رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابی مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در نمونه‌های منتخب کلکسیون نخود بانك ژن گياهی ملی ايران "


شماره شناسایی : 18873869
شماره مدرک : ۶۱۱۷۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : طاهری‌اردستانی، سیمین
: عباسی‌مقدم، احمد
: پوراسماعيل، معصومه
: سجادبکائی، علی
عنوان اصلي : ارزيابی مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در نمونه‌های منتخب کلکسیون نخود بانك ژن گياهی ملی ايران
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of resistance to Fusarium wilt in selected chickpeas Germplasm in the National Plant Gene Bank of Iran
صفحه شمار : ۸۵ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳۶۱۱۷۰
: شماره طرح ۹۵۰۴۷۵-۱۱۴-۰۳-۰۳-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح بنیادی است
خلاصه یا چکیده : اﻳـﺮان از ﻧﻈـﺮ مقدار تولید نخود در رتبه هفتم پس از هند، استرالیا، ترکیه، میانمار(برمه)، پاکستان و اتیوپی قرار دارد. یکی از عوامل مهم در محقق نشدن حداکثر پتانسیل تولید نخود، پژمردگیهای نخود در اثر پاتوژنها است که از مهمترین آنها فوزاریومها میباشند. پژمردگی فوزاریومی یکی از مهمترین بیماریها در این گیاه میباشد. در بین جنسهای مربوط به فوزاریوم، گونه Fusarium oxysporum یکی از مهمترین گونه‌های بیماری‌زا میباشد. استفاده از ارقام متحمل در برنامه‌هاي به‌نژادي يکي از موثرترين و مقرون به صرفه‌ترين روشهاي جلوگيري از اين بيماري در راستای کاهش میزان مصرف سموم و حفظ محیط زیست مي باشد. در این تحقیق نمونه‌هاي ژنتيکي منتخب نخود نگهداري شده در بانک ژن گياهي ملي ايران جهت ارزیابی واکنش به بیماری پژمردگی فوزاریومی مورد پایش قرار گرفتند.در مرحله اول، از مزارع آلوده استانهای کرمانشاه، همدان، زنجان، کردستان و آذربایجان-غربی نمونه‌برداری از گیاهان مشکوک بعمل آمده و پس از کشت در آزمایشگاه، 340 جدایه قارچی از جنس Fusarium، جداسازی، خالص‌سازی و شناسایی گردید. گونه‌های شناسایی شده شامل شش گونه، دو گونه کمپلکس Fusarium solani, F. oxysporum, و گونه‌های F. acuminatum, F. armeniacum, F. equiseti, F. dlamini بوده و بیشترین فراوانی مربوط به دو گونه کمپلکس F. solani, F. oxysporum بود. آزمونهای بیماریزایی در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد. جدایه‌های مهاجم جهت آزمونهای بعدی انتخاب شدند. در مراحل بعدی واکنش نمونه‌هاي ژنتيکي منتخب نخود در مقابل تر کیبی از جدایه‌های قارچ F. oxysporum در دو سطح برای مرحله گیاهچه و گیاه بالغ در گلخانه و گیاه بالغ درسطح مزرعه انجام شد. در ارزیابی میزان تحمل در شرایط گلخانه‌ای، نمونه‌های ژنتیکی با بسیار متحمل شامل 215107 و 215215 و نمونه‌های ژنتیکی متحمل شامل 215171، 215414، 215239 ، 215551، 218130، 215557، 215565، 215373 ،215664، 215685 و رقم ثمین بودند. در ارزیابی مزرعه‌ای، نمونه‌های ژنتیکی 215171، 215287، 215664 ، 215333،215373،215379،215414،215551،218130 دارای عکس‌العملهای بسیار متحمل و متحمل بودند. نکته جالب توجه این بود که نمونه‌های ژنتیکی فوق که نسبت به خشکی دارای مقاومت های قابل قبول بودند در مراحل مختلف گیاهچه و گیاه بالغ تحمل به بیماری را نشان دادند. بنابراین نمونه‌های انتخابی جهت بررسیهای بعدی و استفاده در برنامه‌های اصلاح به نژادی ارقام نخود توصیه میگردند.كلمات كليدي: نخود، پژمردگی، تحمل، ژرم پلاسم، فوزاریوم
: Iran is ranked amongst the top seven countries in terms of chickpea production i.e. after India, Australia, Turkey, Myanmar (Burma), Pakistan, and Ethiopia, respectively. One of the most important factors which negatively affect maximum production potential in chickpeas is chickpea wilting due to pathogens, most importantly those wilting caused by Fusarium species. Fusarium wilt is one of the most important diseases in this crop. Among the genera related to Fusarium, Fusarium oxysporum is one of the most important pathogenic species. The application of tolerant cultivars in breeding programs is one of the most effective and cost-effective ways to manage the disease in order to reduce pesticide consumption for the safe conservation of our environment. In this study, selected germplasms of chickpeas belonging to the National Plant Genebank of Iran were evaluated to study resistance to Fusarium wilt. At the first stage, plants with symptoms were sampled from infected farms in Kermanshah, Hamedan, Zanjan, Kurdistan, and West Azerbaijan provinces. They were cultivated in the laboratory from which 340 fungal isolates of the genus Fusarium were isolated, purified, and identified. The identified species include 6 species, two species complex of Fusarium solani, F. oxysporum, and F. acuminatum, F. armeniacum, F. equiseti, F. dlamini among which the highest frequency was related to F. oxysporum. Pathogenicity tests were performed using a randomized complete design. Invasive isolates were selected for further tests. In the next steps, the reaction of selected germplasm of chickpea against a mixture of F. oxysporum isolates was performed both for seedling under greenhouse, and adult plant stage under field conditions. In the evaluation of tolerance under greenhouse conditions, high tolerant germplasms included accessions 215107 and 215215 and tolerant genetic samples included 215171, 215414, 215239, 215551, 218130, 215557, 215565, 215373, 215664, 215685, and Samin cultivar. Infield evaluation, accessions 215171, 215287, 215664, 215333, 215373, 215379, 215414, 215551, 218130 showed a range of high tolerance to tolerance reactions.The tolerant accessions, which also had acceptable resistance to drought, showed the highest disease tolerance in different stages of both seedling and adult plants stages. Therefore, they are recommended for further studies and utilization in chickpea cultivation improvement programs.Keywords: Chickpea, Wilting, Tolerance, Germplasm and Fusarium
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی