رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين مقاومت لاين‌هاي گندم اميدبخش چهار اقليم سال 1398 نسبت به بيماري زنگ زرد در شرايط مزرعه و گلخانه "


شماره شناسایی : 18874103
شماره مدرک : ۶۱۵۸۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : افشاري، فرزاد
: صفوي صومعه عليائي، صفرعلي
: احمدپور ملکشاه، احمد
: عطاحسيني، سيدمحمود
: ياسائي، محسن
: افشاري، فرزاد
: کبيري، امير
عنوان اصلي : تعيين مقاومت لاين‌هاي گندم اميدبخش چهار اقليم سال 1398 نسبت به بيماري زنگ زرد در شرايط مزرعه و گلخانه
نام نخستين پديدآور : افشاري، فرزاد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Determination of Resistance in Wheat Elite Lines of Four Climate Zones to Yellow Rust Disease Under Field and Greenhouse Conditions- 2020
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۵۸۷
: شماره طرح : 0-03-03-111-980630
: سامانه سمپات
توصیفگر : گندم، زنگ زرد، بيماري و مقاومت
خلاصه یا چکیده : در بررسی حاضر، عکس‌العمل 128 لاين¬ مربوط به آزمايش¬های مقايسه عملكرد اميدبخش يكنواخت اقليم¬ها و برنامه-های گندم کشور در سال 1398 طی دو سال زراعی 1399-1398 و 1400-1399 نسبت به بيماري زنگ زرد در مراحل گیاهچه در شرایط گلخانه و گیاه کامل در شرایط مزرعه) در پنج منطقه کرج، قائمشهر (قراخیل)، مشهد (طرق)، زرقان و اردبیل (آلاروق) ارزیابی گردید. برای این منظور، ضمن کشت لاین¬های آزمایشی در اواخر پاییز در مناطق مذکور، جهت گسترش بيماري در خزانه¬های آزمایشی، اقدام به كشت مخلوطی از دو رقم حساس بولاني و موراكو در اطراف خزانه¬ها شد. همچنین، جهت تامین رطوبت خزانه¬ها، علاوه بر اجرای مکرر آبیاری کف خزانه¬های با استفاده از آبیاری جوی و پشته، در صورت وجود از سيستم آبياري افشانه نیز استفاده شد. يادداشت برداري از بیماری در خزانه¬های آزمایشی در مرحلة برگ پرچم بر اساس شدت بیماری و تيپ آلودگي انجام شد. آزمايش گلخانه اي با استفاده از دو نژاد 14E158A+,Yr27 و 6E158A+ که دارای پرآزاری متفاوتی بودند انجام گردید. با توجه به شرایط خشکسالی شدید در سال دوم اجرای آزمایشی در سه منطقه کرج، مشهد و قائمشهر، امکان استفاده از این داده¬ها در تجزیه و تحلیل نتایج وجود نداشت. نتایج بررسی براساس داده¬های پنج منطقه در سال اول و داده¬های دو منطقه زرقان و اردبیل در سال دوم اجرای آزمایش نشان داد که تعداد 50 لاین¬ آزمایشی (معادل 39 درصد) دارای آلودگی کمتر از 40 درصد بوده و از مقاومت قابل قبولی در برابر بیماری برخوردار هستند. از میان 18 لاین¬ اقلیم سرد تعداد 8 (44 درصد)، از 20 لاین اقلیم گرم مرطوب شمال تعداد 4 (20 درصد)، از 30 لاین اقلیم گرم جنوب 10 (3/33 درصد)، و از 20 لاین اقلیم معتدل 12 (60 درصد)، 20 از لاین¬های شوری 10 (50 درصد)، و از 20 لاین گندم دوروم تعداد 6 لاین (30 درصد) از مقاومت قابل قبول نسبت به بیماری زنگ زرد در مناطق مورد مطالعه برخوردار بودند. سایر لاین¬ها، واکنش نیمه¬حساسیت تا حساسیت با شدت بیماری بالاتر از 30 درصد را از خود نشان دادند. در شرایط گلخانه بیش از 57 درصد ژنوتیپ¬ها در مقابل دو نژاد مورد مطالعه مقاومت داشتند.
: Resistance determination of wheat elite lines in four climate zones to yellow rust disease under field and greenhouse conditions (2020) Abstract Yellow (stripe) rust of wheat is an important disease in most wheat growing regions in Iran. In two years, 2020 and 2021, 128 wheat lines of ERWYT nursery were tested for resistance against stripe rust in seedling and adult plant stage in Karaj, Zarghan, Mashhad, Ardabil and Gharakhil. In the field, all lines were planted in two rows of one-meter length with 30cm distance with three replications under artificial inoculation. A susceptible wheat cultivars (Bolani and Morocco) was planted as spreader around the field and between the rows. Field assessments were based on disease severity according to the modified Cobb scale (Peterson et al., 1948) and disease reaction (Roelfs et al., 1992). Date in second year due to drought condition in Karaj, Mashhad and Khaemshahr were not used. The results showed that 50 (39%) lines were acceptable level of resistant with less than 40 percent infection in the adult plant stage. Among 18 of cold germplasm, 8 lines (44%), in 20 lines of warm and humid germplasm 4 (20%), of 30 warm and south lines 10 (33.3%), from 20 moderate wheat lines 12 (60%), salinity lines 10 (50%), and durum lines 6 (30%), were resistant in all regions. In the seedling test of elite wheat lines more than 57% of elite lines showed resistance to races: 14E158A+,Yr27 and 6E158A+, which confirm of presence seedling resistance gene/s. Remaining lines were moderately susceptible-susceptible to stripe rust disease.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی