رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي خصوصيات زراعي و عملكرد دانه ژنوتيپ‌هاي گندم دوروم در آزمايشات مشاهده‌اي و مقايسه عملكرد بين‌المللي در شرايط ديم معتدل و گرم "


شماره شناسایی : 18874099
شماره مدرک : ۶۱۵۸۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : عبدي پور، مسلم
: محمدي، رضا
: عبدي پور، مسلم
: قلعه، فرهاد
: محمدي، سيدمحمد
: حبيبي، غلامرضا
: نادري درشوري، يعقوب
: گرامي، شعبان
عنوان اصلي : بررسي خصوصيات زراعي و عملكرد دانه ژنوتيپ‌هاي گندم دوروم در آزمايشات مشاهده‌اي و مقايسه عملكرد بين‌المللي در شرايط ديم معتدل و گرم
نام نخستين پديدآور : عبدي پور، مسلم
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study on agronomic characteristics and grain yield of durum wheat genotypes in international nurseries under moderate and warm rainfed conditions
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۵۸۲
: شماره طرح : 0-56-15-034-991043
: سامانه سمپات
توصیفگر : گندم دوروم
: مقایسه عملکرد بین¬المللی
: خصوصیات زراعی
: شرایط دیم
خلاصه یا چکیده : در این تحقیق 120 ژنوتیپ گندم دوروم در قالب دو آزمایش مشاهده¬ای و تکراردار شامل 44thIDON و 44thIDYT به¬ترتیب با 96 و 24 ژنوتیپ ارسالي از مرکز بين المللي تحقيقات کشاورزي در مناطق خشک (ايکاردا) همراه ارقام شاهد ساورز و ذهاب از لحاظ عملکرد دانه و خصوصیات زراعی در ايستگاه‌هاي تحقيقات کشاورزي گچساران و سرارود طي سال زراعي 1400-1399 مورد بررسي قرار گرفتند. آزمایش 44thIDON بصورت مشاهده¬ای و بدون تکرار و آزمایش 44thIDYT در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با دو تكرار اجرا شدند. نتایج حاصل بیانگر اختلاف معنی‌داری بین لاین¬های اصلاحی مورد بررسی با شاهد¬های ساورز و ذهاب در هر یک از ایستگاه¬های مورد بررسی بود. براساس نتايج حاصل امكان گزينش لاين‌هاي اصلاحي با خصوصیات زراعی مطلوب و برتر از ارقام شاهد وجود داشت. در مجموع براساس درصد برتری عملکرد لاین¬ها نسبت به شاهد و سایر خصوصیات زراعی از قبیل زودرسی، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، تحمل به تنش¬های محیطی مانند خشکی و گرمای انتهای فصل، مقاومت به بیماری¬ها و امتیاز زراعی تعداد 38 لاین برتر از شاهد (شامل 31 لاین از آزمایش 44thIDON برای آزمایش مقدماتی و 7 لاین از آزمایش 44thIDYT برای آزمایش پیشرفته) جهت بررسی بیشتر در سال زراعی بعد انتخاب شدند. وجود لاین¬های با عملکرد دانه و وزن هزار دانه بیشتر و زودرس¬تر در شرایط دیم نسبت به شاهد، نشان دهنده بهبود ژنتيكي در برنامه‌هاي اصلاحي گندم دوروم در مناطق دیم معتدل و گرم مي‌باشد.
: In this study, 120 durum wheat genotypes including two international nurseries (44thIDON and 44thIDYT) with 96 and 24 genotypes, repectively, from International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), along with two improved check cultivars (Saverz and Zahab) were evaluated for grain yield and agronomic characteristics at two research stations: Gachsaran and Sararood, during 2020-2021 cropping season. The 44thIDON experiment was conducted as observational experiment without replication and the 44thIDYT experiment was performed based on a randomized complete blocks design with two replications. The results showed a significant difference among breeding lines with the checks in the both stations. Based on the results, it was possible to select breeding lines with desirable and superior agronomic characteristics than check cultivars. In general, based on the percentage of superiority of the lines compared to the checks and other agronomic characteristics such as early maturity, 1000 kernel weight, plant height, tolerance to terminal drought and heat, disease resistance and agronomic score, 38 superior lines (including 31 lines from the 44thIDON for the preliminary experiment and 7 lines from the 44thIDYT for the advanced experiment) were selected for further evaluation in the next cropping season. The presence of lines with higher grain yield, 1000-grain weight and early maturity in rainfed conditions than the local checks, indicates a genetic improvement in durum wheat breeding programs in moderate and warm rainfed areas.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی