رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ترکیبات کنترل کننده آلودگی‌های قارچی در پرورش کنه شکارگر Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) روی کنه ميوه خشک Carpoglyphus lactis Linnaeus (Acari: Astigmata) با هدف توليد انبوه "


شماره شناسایی : 18873886
شماره مدرک : ۶۱۱۸۴
نام عام مواد : [گزارش علمی- فنی]
شناسه افزوده : حسینی‌نیا، اصغر
: بیات، حسین
عنوان اصلي : بررسی ترکیبات کنترل کننده آلودگی‌های قارچی در پرورش کنه شکارگر Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) روی کنه ميوه خشک Carpoglyphus lactis Linnaeus (Acari: Astigmata) با هدف توليد انبوه
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Investigation of fungal infection control compounds in Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) on the dried fruit mite Carpoglyphus lactis Linnaeus (Acari: Astigmata) for mass rearing
صفحه شمار : ۱۸ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول
وضعیت انتشار : تهران: سازمان‌ تحقيقات، آموزش‌ و ترویج كشاورزی، موسسه تحقيقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴۶۱۱۸۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) يکي از رايج‌ترين عامل کنترل بيولوژيک برای کنه تارتن دونقطه‌ای، سفيد‌ بالک گلخانه و تریپس‌پیاز در گلخانه‌ها می‌باشد که به طور گسترده‌اي در محصولات گلخانه‌اي جهان بکار می‌رود. اهميت این مطالعه تسهيل در پرورش انبوه شکارگر فوق بوده است. برای پرورش انبوه اين شکارگر از بستر پرورشی همراه با تخم‌ها، مراحل پورگی و کنه‌های بالغ Carpoglyphus lactis Linnaeus در شرايط دمایی C °1 ± 25، رطوبت RH % 5 ± 70 و نوری 16:8 (L:D ,h) استفاده شد. یکی از مهم‌ترین موانع پرورش این شکارگر، آلودگی محیط پرورشی به قارچ هایی نظیر گونه های ریزوپوس، آسپراژیلوس و پنسیلیوم می‌باشد که باعث فساد محیط پرورشی و به تبع آن مرگ کنه میوه خشک و کنه شکارگر در محیط پرورش می‌شود. به منظور بررسی کارآیی چند ترکیب در کنترل قارچ‌ها، آزمایشی با دوازده تیمار بصورت کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام گردید. از بستر پرورشی (800 گرم آرد سنجد، 195 گرم سبوس گندم، 5 گرم گرده نخل) بعلاوه یک گرم از ترکیبات: تبوکونازول، جوش شیرین (بی کربنات سدیم)، کالیبان (بی کربنات پتاسیم)، کیتوزان و کاربندازیم و در تیمارهایی با مخلوط دو ترکیب از هر کدام نیم گرم استفاده شد. بین کاهش شدت آلودگی به قارچ و افزایش جمعیت کنه طعمه و کنه شکارگر همبستگی مثبت مشاهده گردید. از بین ترکیبات مختلف، کاربرد قارچ‌کش تبوکونازول یک گرم از ترکیب در هزار گرم بستر، بهترین اثر را در کنترل قارچ‌ها داشته است.کلمات کلیدی: قارچکش، پرورش انبوه، Amblyseius swirskii ، Carpoglyphus lactis
: The predatory mite, Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) is one of the most common biological agents for control of two-spotted mite, whitefly, and onion thrips in greenhouses, which is widely used in greenhouse crops worldwide. The importance of this study is to facilitate the mass production of this predatory mite. In mass production of this predator, a medium with eggs, nymphal stages, and mature mites of Carpoglyphus lactis Linnaeus was used at 25 ± 1 ° C, 70 ± 5% RH and L: D 16: 8). One of the most important limitation in the production of this predator is infection with some fungi such as Rhizopus spp., Aspergillus spp,and Penicillium spp., which caused the deterioration of the medium and consequently the death of dried fruit mites and predatory mites in the production environment. To investigate the efficacy of several componds on fungal control, an experiment was achieved with twelve treatments in a completely randomized design in three replication. From the culture medium (800 g of elm flour, 195 g of wheat bran, 5 g of palm pollen) plus 1gr of compounds: tebuconazole, baking soda (sodium bicarbonate), Caliban (potassium bicarbonate), Chitosan, and Carbendazim and in treatments where two compounds were mixed, 0.5 g of each compound was used. A positive correlation was observed between decreasing the severity of fungal infection and increasing the population of prey mites and predatory mites. Among the various compounds, the application of the fungicide tebuconazole one gram of the compound per thousand grams of the substrate had the best effect in controlling fungi.Keywords: Fungicide, Mass rearing, Amblyseius swirskii, Carpoglyphus lactis
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی