رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي علل سفيد شدگي و عدم رنگيري آريل انار (رقم ملس) "


شماره شناسایی : 18873931
شماره مدرک : ۶۱۵۴۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : فرجي، سکينه
: طباطبائي اردکاني، سيدضياء الدين
عنوان اصلي : بررسي علل سفيد شدگي و عدم رنگيري آريل انار (رقم ملس)
نام نخستين پديدآور : فرجي، سکينه
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation Causes of Aril Whiteness in pomegranate(malas-e-saveh)
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵۶۱۵۴۹
: شماره طرح : 4-61-03-93207
: سامانه سمپات
توصیفگر : انار، قهوه¬ای شدن آریل، متابولیت¬های ثانویه
خلاصه یا چکیده : انار یکی از محصولات مهم باغی است که در بازارهای جهانی دارای ارزآوری بالایی می¬باشد. در سالهای اخیر به علت بروز عارضه دانه سفیدی صادرات این محصول به صورت چشمگیری کاهش یافته است. این عارضه بیشتر در میوه¬های حاصل از گلهای دوره اول دیده می¬شود. در این میوه¬ها بافتهای آریل بد شکل شده و رنگ آریل ها کرم قهوه¬ای می¬شود. به منظور شناسایی علل این عارضه و ارائه راهکارهای کاهش آن، پژوهشی به مدت 3 سال در باغات انار ساوه انجام گردید. در این آزمایش از5 باغ در چهار مرحله نمونه (میوه )تهیه و به آزمایشگاه منتقل گردید. سپس میزان فنول، فلاونوئید، آنتوسیانین کل و فعالیت آنزیم فنیل آلانین امونیا لیاز(PAL) بررسی گردید. با توجه به نتایج این آزمایش تغییرات متابولیتهای ثانویه در زمانهای مختلف متفاوت بود. به طوریکه میزان فلاونویید و آنتوسیانین از ابتدای رشد میوه تا زمان برداشت به ترتیب کاهش و افزایش یافت. فعالیت آنزیم PAL نیز در تیر و مرداد ماه بالاتر از ماههای شهریور و مهر بود. با توجه به نتایج این آزمایش محلولپاشی با کلرید کلسیم، سولفات روی و سولفات آهن موجب کاهش عارضه دانه سفیدی در میوه¬ها گردید. همچنین نتایج این آزمایش نشان می¬دهد دمای بالاتر از آستانه تحمل میوه باعث بروز عارضه دانه سفیدی در آریل¬ها می¬شود. بنابراین به کارگیری مدیریت¬هایی که باعث کاهش دمای باغ می¬شوند می¬توانند بروز این عارضه در میوه¬ها را کاهش دهند.
: Pomegranate is one of the most important garden products which have a high currency exchange in world markets. In recent years, the export sales of pomegranate have declined sharply due to browning. This phenomenon is most commonly seen on fruits from flowers of the first period. In these fruits, the aryl tissues are distorted and the color of aryls transform to brownish. To identify the causes of this condition and suggest some solutions to reduce it, the present research was conducted in Saveh pomegranate gardens for three years. In this experiment, five orchards were sampled in 4 Stages and fruits transferred to The Laboratory. Then the amount of Phenol, Flavonoid, total Anthocyanin and Phenylalanine (PAL) enzyme activity were examined. According to the results of this research, the changes in secondary metabolites varied at different time scales. While the amount of Flavonoid decreased from the beginning of fruit growth until harvest, the amount of Anthocyanin increased adversly. The activity of PAL enzyme was also higher in July and August than of September and October. Furthermore, this experiment illustrated that foliar application of Calcium chloride, Zinc sulfate, and Iron sulfate leads to a decrease in white matter yield in fruits. Also, the results of this experiment highlighted this fact that higher temperature than fruit tolerance threshold causes white grain? in aryls. Therefore, employing procedures that reduce the temperature of the garden can reduce the incidence of this disease in fruits.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی