رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثربخشی کودها بر گیاهان تحت تنش شوری "


شماره شناسایی : 18873867
شماره مدرک : ۶۱۱۶۸
نام عام مواد : [گزارش علمی- فنی]
شناسه افزوده : کشاورز، پیمان
عنوان اصلي : اثربخشی کودها بر گیاهان تحت تنش شوری
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Effectiveness of fertilizers on plants under salinity stress
صفحه شمار : ۱۲ ص.:مصور، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات خاک و آب، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳۶۱۱۶۸
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : پیشرفتهای عمده‌ای در رابطه با مدیریت تولید محصول در شرایط شور حاصل شده است. با وجود این تفسیر اطلاعات مربوط به مصرف کود و اثر بخشی آن در خاکهای شور با پیچیدگیهای زیادی همراه است. گياهان تحت تنش شوري با كاهش آب قابل استفاده، سميت يوني (سدیم و کلر) و كاهش قابلیت دسترسی عناصر غذايي ضروري مواجه هستند. این شرایط موجب میشود تا زنجیره‌ای از واکنش‌های شیمیایی و بیوشیمیایی در مسیر جذب عناصر غذایی از خاک تا انتقال در گیاه رخ ‌داده و سبب گردد تا میزان نیاز به مصرف کودهای شیمیایی در شرایط شور کاهش و یا افزایش یابد. بر خلاف مطالعات اولیه اثر متقابل کود- شوری که نشان میداد مصرف کود تنها به سطح تنش شوري بستگی دارد، یافته‌های اخیر نشان میدهد که اثر بخشی کود تنها به شوری محلول خاک وابسته نبوده بلکه به سطح تحمل گیاه به شوری نیز بستگی دارد. براین اساس واکنش کلی گیاه به مصرف کود در شرایط شور تنها در صورتی مثبت خواهد بود که گونه و یا رقم گیاهی، متحمل به شوری باشد اما در مورد گونه و رقم گیاهی حساس به شوری، مصرف کود در شرایطی موثر خواهد بود که شوری خاک حداکثر کمتر از 5 /1 برابر آستانه تحمل به شوری گیاه باشد. واژگان كليدي: آستانه تحمل، ارقام گیاهی، شوری خاک، عناصر غذایی، کوددهی
: There have been many important advances in agriculture management in saline conditions. However, interpretation of data related to fertilizer use in saline soils is associated with many complexities. Under salinity stress crops are faced with less water available, ionic toxicity (sodium and chlorine) and decreasing availability of essential nutrients. These conditions cause a series of chemical and biochemical reactions in the path of nutrient uptake from soil to its transfer to plant; therefore, it can decrease or increase the need to use fertilizers in saline conditions. Unlike earlier studies, the fertilizer-salinity interaction showed that fertilizer application depends only on the level of salinity stress; recent findings show that the effectiveness of fertilizer not only depends on the salinity of the soil solution but also it related on the plant salinity tolerance. Accordingly, plant response to fertilizer application in saline conditions will be positive only if the plant species or cultivar is tolerant to salinity, but for salt sensitive plant species or cultivars, fertilizer will be effective if soil salinity is less than 1.5 times salinity tolerance threshold.Keywords: Tolerance threshold, plant cultivars, soil salinity, nutrients, fertilization
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی