رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین آب کاربردی انار در کشور "


شماره شناسایی : 18873977
شماره مدرک : ۶۰۹۹۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : شاهرخ‌نیا،محمدعلی
: ابراهیمی،رضا
: زیدی کوله پارچه،مجید
: غفاری اصل سرای، زهرا
: علیان غیاثی،عبدالمطلب
: حسینی، سیدحسین
: آژنگ، حمیدرضا
: حداد،محمدرضا
: جانباز، حمیدرضا
: فهادان،احمد
: مومن پور،علی
: میرفتاح، سید محمدمهدی
: زارع، حمید
: شاه منصوری،عماد
: هدایتی پور، ابوالفضل
: رودبارانی، جهانگیر
: ناصری، ابوالفضل
: عباسی، فریبرز
: باغانی،جواد
: نخجوانی مقدم، محمدمهدی
: موسوی فضل،سیدحسن
: رحیمیان، محمدحسن
: فرزام‌نیا،مسعود
: حقایقی مقدم، سیدابوالقاسم
: گودرزی، مصطفی
: پرویزی،حسین
: شاهرخ‌نیا، محمدعلی
: قاسمی،محمدمهدی
عنوان اصلي : تعیین آب کاربردی انار در کشور
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Determination of Pomegranate Applied Water in Iran
صفحه شمار : ۸۰ص.:رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۰۹۹۳ مورخ۴۰۰/۱۱/۰۲۶۰۹۹۳
: شماره طرح: 990100-95046-005-14-50-014
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : با عنايت به محدوديت منابع آبی كشور، ضرورت بهبود بهره‌وری آب کشاورزی و اهمیت اقتصادي توليد انار در کشور، لزوم بررسی حجم آب آبیاری در تولید این محصول مهم آشکار می¬گردد. بنابراین در این بررسی، حجم آب آبیاری و عملکرد انار در بيش از 120 باغ منتخب در استان‌های اصفهان، خراسان‌رضوي، مركزي، سمنان، يزد و فارس به‌طور مستقیم اندازه‌گیری گردید. از تحلیل واریانس برای بررسی تفاوت احتمالی عملکرد، حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید انار استفاده گردید. نتایج نشان داد به جز عملکرد، تفاوت حجم آب كاربردي، و شاخص‌های مربوط به بهره وری آب در استان‌های ياد شده معنی‌دار بود. ميانگين وزنی، حداقل و حداکثر عملکرد انار بترتیب 5/21، 3/10 و 3/40 تن در هکتار به¬دست آمد. ميانگين وزنی، حداقل و حداکثر حجم آب آبیاری به¬ترتیب 14790، 6300 و 29470 مترمکعب در هکتار بود. ميانگين وزنی، حداقل و حداکثر بهره‌وری آب آبیاری 69/1، 43/0 و 36/10 کیلوگرم بر مترمکعب برآورد شد. ميانگين وزنی، حداقل و حداکثر بهره‌وری آب و بارش موثر دراز مدت به¬ترتیب 54/1، 41/0 و 20/10 کیلوگرم بر مترمکعب و بهره‌وری آب و بارش موثر سال جاری به¬ترتیب 51/1، 41/0 و 35/10 کیلوگرم بر مترمکعب بود. تناسب حجم آب آبیاری باغ¬های انار با نیاز آبی ناخالص در استان های منتخب مشابه هم نبود. در بعضی استان ها مانند فارس، خراسان رضوی، سمنان و مرکزی حجم آب آبیاری کمتر از نیاز آبی ناخالص و در استان های اصفهان و یزد بیشتر از نیاز آبی ناخالص بود. اما به طور میانگین در سطح کشور، حجم آب آبیاری نزدیک به نیاز آبی ناخالص در سال انجام تحقیق و نیاز آبی ناخالص بلندمدت بود. متوسط حجم آب آبیاری در سامانه-های آبیاری قطره¬ای و سطحی به¬ترتیب 9981 و 15765 مترمکعب در هکتار، یعنی درصد کاهش آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره¬ای نسبت به سطحی 37 درصد بود.واژه¬های کلیدی: عملکرد انار، بهره‌وری آب، آبیاری قطره¬ای، آبیاری سطحی.
: Considering the limited water resources of the country, the need to improve agricultural water productivity and the economic importance of pomegranate production in Iran, the need to study the volume of water applied in the production of this important product becomes apparent. Therefore, in this study, the volume of applied water and pomegranate yield in more than 120 selected orchards in the provinces of Isfahan, Khorasan Razavi, Markazi, Semnan, Yazd and Fars were measured in the field. Analysis of variance was used to investigate the possible differences in yield, applied water and water productivity in pomegranate production. The results showed that except for yield, the difference in the volume of applied water and the indicators related to water productivity in the mentioned provinces were significant. Mean, minimum and maximum yield of pomegranate were 21.5, 10.3 and 40.3 tons per hectare, respectively. The average, minimum and maximum volume of applied water were 14792, 6300 and 29470 cubic meters per hectare, respectively. The average, minimum and maximum productivity of applied irrigation water were estimated to be 1.69, 0.43 and 10.36 kilogram per cubic meter. The average, minimum and maximum water + effective long-term rainfall productivity was 1.54, 0.41 and 10.20 kilogram per cubic meter, respectively, and the productivity of water + effective rainfall of the current year was 1.51, 0.41 and 10.35 kilogram per cubic meter, respectively. The proportion of the volume of applied water in pomegranate orchards with the gross water requirement was not similar in the selected provinces. In some provinces such as Fars, Khorasan Razavi, Semnan and Markazi, the volume of applied water was less than the gross water requirement and in Isfahan and Yazd provinces was more than the gross water requirement. But on average, the volume of applied irrigation water was close to the gross water requirement in the year of the research and to the long-term gross water requirement. The average volume of applied water in drip and surface irrigation systems was 9981 and 15765 cubic meters per hectare, respectively, the percentage of reduction of applied water in drip irrigation system compared to surface irrigation was 37%.Keywords: Drip irrigation, Pomegranate yield, Surface irrigation, Water productivity
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی