رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناخت وضعیت تغذیه‌ای کلزا در مناطق مهم کشو "


شماره شناسایی : 18873883
شماره مدرک : ۶۱۱۸۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : نورقلی پور، فریدون
: طهرانی، محمدمهدی
: محمدنژاد، یونس
: محمودی‌نژاد، حسین
: خودشناس، محمد
: پسندیده، محمد
: رمضانپور، محمودرضا
: بابایی، محمد
: بصیرت، مجید
: اخیانی، احمد
: ملاح، سینا
: اسماعیل‌زاده، لیلا
: طباخیان، شیدا
: ملک‌زاده، الهه
: پرویزی، فاطمه
: حبیبی
: مقامی
: قره‌حسنلو
: منصوری، فاطمه
: معبودی، نرگس
: ثباتی
عنوان اصلي : شناخت وضعیت تغذیه‌ای کلزا در مناطق مهم کشو
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Diagnosis of canola nutritional status in some regions of Iran
صفحه شمار : ۱۸۳ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار، نقشه
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴۶۱۱۸۱
: شماره طرح ۹۷۰۰۹۸-۹۶۰۵۶-۰۲۳-۱۰-۱۰-۰۱
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : به منظور بررسي وضعيت حاصلخیزی و تعيين عوامل تغذیه‌ای مؤثر بر عملكرد کلزا در مزارع استانهای البرز، اردبیل (مغان)، مازندران، شمال خوزستان (دزفول) و گلستان اين پروژه در دو سال زراعی 98-1397 و 1399-1398 اجرا شد. در سال دوم اجرا، در استانهایی که بنا به دلایلی مزارع سال اول از چرخه تولید خارج شد، مزارع جدید جایگزین شد. 30 مزرعه در مناطق عمده کلزا كاري استان‌ها انتخاب گردید. کلیه اطلاعات کشت در مزارع کلزای انتخاب‌شده در مراحل مختلف، ثبت گردید. نمونه خاک از عمق صفر تا سی سانتی‌متر و نمونه گیاه (در مرحله شروع ساقه دهی به‌صورت کل اندام هوایی) تهیه و غلظت عناصر در آن‌ها قرائت شد. بر اساس نتایج در استان البرز از لحاظ شاخص انحراف از حد بهینه (DOP )، ترتیب کمبود برای مزارع با عملکرد کم و متوسط به‌صورت Zn>Cu>B>Ca>K و با روش تشخیص چندگانه ( CND)، ترتیب کمبود عناصر به‌صورت Ca> Zn>Fe>Cu بود. بر اساس شاخص بحرانی نیز، عناصر کلسیم، منیزیم، مس، روی و بور خارج از محدوده کفایت بود. همبستگی روشCND با عملکرد بیشتر از روش DOP بود. در استان مرکزی ازلحاظ شاخصDOP ترتیب کمبود به‌صورت P>Fe>Zn>Mn>N>K>Cu و با روشCND ترتیب کمبود به‌صورت P>Zn>Mn>K بود. ازلحاظ شاخصDOP ترتیب کمبود در شرق استان گلستان به‌صورت Zn>Cu>N و با روشCND ترتیب کمبود به‌صورت >Zn >Cu>P>Mg N حاصل شد. در شمال استان خوزستان ازلحاظ شاخصDOP ترتیب کمبود به‌صورت Cu> Zn> Mn> N> Fe>P و با روشCND ترتیب کمبود عناصر به‌صورت N> Cu > P > Mn بود. در میانگین کلی استان اردبیل (منطقه مغان) ازلحاظ شاخصDOP ترتیب کمبود به‌صورت Mg>Cu>Fe>N>Mn>S>Zn>P و با روشCND ترتیب Mg>N>Cu>Fe>P حاصل شد. در استان مازندران در میانگین کلی ازلحاظ شاخصDOP هیچ‌یک از عناصر در حالت کمبود نبود و عناصر اندازه‌گیری شده دارای شاخص مثبت بودند ولی با روشCND ترتیب کمبود عناصر به‌صورت B بود. در این استان شاخص بحرانی عناصر غذایی نیتروژن و بور خارج از محدوده کفایت بود. بیشترین میانگین عملکرد دانه مربوط به استان خوزستان (3100 کیلوگرم در هکتار) و کمترین میانگین عملکرد، مربوط به استان مرکزی (2249 کیلوگرم در هکتار) بود. در استانهای مختلف با توجه به شرایط متفاوت خاک، عناصر مختلفی در اولویت جبران کمبود قرار گرفتند. در میانگین کلی، در خاک کمبود فسفر و در گیاه کمبود پتاسیم در تعداد بیشتری از نمونه‌ها مشاهده شد. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش میتواند به‌منظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول کلزا و تصمیم‌گیری در مورد نوع کود توزیعی در هر یک از محلهای اجرا، مورداستفاده قرار گیرد.واژه‌های كليدي: کلزا، تجزيه گياه، عناصر غذايي، وضعيت تغذيه‌اي، مناطق، انحراف از حد بهینه، تشخیص چندگانه
: In order to study the fertility status and determining the nutritional factors affecting canola yield in Alborz, Moghan, Mazandaran, Dezful and Golestan farms, this project was carried out in two years. In the second year, new farms were replaced with damaged farms due to environmental conditions. In each area data of 30 canola farms were selected. All cultivation information was recorded in selected canola fields, including planting date, cultivar type, spraying dates for weeds and insects, type and amount of fertilizers in different stages. Soil samples were prepared from a depth of 0 to 30 cm and plant samples (at the beginning of stem elongation) was taken and the concentration of elements in them was measured. At the end of the growing season, canola yield was measured. In Alborz province, in terms of DOP index, the order of deficiency for low and medium yield farms was Zn> Cu> B> Ca> K and with CND method, the order of nutrient deficiency was Ca> Zn>Fe>Cu. In Markazi province, in terms of DOP index, the order of deficiency was P> Fe> Zn> Mn> N> K> Cu and with CND method, the order of deficiency was P>Zn>Mn>K. In terms of DOP index, the order of deficiency in the east of Golestan province was Zn> Cu> N and by CND method, the order of deficiency was N>Zn >Cu>P>Mg. In the north of Khuzestan province, in terms of DOP index, the order of deficiency was Cu> Zn> Mn> N> Fe>P and by CND method, the order of element deficiency was N> Cu > P > Mn. In the general average of Ardabil province (Moghan region) in terms of DOP index, the order of deficiency was Mg> Cu> Fe> N> Mn> S> Zn> P and by CND method was, Mg>N>Cu>Fe>P. In Mazandaran province, in terms of DOP index, none of the elements was deficient in general and the measured elements had a positive index, but with CND method, the order of element deficiency was B. In this province, the critical index of nitrogen and boron nutrients was out of the adequacy range. The furthest average grain yield was related to Khuzestan province (3100 kg/ha) and the lowest average yield was obtained from Markazi province farms (2249 kg/ha). In different provinces, due to different soil conditions, different elements had priority in compensating for the deficiency. In general, phosphorus deficiency was observed in further soil samples and potassium deficiency was observed in more samples in plants. The results of this study can be used to increase yield and improve the quality of canola and decide on the type of fertilizer to be distributed in each one of the performed areas.Key words: Canola, Main regions, Plant analysis, Nutrients, Nutritional status, Compositional Nutrient Diagnosis, Deviation from optimum percentage.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی