رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین الگوی بهینه افزودن مکمل ویتامينی به جیره بر پایه عملکرد و پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی در استان ایلام "


شماره شناسایی : 18873872
شماره مدرک : ۶۱۱۷۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : ورمقانی، صیفعلی
: علیزاده قمصری، امیرحسین
: دادور، پوریا
: لطف‌الهیان، ‌هوشنگ
: حسینی، عبدالله
: جعفری، هوشنگ
عنوان اصلي : تعیین الگوی بهینه افزودن مکمل ویتامينی به جیره بر پایه عملکرد و پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی در استان ایلام
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Determining the optimum model of dietary vitamin supplementation based on performance and immune responses of broiler chickens in Ilam province
صفحه شمار : ۵۶ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳۶۱۱۷۳
: شماره طرح ۹۸۰۹۶۷-۹۸۰۳۱-۰۷۱-۱۳-۳۹-۱۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : این پژوهش به‌منظور بررسی و تعیین الگوی بهینه افزودن مکمل ویتامینی به جیره غذایی و تأثیر آن بر صفات توليدي و سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي با پنج تیمار، پنج تکرار و 20 قطعه جوجه یک‌روزه سویه راس 308 در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل پنج سطح مکمل ویتامینی: 1) شاهد (100% مقادير پیشنهادی کاتالوگ سویه)، و 2 تا 5) به ترتیب 90%، 80%، 70% و 60% مقادير پیشنهادی بودند. تیمارها از روز اول تا پایان دوره پرورش (سن 42 روزگی) اعمال شدند. جیره ‌غذایی بر پایه ذرت و کنجاله سویا بر اساس کاتالوگ سویه ‌راس 308 در سه دوره مختلف آغازین (1 تا 10 روزگی)، رشد (11 تا 24 روزگی) و پایانی (25 تا 42 روزگی) به‌صورت پلت تهیه شد. کاهش مکمل ویتامینی تا 80 درصد سطح پیشنهاد شده اثر معنیداری بر میانگین وزن زنده، ضریب تبدیل غذایی و شاخص تولید در سن 42 روزگی نداشت، ولی سطوح کمتر سبب کاهش وزن زنده و شاخص تولید و افزایش ضریب تبدیل غذایی شد (P <0.01). اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی سینه و چربی محوطه شکمی معنی‌داری بود (P <0.01).کاهش مکمل ویتامینی تا 60 درصد سطح پیشنهاد شده تأثیر معنی‌داری بر درصد تلفات و پاسخ‌های ایمنی (آنتی‌بادی علیه گلبول قرمز گوسفندی و تزریق فیتوهماگلوتنین) و نیز تعداد گلبول‌های سفید نداشت. به‌طورکلی نتایج حاصله نشان داد که استفاده از مکمل ویتامینی به میزان 80 درصد مقادیر پیشنهادی کاتالوگ جوجه گوشتی سویه راس 308 بدون اثر منفی بر عملکرد و پاسخ های ایمنی قابل توصیه است.‌واژه‌های کلیدی: جوجه گوشتی، خصوصیات لاشه، پاسخ ایمنی عملکرد، مکمل ویتامینی.
: This research was conducted in order to investigate and determining the optimum model of dietary vitamin supplementation in diet and its effects on growth performance and immune responses with 5 treatments, 5 replicates and 20 one day old chicks (Ross 308) per replicate based on a completely randomized design. Dietary treatmets were included five levels of vitamin supplementation: 1) control (100% recommended values of strain catalog), 2 to 5) 90%, 80%, 70% and 60% recommended values. which were applied from the first day to the end of the production period (age 42 days). The Reduction of vitamin supplementation up to 80% of the recommended level did not have a significant effect on live weight, feed conversion ratio and production index at 42 days of age, but lower levels reduced live weight and production index and increased feed conversion ratio (P<0.01). The effect of experimental treatments on the relative weight of breast and abdominal fat was significant (P <0.01). Reduction of vitamin supplementation to 60% of the recommended level had no significant effect on the percentage of mortality and immune responses (antibody against sheep red blood cell and phytohaemagglutinin injection) as well as white blood cell count. In general, the results showed that the use of vitamin supplements in the amount of 80% of the recommended levels of the Ross 308 strain catalog is advisable without a negative effect on the performance and immune responses of broilers.Keywords: Broiler chicken, , performance, Immune responses, vitamin supplementation, Carcass characteristics
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی