ( که در دسترس نبود) و یا اینکه بروز زردی عمومی گیاه به سایر عوامل غیر از بیمارگر های ویروسی باشند .در اين تحقيق واکنش 75 لاين پیشرفته عدس حاصل از آزمایشات سازگاری و دارای صفات زراعي مطلوب زراعی به همراه يك شاهد حساس از نظر مقاومت در برابر عوامل ویروسی Bean Leaf Roll Virus (BLRV) و Chickpea Chlorotic Dwarf Viruses (CpCDV) بررسي گرديد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس تنوع زیادی بین ژنوتیپ های مورد بررسی از لحاظ وقوع و شدت بیماری در سطح یک درصد مشاهده گردید. در ايستگاه سرارود از مجموع 75 لاين پيشرفته عدس، 8 ژنوتيپ حساس(Susceptible) ، 20 ژنــــوتیپ نسبتا" حساس(Moderately Susceptible) ، 27 لاين نسبتا" مقاوم (Moderately Resistant)، و 20 لاين مقاوم (Resistant)، و در ایستگاه شیروان چرداول ايلام 4 لايــــن حساس ,(Susceptible) 20 لايـــن نسبتا"حساس(Moderately Susceptible) ، 31 لاين نسبتا" مقاوم(Moderately Resistant) ، 21 لاين مقاوم (Resistant) بودند. هیچکدام از لاین ها در مقابل ویروس مصون نبودند. مقايسه‌ ميانگين‌ها با استفاده از حداقل تفاوت معنی دار(LSD) نشان‌دادکه اکثر ژنوتیپ ها از لحاظ وقوع بیماری با شاهد اختلاف معنی داری داشتند. ‌بالاترين ‌ميزان بیماری در کرمانشاه مربوط‌ به‌ژنوتيپ FLIP 2010-40L ‌و در ایلام ژنوتیپ FLIP 2010-90L بودو ‌کمترین ميزان بیماری در کرمانشاه روی ‌ژنوتيپ‌ FLIP2012-176L و در ایلام روی ژنوتیپFLIP2012-48L مشاهده گردید. لاين¬هاي مقاوم و نسبتا" مقاوم به بيماري جهت برنامه های اصلاحی بعدی گزينش شدند.
: Lentil (Lens culinaris L. Medic) is an important grain legume in most parts of western provinces of Iran. Viral diseases are major limiting production factors causing significant yield losses. Legume diseases characterized by yellowing, stunting and leaf rolling cause heavy losses to legume crops. Several different factors/agents can cause and produce yellowing symptoms in lentil plants. Diseases including viruses can also cause and be associated with yellowing symptoms in lentil. During the year 2017 some lentil samples with symptoms of general yellowing and mosaic, growth reduction, stunting and tip wilting/necrosis were selectively collected from different cultivation areas of Kermanshah and Ilam provinces. Using the serological tests, Dot blot and Tissue blot, infection of some samples with of BLRV and CpCDV were determined. Moreover, in the present research, 75 lentil advanced accessions were screened for resistance to BLRV and CpCDV under natural condition at two locations (Sararood and Shirvan-Chardavel stations). Screening for BLRV and CpCDV resistance was done by planting infector rows along with the test entries. Virus infection in these experiments occurred naturally through insect vectors. The results showed that in Sararood station 8 lines were susceptible, 20 lines were moderately susceptible, 27 lines were moderately resistant and 20 lines were resistant. In Shirvan-Chardavel station, 4 lines were susceptible, 20 lines were moderately susceptible, 31 lines were moderately resistant and 21 lines were resistant.There were significant differences in disease reaction among genotypes within and among different zones in terms of disease incidence and severity. Results revealed that most of the genotypes studied were categorized as moderately resistant to resistant in both locations. None of the test entries appeared to be immune. The results of this research revealed the situation of these two viruses and their association with yellowing, stunting and leaf rolling of lentil in the region.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی