رکورد قبلیرکورد بعدی

" مطالعه تاثیر رده خاک، رژیم حرارتی- رطوبتی و مدیریت زراعی بر شاخصهای کیفیت و ویژگی های طیفی خاک (مطالعه موردی شهرستان میامی استان سمنان) "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873843
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۴۸
سرشناسه : اخیانی، ، احمد‏
عنوان : مطالعه تاثیر رده خاک، رژیم حرارتی- رطوبتی و مدیریت زراعی بر شاخصهای کیفیت و ویژگی های طیفی خاک (مطالعه موردی شهرستان میامی استان سمنان)
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه لرستان. دانشکده کشاورزی گروه علوم و مهندسی خاک
سال تحصیل : ۱۳۹۸
صفحه شمار : ۲۲۳ص
چکيده : با توجه به افزايش جمعيت کشور، توليد محصول بيشتر و امنیت غذایی، توجه بر حفظ كيفيت خاك در راستاي كشاورزي پايدار كه بحراني به نظر مي¬رسد، لازم و ضروري است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثرات تغییرات مدیریت اراضی، نوع خاک و رژیم¬های رطوبتی و حرارتی بر کیفیت خاک با استفاده از شاخصهای کمی کیفیت خاک در اراضی زراعی استان سمنان می-باشد. برای این منظور سه منطقه در طول یک ترانسکت از جنوب به شمال شهرستان میامی استان سمنان با کاربری اراضی، اقلیم و نوع خاک متفاوت انتخاب گردید. در مجموع در سه منطقه 360 نمونه خاک از عمق 30-0 سانتی¬متری با استفاده از روش¬های استاندارد برداشت گردید. در این نمونه¬ها 17 ویژگی شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک با استفاده از روشهای آزمایشگاهی مرسوم و طیف سنجی اندازه¬گیری گردید. از مدل شاخص کیفیت خاک تجمعی(SQIW) در دو حالت کل داده¬های بررسی شده (TDS) و حداقل مجموعه داده¬ها (MDS) جهت بررسی کیفیت خاک استفاده شد. حداقل مجموعه داده¬ها با استفاده از روش PCA انتخاب گردید. نتایج این تحقیق نشان داد، از جنوب به شمال شهرستان(با تغییر رژیم¬های حرارتی و رطوبتی) وضعیت اکثر ویژگی¬های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیک خاک بهبود پیدا کرده و بیشترین ضریب تغییرات در بین ویژگی¬های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیک بررسی شده شامل کربن¬آلی، فسفر قابل جذب، میانگین وزنی قطر خاکدانه و آنزیم بتاگلوکوزیداز بود. در مجموع شاخص وزنی کیفیت خاک (SQIW)تحت تاثیر تغییر کاربری و نوع خاک قرار گرفت و تغییر کاربری اراضی مرتعی و جنگلی به زراعی( به استثناء منطقه میامی) موجب کاهش این شاخص گردید. همچنین رده آریدی سول نسبت به انتی¬سول در منطقه میامی و رده مالی¬سول نسبت به اینسپتی¬سول در مناطق سوداغلن و حسین¬آباد از کیفیت خاک بالاتری برخوردار بودند. همچنین نتایج شاخص کیفیت وزنی محاسبه شده نشان داد رده انتی¬سول نسبت به آریدی¬سول و رده اینسپتی¬سول نسبت به مالی¬سول در برابر تغییر کاربری حساس¬تر بوده و ویژگی¬های مختلف خاک آنها بیشتر دچار تغییر می-گردد. بررسی نتایج مقایسه اثرتناوب¬های مختلف موجود در منطقه میامی بر کیفیت خاک نشان داد، تناوب چندکشتی گندم دارای بالاترین شاخص کیفیت خاک در مقایسه با سایر تناوب¬های منطقه است. نتایج بررسی کاربرد تکنیک طیف سنجی هم در برآورد ویژگی های نمونه های خاک منتخب سه منطقه نشان داد، این روش می¬تواند برآورد¬های مناسبی در اندازه¬گیری ویژگی-های هدایت الکتریکی، فسفر و پتاسیم قابل جذب، کربن¬آلی، درصد رس، کربنات کلسیم معادل و آنزیم فسفاتاز قلیایی در اختیار ما قرار دهد.
: Considering the increase of our country population, maintaining food security and higher production levels, keeping the soil quality for achieving sustainable agriculture seems crucial. The aim of this research is assessment of effects of land management changes, soil types(soil order) and moisture and temperature regimes on soil quality, using the soil quality indices in Semnan land province. For this purpose, three sites along a transect from the south to the north with different landuses, climate and soil orders were selected in Miami city, Semnan province, Iran. A total of, 360 soil samples were taken from the depth of 0-30 cm by using the standard methods in three sites. In this soil samples, 17 soil chemacal, physical and biological properties were measured by using the classic laboratory and spectroscopy methods. Soil quality was assessed using the model of additive weighted (SQIw) soil quality indices and two data set including, total data sets (TDS) and minimum data set(MDS). The MDS was selected by the PCA method. The results showed that from south to north(changes in thermal and humidity regimes) of the this transect most of the soil chemical, physical and biological properties were improved and soil organic carbon, available phosphorus, medium weight aggregate diameter and betaglucosidas enzyme have the higher coefficient of variation. Overall soil quality was affected by land use change and soil type. The land uses change of forestry and pasture to agricultural (with the exception of the Miami site) decreased soil quality index. Also in the miami site aridisol Compared with entisol and in the Soudaghlan and Hossienabad sites mollisol compared with inceptisol had the highest soil quality. The results also showed, entisol and inceptisol compared with aridisol and mollisol have the more sensitivity against to land use changes and their soil properties have more variations. The results of compared different rotation systems in the miami site showed, multi -cropping of the wheat rotation compared with other rotation systems had the highest soil quality index. Application of spectroscopy technique to estimate of soil properties showed this method can provide good estimates for measuring electrical conductivity, available phosphorus and potassium, organic carbon, clay content, calcium carbonate equivalent and alkaline phosphatase enzymes.
توصیفگر : ویژگیهای خاک
: ترانسکت
: تغییراقلیم
شناسه افزوده : متین فر، حمیدرضا‏
شناسه افزوده : دانشگاه لرستان. دانشکده کشاورزی گروه علوم و مهندسی خاک‏
عنوان ديگر : The assessment effect of soil Order, Moisture-Thermal regime and soil management on quality and spectral feature of soil.(The case study miamei city in semnan province)
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی