رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه آبياري سنتي و آبياري تاکستان براساس مراحل فنولوژيکي در منطقه اروميه "


شماره شناسایی : 18873983
شماره مدرک : ۶۱۵۵۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : محمودزاده اگريقاش، حسن
: احمديان، بيتا
: نورجو، امير
: عزيزي، حسين
: محمدعليزاده، امير
عنوان اصلي : مقايسه آبياري سنتي و آبياري تاکستان براساس مراحل فنولوژيکي در منطقه اروميه
نام نخستين پديدآور : محمودزاده، حسن
عنوان اصلي به زبان ديگر : Comparison of traditional Vineyards Irrigation and based on phonological stages in Urmia region
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶۶۱۵۵۸
: شماره طرح : 34-36-3353-040-990207
: سامانه سمپات
توصیفگر : نیاز آبی، تاک، مرحله رشد،کیفیت انگور
خلاصه یا چکیده : به¬منظور بررسي نتايج مزرعه¬اي اثر تامين آب مورد نياز انگور سفيد بي¬دانه در زمان ضروري، براساس مراحل رشد و نمو و منطبق با جدول نياز آبي انگور در منطقه اروميه و مقايسه آن با آبياري سنتي به عنوان شاهد، اين آزمايش انجام¬شد. براساس نتايج تحقيقي در استان، تامين آب مورد نياز در مراحل فنولوژيکي بر اساس جدول نياز آبي انگور در منطقه اروميه به عنوان بهترين تيمار در افزايش عملكرد و كيفيت انگور رقم سفيد بي¬دانه شناخته شده¬بود و براين اساس در تاکستاني در منطقه، آزمايشي در قالب طرح تحقيقي ترويجي با 2 تيمار در سايت الگويي منتخب از سايت هاي طرح تحول ترويج براي احياي درياچه اروميه اجرا گردید. تاک¬ها 15 ساله بوده و با فاصله کاشت 3×2 متر در سيستم داربستي و 4×3 در سيستم تربيت جوي و پشته تربيت شده¬ و اين دو باغ در کنار هم انتخاب شدند. مقايسه تيمار شاهد (آبياري بر اساس عرف محلي و به روش سنتي) و تيمار آبياري براساس 4 مرحله فنولوژيكي (زمان ظهور گل آذين، ميوه بستن، رشد حبه ها و مرحله رنگ گيري ميوه) براساس جدول نياز آبي انجام گردید. هر يک از تيمارها در 3000 متر مربع اعمال شد. کليه عمليات داشت شامل هرس زمستان و تابستانه، کوددهي و مديريت آفات و بيماري¬ها به طور مشابه انجام گردید. پس از اعمال تيمارها ميزان عملكرد و برخي شاخص¬هاي کيفي نظير اندازه قطر حبه ها، وزن حبه ها در هر خوشه، طول، عرض و وزن خوشه، اسيديته، TSS و نسبت قند به اسيديته ميوه استحصالي يادداشت شد. مقايسه ميزان آب مصرفي در دو روش آبياري انجام گردید و در نهايت براساس روش¬هاي آماري، تفاوت اثر دو روش آبياري بر صفات مورد کمي و کيفي موردنظر و ميزان آب مصرفی، استخراج و ارائه شد. نتایج نشان دادکه بین تیمارها اختلاف معنی¬داری در اکثر صفات مورد بررسی وجود داشت. مقدار آب مصرفی در سایت شاهد (عرف محل در آبیاری) به میزان 5710 متر مکعب در هکتار بود در حالیکه در آبیاری براساس نیاز آبی در مراحل فنولوژیکی 3610 مترمکعب در هکتار مصرف گردید. افزایش بهره وری مصرف آب در سایت تیمار اصلی بیش از 91 درصد نسبت ب شاهد افزایش پیداکرد. متوسط عملکرد طی سال اجرای آزمایش در سایت تیمار اصی نسبت به شاهد بیش از 50% افزایش نشان داد. بیشترین عمکرد محصول در تیمار آبیاری کامل با 2/19تن در هکتار و کمترین عملکرد در تیمار شاهد با 99/10 تن در هکتار بود. بیشترین وزن خوشه در تیماراصلی( بیش از 680 گرم) و کمترین در تیمار شاهد (514 گرم) بوده است. بیشترین میزان قند در تیمار اصلی ( 2/24 درجه بریکس و کمترین آن در تیمار شاهد (5/22درجه بریکس) مشاهده شد. از نظر میزان اسیدیته تیمار شاهد بالاترین میزان (mg/L 512/0) و تیمار چهارم کمترین مقدار (mg/L 328/0) بود. تیماراصلی در مقایسه با شاهد برصفات کمی و کیفی و افزایش راندمان بهره وری آب در تاکستان، تیمار برتر می باشد .
: An experiment was performed to determine and compare water supply based on the phonological growth stages (accordance the table of grape water requirements) with traditional irrigation as a control in Urmai vineyard region (Vitis vinifera cv. Sefid Bidaneh). According to the results of research in the province, the supply of water required in phonological stages based on the table of water needs of grapes in Urmia region was known as the best treatment in increasing the yield and quality of Sefid Bidaneh grape cultivar. Treatments including control (irrigation based on local customs), irrigation based on 100% water requirement in phonological stages (inflorescence stage, fruit set, berry growth and fruit coloring stage). Two vineyards were selected with 15 years old vines and distance of 3×2 meters in the cordon system and 4 × 3 in the traditional training system. Each of the treatments was applied in 3000 m2. All operations including winter and summer pruning, fertilization and pest and disease management were performed similarly. Yield, raising weight, grape/raisin weight ratio and some qualitative indices such as berry diameter size, berry weight per cluster, length, width and weight of cluster, TA, TSS and ratio of TSS/TA of extracted fruit were measured. The amount of water consumption was compared in two irrigation methods and finally, based on statistical methods, the difference between the effect of the two irrigation methods on the desired quantitative and qualitative traits and the amount of water consumption was extracted and presented. The results showed that there was a significant difference between treatments in most of the studied traits. The amount of water used in the control site (custom in irrigation) was 5710 cubic meters per hectare, while in irrigation based on water needs in the phonological stages 3610 cubic meters per hectare was used. Increasing water consumption efficiency at the main treatment site increased by more than 91% compared to the control. The average yield during two years at mean treatment site showed an increase of more than 50% compared to the control. The highest yield was in full irrigation treatment with 19.2 tons per hectare and the lowest yield was in control treatment with 10.99 tons per hectare. The highest cluster weight was in the original treatment (more than 680 g) and the lowest in the control treatment (514 g). The highest TSS was in the main treatment (24.2 °Brix and the lowest in the control treatment (22.5 °Brix), in terms of acidity of the control treatment the highest amount (0.512 mg / L) and the fourth treatment the lowest amount was (0.328 mg / L). The main treatment is superior to the control of quantitative and qualitative characteristics and increase of water productivity efficiency in the vineyard.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی