رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناسايي و بررسي صفات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي انجير کرمانشاه (ريجاب) "


شماره شناسایی : 18873984
شماره مدرک : ۶۱۵۵۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : حاجي اميري، ابوالمحسن
: ساساني، شهريار
: غلامي، رحمت اله
: رضايي زاد، عباس
: نعمتي پيکاني، مصطفي
: کريمي، حيدر
: نجفي، مرزبان
عنوان اصلي : شناسايي و بررسي صفات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي انجير کرمانشاه (ريجاب)
نام نخستين پديدآور : حاجي اميري، ابوالمحسن
عنوان اصلي به زبان ديگر : Identification and Study on quantitative and qualitative characteristics of fig genotypes in Kermanshah (Rijab)
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶۶۱۵۵۹
: شماره طرح : 2-55-33-066-960873
: سامانه سمپات
توصیفگر : اژه‌هاي كليدي: انجير، ژنوتیپ، صفات زایشی
خلاصه یا چکیده : با توجه به اهمیت اقتصادی انجیر و ژنوتیپ های موجود که در برخی از مناطق تولیدی استان کرمانشاه وجود دارد. شناخت و بررسی صفات کمی و کیفی میوه جهت استفاده در برنامه های اصلاحی و بهبودکیفیت و عملکرد میوه حائز اهمیت است. این تحقیق با استفاده از برخی صفات قید شده در دیسکریپتور بین المللی((IPGRI انجیر و ثبت و بررسی46 صفت زایشی عمدتا" بر روی میوه تعدادی از ژنوتیپ های انجیر از جمله منجیفی، شام، ملک محمدی، باوملی، سیاوله، زردله، شمامله ولاشه ای در مراحل مختلف زمانی در منطقه ریجاب شهرستان دالاهو انجام گردید. نتایج نشان داد؛که ژنوتیپ ها دارای هردو میوه های بهاره و تابستانه هستند. اما میوه های بهاره آنها زرد شده، ریزش‌کرده و غیر قابل برداشت هستند. از لحاظ زمان رسیدن ژنوتیپ های شام، شمامله، لاشه ای و باوملی درگروه خیلی زودرس قرار گرفتندکه تا دهه اول مردادماه می رسند. ژنوتیپ های منجیفی، ملک محمدی، سیاوله و زردله متوسط رس بوده که اوایل مرداد ماه تا اوایل شهریورماه می رسند. میوه های تابستانه همه ژنوتیپ ها نیاز به گرده افشانی با انجیر بر دارند. با استثناء در ژنوتیپ شمامله که میوه تابستانه ازگروه پارتنو کارپ بوده و نیاز به گرده افشانی ندارد. مواد جامد محلول در بین ژنوتیپ ها از 2/12تا 21 درصد متغییراست. بطوریکه ژنوتیپهای زردله و منجیفی با 19و21 درصد بیشترین درصد ماده جامد محلول در میوه را دارا بودند. ژنوتیپ سیاوله با 2/12 درصدکمترین مواد جامد محلول در میوه را دارا بود. رقم منجیفی با 44/4 درصدکمترین اسیدیته(pH) آب میوه وژنوتیپ شمامله با 66/5 درصد بیشترین اسیدیته آب میوه را در بین ژنوتیپ ها دارا بود. بیشترین عملکرد میوه دردرخت با 130 کیلوگرم مربوط به رقم منجیفی وکمترین عملکرد با 35 کیلوگرم مربوط به ژنوتیپ لاشه ای و سیاوله بود. به منظورحفظ ژرم پلاسم انجیرهای منطقه (ریجاب) دالاهوکلکسیونی از ژنوتیپ های شناسایی و جمع آوری شده در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو تشگیل گردید. و
: Abstract Due to the economic importance of figs and genotypes that exist in some production areas of Kermanshah province. Recognizing and evaluating the quantitative and qualitative charactristics of fruit is important for use in breeding programs and improving fruit quality. This study uses some of the charactristics listed in the International Descriptor (Fig IPGRI) and records and examines 46 reproductive traits, mainly on the fruit of a number of fig genotypes, including Manjifi, Sham, Malek Mohammadi, Baumli, Siavaleh, Zardaleh, Shammaleh, have been performed at different stages of time in the Rijab area of Dalahou County.The results showed that the genotypes have both spring and summer fruits, but their spring fruits are often yellow, fallen, and unharvestable. The genotypes of Sham, Shammaleh, Lashai and Baumli were in the group of very early maturing until the first decade of August.Manjifi, Malek Mohammadi, Siavaleh and Zardaleh genotypes were moderately mature and ripened from early August to early September. Genotypes need to be pollinated with agent wasp (Blastophaga Psenes L.) with the exception of genotypes such as summer fruit of the Parthenocarp group that do not require pollination, soluble solids ranged from 12.2% to 21% it was variabe. With 21 and 19%, it has the highest percentage of soluble solids in the fruit and is genotyped Siavaleh had the lowest soluble fruit cup with 12.2%. Monjifi genotype with 4.44% had the lowest acidity (pH) of fruit juice and Shamlameh with 5.66% had the highest acidity of fruit juice among the genotypes. The highest fruit yield in the tree with 130 kg belonged to the Manjiifi genotype and the lowest yield with 35 kg belonged to the Lashai and Siavaleh genotype. In order to preserve the germplasm of figs in Rijab Dalahoo region, a collection of genotypes identified and collected in Dalahoo Olive Research Station was formed.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی