رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي خصوصيات كمي و كيفي ارقام مختلف هلو بر روي پايه هاي بذري و رويشي. "


شماره شناسایی : 18873816
شماره مدرک : ۶۱۵۳۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : گردکانه، محمد
: ارجي، عيسي
عنوان اصلي : بررسي خصوصيات كمي و كيفي ارقام مختلف هلو بر روي پايه هاي بذري و رويشي.
نام نخستين پديدآور : گردکانه، محمد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study of quantitative and qualitative characteristics of peach cultivars on seedling and vegetative rootstocks.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰۶۱۵۳۵
: شماره طرح : 2-55-03-94170
: سامانه سمپات
توصیفگر : ارقام هلو
: پایه رویشی
: خصوصیات کمی و کیفی
خلاصه یا چکیده : به¬منظور بررسي خصوصيات تعدادي از ارقام هلو بر روي پایه¬های بذري و رویشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و چهار اصله درخت در هر تكرار انجام شد. فاکتور اول در سه سطح شامل ارقام اسپرينگ كرست، كالدسي و D934/5 و فاکتور دوم در چهار سطح شامل پایه بذري ميسوري، پایه¬های¬ رویشی (GN15، GF677 و تترا) در نظر گرفته شدند. برای اجرای این آزمایش در آبان 1394 بذور هلو به عنوان پايه بذري،كشت شدند. پایه¬های¬ رویشی GN15، GF677 و تترا در اسفند 94 تهیه وكشت شدند و در شهريور1395، ارقام هلو بر روي پايه¬هاي مختلف پيوند شدند. نهال¬هاي پيوندي در اسفند 1396 در ايستگاه تحقيقات مهرگان وابسته به مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه با فواصل 4×5 متركاشته شد. صفات رويشي شامل زمان باز شدن جوانه هاي رويشي، قطرتنه، رشد رويشي سالانه، ارتفاع درختان، سطح گسترش تاج و ميزان پاجوش دهي در هر يك از واحدهای آزمایشی اندازه¬گيري و ثبت گردید. نتایج نشان داد از نظر قدرت رشد، پایه های GN15، GF 677 پایه بذری هلو و تترا به ترتیب بیشترین و کمترین رشد داشتند. بیشترین پاجوش دهی در پایه GN15 و کمترین در پایه تترا ثبت شد. بیشترین رشد در رقم 5/934D پیوند شده بر روی پایه GN15 مشاهده شد و کمترین ارتفاع درخت در رقم 5/934D پیوند شده بر روی پایه تترا ثبت شد.
: This study was conducted to investigate the characteristics of a number of peach cultivars on seedling and vegetative rootstocks as a factorial experiment in a randomized complete block design with 3 replications and 4 trees per replication. The first factor was considered in three levels including Spring Crest, Caldsey and D934/5 cultivars and the second factor was considered in 4 levels including Missouri seed rootstock, vegetative rootstock (GN15, GF677 and Tetra).To perform this experiment in November 2015, peach seeds are planted for seed base. Vegetative rootstocks GN15, GF677 and Tetra were prepared and planted in March 2016 and in September 2016, peach cultivars were grafted on different rootstocks. Transplanted seedlings were planted in March 2017 at Mehregan Research Station of Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research Center at intervals of 4×5 meters. Vegetative traits (trunk diameter, annual vegetative growth, tree height and canopy expansion) were measured in each experimental unit. The results showed that in terms of strength, rootstocks of GN15, GF677, Peach seedling and Tetra had the highest growth and the lowest growth respectively. The sucker was recorded in GN15 and the lowest in Tetra. The highest growth was observed in D 934/5 cultivar grafted on GN15 rootstock and the lowest tree height was recorded in D 934/5 grafted cultivar on Tetra rootstock.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی