رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثرات فراوری کاه با آمونياک بدون آب(گاز آمونياک) بر عملکرد گوساله‌های پرواری در استان مرکزی "


شماره شناسایی : 18873884
شماره مدرک : ۶۱۱۸۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : طالبیان‌مسعودی، علیرضا
: پورمتین، راشین
: مير شمس‌الهی، آزاده
: مير عبدالحق، ابوالفضل
عنوان اصلي : اثرات فراوری کاه با آمونياک بدون آب(گاز آمونياک) بر عملکرد گوساله‌های پرواری در استان مرکزی
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Effects of anhydrous ammonia treatment of wheat straw on fattening calves performance in Markazi province,Iran
صفحه شمار : ۳۳ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴۶۱۱۸۲
: شماره طرح ۹۸۰۱۴-۰۰۵-۱۳۵۳-۶۱-۳
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : این آزمایش به منظور تعیین روش بهینه آمونیاکی کردن کاه گندم با آمونیاک بدون آب( گاز آمونیاک) شامل اثر افزایش میزان رطوبت و مقدار گاز مورد استفاده برای آمونیاکی کردن و بررسی اثرات جایگزینی کاه آمونیاکی با کاه معمولی در جیره گوساله های پرواری طی دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، آمونیاکی کردن کاه با استفاده از چهار سطح افزایش رطوبت ( صفر ، 20، 25 و 30 درصد) و چهار سطح میزان گاز آمونیاک ( صفر، 2، 5 /2 و 3 درصد) در قالب یک آزمایش فاکتوریل انجام و ترکیب شیمیایی و گوارش پذیری نمونه ها تعیین و مورد مقایسه قرارگرفت. در مرحله دوم، به منظور بررسی اثرات استفاده از کاه آمونیاکی در جیره گوساله های پرواری، تعداد 24 راس گوساله پرواری از توده نژاد سیمنتال با وزن اولیه 15± 356 به دو گروه شاهد و آزمایشی تقسیم شدند. در گروه شاهد از کاه معمولی استفاده شد و در گروه آزمایشی کاه آمونیاکی جایگزین کاه معمولی شد و مصرف ماده خشک و افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک و هزینه افزایش وزن گوساله ها طی مدت پنج ماه بررسی و بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. آمونیاکی کردن کاه باعث تغییر معنی داری در مقدار ماده آلی و خاکستر آن نگردید. درصد پروتئین خام کاه در نتیجه آمونیاکی کردن تا 7 /2 برابر افزایش یافت و با بیشتر شدن سطح گاز و مقدار رطوبت، مقدار پروتئین خام کاه تمایل به افزایش نشان داد. آمونیاکی کردن باعث ایجاد تفاوت معنی دار در مقدار الیاف محلول در شوینده خنثی، و الیاف محلول در شوینده اسیدی، همی سلولز و لیگنین نامحلول در اسید کاه گردید شد همچنین گوارش پذیری ماده خشک و ماده آلی کاه بواسطه آمونیاکی کردن بهبود یافت. مصرف ماده خشک روزانه در کل دوره در گروه آزمایشی افزایش یافت (P <0.01). و افزایش وزن روزانه و میانگین وزن پایان دوره دامها، در گروه آزمایشی در کل دوره به شکل معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (P <0.01). ضریب تبدیل غذایی در کل دوره به شکل معنی داری در گروه آزمایشی بهبود نشان داد (P <0.01). و استفاده از کاه آمونیاکی باعث کاهش قیمت جیره و هزینه خوراک برای هر کیلوگرم افزایش وزن دام گردید.كليد واژه ها: كاه گندم، آمونیاک بدون آب ، گوساله پرواری، تغذیه
: This experiment was performed to determine the optimal method of ammoniation of wheat straw with anhydrous ammonia (ammonia gas) including the effect of increasing the amount of moisture and the amount of gas used for ammoniation and investigating the effects of replacing ammoniated straw with straw in the diet of fattening calves in two stages. In the first stage, ammoniation of the wheat straw using four levels of moisture increase (0, 20, 25, and 30%) and four levels of ammonia gas (0, 2, 2.5 and, 3%) was performed in a factorial experiment and the chemical composition and digestibility of the samples were determined and compared. In the second stage, in order to investigate the effects of using ammoniated straw in the diet of fattening calves, 24 Simmental fattening calves with an initial weight of 356 ± 15 were divided into control and experimental groups. In the experimental group, NH3-treated straw was substituted for untreated straw in the control group. Dry matter consumption and daily weight gain, feed conversion ratio and weight gain cost of calves were studied for five months and compared between the two groups. Ammoniation of straw did not cause significant changes in the amount of organic matter and ash. The percentage of straw crude protein as a result of ammoniation increased up to 2.7 times and with increasing ammonia level and moisture content, the amount of crude protein showed a tendency to increase. Ammoniation caused a significant difference in the amount of NDF, ADF, hemicellulose, and ADL in straw, and the digestibility of dry matter and organic matter was also improved. Daily dry matter intake increased in the experimental group (P <0.01) and the daily weight gain and mean weight at the end of the experiment period were significantly higher in the experimental group (P <0.01). The feed conversion ratio showed a significant improvement in the experimental group (P <0.01) and the use of ammoniated straw reduced the ration price and feed cost per kilogram of livestock weight gain.Keywords: wheat straw, anhydrus ammoina, fattening calves, nutritioin
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی