رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين آب کاربردي سويا در کشور "


شماره شناسایی : 18873978
شماره مدرک : ۶۰۹۹۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : عباسی ،فریبرز
: پرچمی عراقی، فرزین
: كياني، علي‌رضا
: آبیار،نورمحمد
: اخوان ، کرامت
: کمالی پاشاکلایی،محمد اسماعیل
عنوان اصلي : تعيين آب کاربردي سويا در کشور
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Determination of Soybean Applied Water in Iran
صفحه شمار : ۹۵ص.: جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۰۹۹۴ مورخ۴۰۰/۱۱/۰۲۶۰۹۹۴
: شماره طرح : 9900960-95013-003-14-14-014
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : با توجه به محدودیت روزافزون منابع آب کشور، بهبود بهره‏وري آب کشاورزی از اهمیت کلیدی در پایداری کشاورزی و امنیت غذایی کشور برخوردار است. پیش‌نیاز نیل به این هدف، ارزیابی حجم آب آبیاری گیاهان زراعی و باغی عمده کشور است. در این پژوهش، حجم آب آبیاری در قطب‌های تولید سویا در سطح کشور، شامل استان‌های اردبیل (55 مزرعه انتخابی در مناطق اصلاندوز، پارس‌آباد، مغانسر، جعفرآباد، بابک و بیله‌سوار) و گلستان (35 مزرعه انتخابی در مناطق گرگان، علی¬آباد، کردکوی و بندرگز) از طریق انجام مطالعات مزرعه‌ای در سال زراعی 99-1398 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد به جز عملکرد محصول، تفاوت حجم آب آبیاری و نمایه‌های بهره¬وری آب آبیاری (WPI) و بهره‌وری مجموع آب آبیاری و بارش موثر (WPI+Pe) در تولید سويا در استان‌های مختلف کشور معنی‌دار بود. میانگین وزنی نیاز خالص آبی (نیاز آبیاری) سویا 437 میلی¬متر و متوسط 10 ساله نیاز آبی سویا 503 میلی‌متر بود. حجم آب آبیاری از 1227 تا 9415 مترمکعب بر هکتار متغیر و میانگین وزنی آن 4811 مترمکعب بر هکتار بود. عملکرد سویا در مزارع مطالعاتی با میانگین وزنی 65/2 تن بر هکتار، بین 30/1 تا 12/4 تن بر هکتار متغیر بود. نمایه‌های WPI+Pe و WPI به‌ترتیب، با میانگین وزنی 48/0 و 56/0 کیلوگرم بر مترمکعب، در دامنه 23/0 تا 98/1 و 26/0 تا 69/2 کیلوگرم بر مترمکعب قرار داشت. میانگین شاخص بهره¬وری اقتصادی آب بر حسب درآمد ناخالص و سود خالص در دو استان مورد بررسی به¬ترتیب 84292 و 51246 ریال بر مترمکعب آب آبیاری برآورد شد. راندمان کاربرد آب آبیاری با میانگین 82 درصد در هر دو منطقه مطالعاتی، بین 49 تا 100 درصد متغیر بود. مزیت نسبی کشت سویا در استان گلستان بیشتر از کشت آن در استان اردبیل بود. میانگین حجم آب آبیاری در مزارع استان گلستان 25 درصد کمتر از مزارع استان اردبیل، بهره¬وری آب آبیاری 15 درصد بیشتر و بهره¬وری ارزشی آب بر حسب سود خالص حدود دو برابر بود. واژه‌های کلیدی: پنمن-مانتیث، بهره‌وری آب آبیاری، بهره¬وری اقتصادی 
: Owing to the limitation of water resources and increasing water demand, improving agricultural water productivity has become a vital requirement to ensure sustainable agricultural production and food security in Iran. Assessment of the seasonal applied water and water productivity for agricultural and horticultural crops is a prerequisite for achieving the above objective. In this work, the seasonal applied water and water productivity of soybean were evaluated through monitoring farmer fields at the production hubs, including Ardabil (55 farmer fields located at Parsabad, Moghansar, Jafarabad, Babak, and Bilehswar regions) and Golestan (35 farmer fields located at Gorgan, Aliabad, Kordkuy, and Bandar Gaz) provinces, during the growing season 2019-2020. Except for mean crop yield, significant inter-province differences (p < 0.05) were observed for mean irrigation applied water as well as mean total water productivity (WPI+Pe) and irrigation water productivity (WPI). The mean soybean applied irrigation water was estimated to be 4811 m3 ha-1. The 10-year mean net soybean water requirement ranged from 427-784 mm with a mean of 503 mm. The mean soybean grain yield was 2.65 ton ha-1, ranging from 1.30-4.12 ton ha-1. The mean WPI+Pe and WPI were 0.48 and 0.56 kg m-3, ranging between 0.28 to 0.95 kg m-3 and 0.41 to 1.45 kg m-3, respectively. The average economic productivity index of water in terms of gross income and net profit in the two provinces was estimated at 84292 and 51246 Rials per cubic meter of irrigation water, respectively. The mean irrigation application efficiency was estimated at 82%, ranging from 49-100%. Keywords: Effective precipitation, economic productivity, irrigation water productivity, Penman-Monteith
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی