رکورد قبلیرکورد بعدی

" اولويت‌بندي عوامل موثر بر عدم مشارکت پايدار جوامع روستايي در طرح‌هاي آبخيزداري (مطالعه موردي: استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) "


شماره شناسایی : 18873856
شماره مدرک : ۶۱۰۷۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : نور،حمزه
: اسلامی،علی‌رضا
: تابع،مرضیه
: طباطبایی، محمودرضا
: صالح‌پورجم،امین
: باقریان کلات، علی
: صدیق،رضا
: رجایی،سید حسین
: کهرمی، احمد
: شیبانی‌زاده،زهره
عنوان اصلي : اولويت‌بندي عوامل موثر بر عدم مشارکت پايدار جوامع روستايي در طرح‌هاي آبخيزداري (مطالعه موردي: استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Prioritization of effective factors on preventing sustainable participation of rural societies in watershed management plans (Case Study: Razavi Khorasan, North Khorasan and South Khorasan Proviences).
صفحه شمار : ۹۲ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۷۶ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۸۶۱۰۷۶
: شماره طرح: 970647-032-29-43-0
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : میزان مشارکت جوامع محلی در طرح¬های آبخیزداری عامل مهمی در موفقیت و یا شکست پروژه¬ها می¬باشد. با این حال فاکتور¬های موثر در مشارکت مردم از دیدگاه بهره¬برداران و کارشناسان مکان مختص بوده و تاکنون به-صورت هم¬زمان مطالعه نشده است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مقایسه¬ای عوامل موثر بر مشارکت مردم در حوضه عمارت قوچان، اسدلی بجنورد و دستگرد بیرجند از دیدگاه آبخیزنشینان و هم‌چنین کارشناسان است. در این تحقیق عوامل موثر بر عدم مشارکت مردم در طرح¬های آبخیزداری در قالب چهار شاخص اقتصادی، اجتماعي، آموزش و ترویج و طراحی-اجرا و 15 زیر شاخص طبقه¬بندی شدند. در ادامه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و نیز آزمون فریدمن، شاخص‌ها و زیرشاخص¬های موثر بر عدم مشارکت مردمی در طرح‌های آبخیزداری اولویت‌بندی شد. نتایج نشان داد که در حوضه‌های مورد بررسی از منظر خبرگان و بهره-برداران، شاخص‌ اقتصادی و طراحی – اجرا نقش بیش‌تری را در عدم مشارکت مردم نسبت به سایر شاخص‌ها دارد. نتایج رتبه‌بندی زیرشاخص¬ها از منظر جوامع محلی و کارشناسان نشان داد به¬ترتیب زیرشاخص¬های‌ "نادیده گرفتن منافع مردم به¬عنوان انگیزه اقتصادی مستقیم" و " عدم وجود قوانین مشخص برای حمایت از مشارکت های مردمی در آبخیزداری " بیش‌ترین اهمیت در عدم مشارکت مردم را دارند. با این حال بیش‌ترین اختلاف میزان اهمیت عوامل از منظر دو گروه کارشناسان و جوامع محلی، مربوط به زیرشاخص¬های¬ "نادیده گرفتن منافع مردم به¬عنوان انگیزه اقتصادی مستقیم" و "عدم مشورت با جوامع محلي (شوراي روستا) در نيازسنجي پروژه" می باشد. نتیجه کلی اینکه اجرای پروژه¬های چندمنظوره و درنظرداشتن منافع آبخیزنشینان و نظرسنجی از جوامع محلی، به همراه آموزش بهره‌برداران می‌تواند زمینه‌ساز جلب مشارکت فعال مردم در پروژه‌های آبخیزداری حوضه گردد. واژه‌هاي كليدي: آزمون های ناپارامتریک، تصمیم گیری چندمعیاره، تحلیل سلسله مراتبی فازی، رتبه‌بندی، آزمون فرید من. 
: The degree of public participation in watershed management programs is a major determinant of success or failure of the programs, but the factors which make people participate still remain unknown. The main object of current study is comparison evaluation of effective factors on preventing participation of rural societies in watershed management plans based on al people and experts viewpoints in Emarat watershed, Dastgerd watershed and Asadli watershed. In the current study the effective factors on preventing participation of rural societies were classify in four classes include "economic", "educational-extension", "design-executive" and "social" indicators and 15 sub-indicators. Then the indicators and sub-indicators were prioritized using Fuzzy Analytical Hierarchy Process and Friedman Test. The results showed that, from the perspective of both groups of experts and peoples, economic indicator has a greater role in preventing people participation in relation to other indicators. The results of sub-indicators prioritization based on local people and expert’s viewpoints showed that “ignoring people´s income as a direct economic motivation” and “lack of specific laws to support public participation in watershed management”, respectively, were ranked as the most important sub-indices. The most important difference of the sub-Indices from the perspective of local people and expert are related to the “ignoring people´s income as a direct economic motivation” and “lack of stakeholder’s consultation in the design and development of projects”. The overall conclusion is that considering the benefits of stakeholders, and multi-purpose projects and factors such as stakeholder consultation, and training of local communities can provide the basis participation of people in the watershed development projects.Key Words: Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Integrated Watershed Management, Multi-criteria decision making
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی