رکورد قبلیرکورد بعدی

" آزمايش پايلوت مقايسه ارقام تجارتي چغندرقند در حوزه عمل کارخانه هاي قند شمال غرب کشور "


شماره شناسایی : 18874098
شماره مدرک : ۶۱۵۸۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : ميرزائي، محمدرضا
: خورشيد، عبدالمجيد
: پدرام، عادل
: خورشيد، عبدالمجيد
: عزيزي، حيدر
: عليزاده، تورج
: بابائي، بابک
: فصاحت، پرويز
: رستمي، مولود
: اسماعيلي، علي
: عيوضلو، اکبر
: آريان، بهنام
: قهرماني، طالب
: زاويه مودت، ليلا
: عبدالهي، عيسي
: سلطان نژاد، فيروز
عنوان اصلي : آزمايش پايلوت مقايسه ارقام تجارتي چغندرقند در حوزه عمل کارخانه هاي قند شمال غرب کشور
نام نخستين پديدآور : ميرزائي، محمدرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Pilot project on the comparison of sugar beet commercial varieties in the vicinity of sugar factories of northwest of the country
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۵۸۱
: شماره طرح : 04-02-02-030-000299
: سامانه سمپات
توصیفگر : ارقام منوژرم تجارتی
: ریزومانیا
: ریزوکتونیا
: نماتد
خلاصه یا چکیده : در بین عوامل موثر در تولید چغندرقند، رقم نقش مهمی را بر عهده دارد. بیماری ویروسی (ریشه ریشی) ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه چغندرقند از چالشهای مهم زراعت چغندرقند بهاره در ایران می¬باشند. حدود 40 درصد سطح زیر کشت چغندرقند کشور تحت تاثیر این دو بیماری است. همچنین حدود 50 درصد سطح زیر کشت چغندرقند کشور تحت تاثیر دو بیماری ریزومانیا و نماتد است. از آنجائي كه مبارزه با اين بيماري های خاكزاد كاري مشكل و بغرنج است، استفاده از ارقام مقاوم در مزارع آلوده از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. لذا، استفاده از رقم دو مقاومته، کارآمدترین روش مدیریت دو بیماری به‎ شمار می‎رود. بنابراین در انتخاب رقم مناسب جهت کشت بایستی به نوع آلودگی مزرعه، شرایط اقلیمی و پارامترهای کمی و کیفی رقم توجه شود. بدین منظور در کلیه کشورهایی که زراعت چغندرقند رواج دارد، آزمایشهای پایلوت مقایسه ارقام به صورت میدانی اجرا می شوند. درکشور ما نیز با توجه به تهیه و توزیع بذور مناسب اصلاح شده توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند و وجود ارقام مختلف خارجی در کشور، اجرای آزمایشهای پایلوت برای ارزیابی و مقایسه عملکرد ارقام داخلی و خارجی و کارکرد آنها در شرایط مختلف اقلیمی، ضروری است. این تحقیق در سال 1400 در حوزه های عمل کارخانه های قند خوی، پیرانشهر و نقده انجام شد. مقایسه ارقام تجارتی چغندرقند در قالب دو آزمایش جداگانه در زمین آلوده انجام گردید. آزمایش ها در دو مجموعه( زمین آلوده به بیماری ریزومانیا- ریزوکتونیا (12 رقم) و ریزومانیا - نماتد (11 رقم)) در مزرعه زارعین اجرا شد. در حوزه عمل کارخانه های قند نقده و پیرانشهر فقط آزمایش ریزومانیا- ریزوکتونیا (12 رقم) به اجرا در آمد. در چهار آزمایش پایلوت، ارقام به طور تصادفی و برای هر رقم شش خط به طول 30 متر بدون تکرار منظور شده است. با استفاده از داده هاي مزرعه اي و نتايج آزمايشگاه، تجزيه واريانس انجام شد. نتایج نشان داد که اختلاف بین ارقام مورد بررسی در سه آزمایش (ریزومانیا – ریزوکتونیا) از نظر همه صفات کمی و کیفی، معنی¬دار بود. میانگین عملکرد شکر رقم دنا نسبت به ارقام ایرانی اکباتان و سینا در سه آزمایش پایلوت در شهرستان¬های نقده، پیرانشهر و خوی به ترتیب 72/8، 51/7 و 37/6 تن در هکتار، بیشتر بود. همچنین در سه آزمایش پایلوت میانگین عملکرد شکر رقم دنا از رقم خارجی Anacond با عملکرد 40/7 تن در هکتار برتری داشت. بیشترین عملکرد شکر به رقم BTS4665 با 09/17 تن در هکتار مربوط بود. نتایج نشان داد که اختلاف بین ارقام مورد بررسی در آزمایش (ریزومانیا– نماتد) از نظر همه صفات کمی و کیفی، معنی¬دار بود. برتری میانگین عملکرد شکر رقم کیمیا نسبت به ارقام ایرانی تارا، شکوفا و نیکا در آزمایش پایلوت خوی به ترتیب 17/14، 33/8، 18/7 و 98/6 تن در هکتار، معنی¬دار بود. رقم بالو با عملکرد شکر 61/20 تن در هکتار نسبت به همه ارقام داخلی و خارجی برتری داشت.
: Among the effective factors in sugar beet production, cultivar plays an important role. Rhizomania and rhizoctonia rot root are important challenges in spring sugar beet cultivation in Iran. About 40% of the sugar beet cultivation area is under the influence of these two diseases in Iran. Also, about 50% of the cultivation area is under the infection of rhizomania and nematode. Since the control of these soil-borne diseases is a difficult task, the use of resistant cultivars in infected fields is of special importance. Therefore, the use of dual resistance cultivar is the most efficient method of managing these diseases. To select a suitable cultivar, the field contamination, climatic condition, and quantitative and qualitative parameters of the cultivar should be considered. In all sugar beet growing countries, pilot trials comparing cultivars are conducted in the field. To compare both domestic and foreign sugar beet cultivars, the pilot trials were performed in the vicinity of sugar factories in Khoy, Piranshahr, and Naqadeh. Comparison of commercial sugar beet cultivars was performed in two separate trials on contaminated field. Two trials were performed in Khoybased on rhizomania-rhizoctonia (12 cultivars), and rhizomania-nematode (11 cultivars). However, only rhizomania-rhizoctonia (12 cultivars) trial was performed in Naghadeh and Piranshahr. In all trials, cultivars were randomly cultivatedin six rows with 30 m length without replication. Analysis of variance was performed using field data and laboratory results. Results showed significant difference among cultivars in three trials of rhizomania-rhizoctonia for all quantitative and qualitative traits. In rhizomania-rhizoctonia trial in three regions of Khoy, Naqadeh and Piranshahr, the mean root yield of Dena cultivar compared to Iranian cultivars Ekbatan and Sina were 60.87, 54.30 and 45.54 tons per hectare, respectively. Also, the mean root yield of Dena cultivar in three pilot experiments was superior to some foreign cultivars Anacond, Cadmus and Flores with yields of 56.05, 55.63 and 54.84 tons per hectare, respectively. Results showed significant difference among cultivars in one trial (rhizomania-nematode) for all quantitative and qualitative traits.The superiority of mean root yield of Kimia cultivar compared to Iranian cultivars Tara, Shokofa and Nika in Khoy pilot experiment was significant at 101, 71.52, 61.02 and 56.16 tons per hectare, respectively.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی