رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي صفات كمي وكيفيت نانوایی لاينهاي گندم نان در آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتي يكنواخت اقليم معتدل (PRWYT-M) "


شماره شناسایی : 18873813
شماره مدرک : ۶۱۰۹۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : بختیار، فرشاد
: رودی،داود
: نیکو سرشت ،رضا
: ساریخانی خرمی، شکوفه
عنوان اصلي : ارزيابي صفات كمي وكيفيت نانوایی لاينهاي گندم نان در آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتي يكنواخت اقليم معتدل (PRWYT-M)
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of quantitative traits and bread making quality of bread wheat lines in preliminary regional yield trial for moderate region
صفحه شمار : ۳۸ص.:جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۹۲ مورخ۴۰۰/۱۱/۲۲۶۱۰۹۲
: شماره طرح
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : اين تحقيق با هدف انتخاب ژنوتيپ¬های دارای پتانسيل عملكرد بالا، خصوصيات مطلوب زراعي، مقاومت به بيماري¬ها و سازگاري وسيع در مقايسه با ارقام تجاري موجود، در سال زراعي 1400 -1399 در قالب دو آزمایش جداگانه به اجراء درآمد. در آزمایش اول تعداد 154 لاين جديد (كانديد شده از طرف ايستگاه¬هاي گزينش كننده مواد گياهي براي اقليم معتدل و آزمايشات خزانه هاي بين المللي) به همراه ارقام شاهد رخشان، ترابی، بهاران و طلایی (مجموعاً 162 لاین و رقم) به روش سيستماتيك (مشاهده¬اي) بدون تكرار در چهار ايستگاه تحقيقاتي كرج، زرقان، نيشابور و ماهیدشت مورد ارزيابي و مطالعه قرار گرفتند. در آزمایش دوم تعداد 92 لاين دابلدهاپلویید دریافت شده از پروژه مشترک ایران و فرانسه در كنار چهار رقم شاهد رخشان، ترابی، بهاران و طلایی (جمعاً 96 شماره) با احتساب شاهدها در سه ایستگاه کرج،کرمانشاه و زرقان بررسي شدند. طي بررسي¬ها صفات درصد سبز، تعداد روز تا سنبله دهي و رسيدن فيزيولوژيك، عكس العمل به بيماري¬هاي مهم نظير زنگ زرد و قهوه اي، ارتفاع بوته، رنگ دانه، وزن هزار دانه و عملكرد دانه و برخي صفات مربوط به كيفيت نانوايي مورد بررسي، يادداشت برداري و اندازه گيري قرار گرفتند. براي ارزيابي پايداري لاين¬هاي مورد بررسي از روش ناپارامتري رتبه دهي (Ranking) استفاده شد. در نهايت پس از جمع بندي نتايج ايستگاه¬ها، با استفاده از مقايسه ميانگين عملكرد لاین¬ها با ميانگين عملكرد شاهدها و همچنين ميانگين رتبه عملكرد و انحراف معيار رتبه (R و SDR) و شاخص نسبي عملكرد (YIR%) و صفات يادداشت برداري شده، به ترتیب تعداد 32 و 19 لاين برتر از آزمایش اول و دوم كه علاوه برداشتن ميانگين عملكرد بالا وپايداري عملكرد، واجد صفات مطلوب زراعي و مقاوم به بيماري¬هاي مهم نظير زنگ زرد و قهوه¬اي نيز بودند، جهت شركت درآزمايش مقايسه عملكرد تكرار دار پيشرفته اقليم معتدل (ARWYT-M) و آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه ای اقلیم معتدل كشور (ERWYT-M-DH) در سال آينده انتخاب شدند .واژه هاي كليدي: مقايسه عملكرد مقدماتي، گندم نان و اقليم معتدل
: To achieve high yielding, diseases resistant and adapted wheat varieties comparing to grown wheat cultivars, this experiment was carried out in four research stations of moderate zone in 2020/2021 cropping season in the form of two separate experiments. In the first experiment, One hundred and fifty-four (154) lines and varieties of wheat along with four check cultivars (Rakhshan, Torabi Baharan and Talaie) were planted and compared in systematic design with no replication.These materials have been forwarded by selecting stations in temperate zone and International nurseries as well. In the second experiment, ninety two (92) double-haploid lines received from the joint project of Iran and France along with four check cultivars (Rakhshan, Torabi, Baharan and Talaei) were planted and compared in systematic design with no replication. During the cropping cycle besides, field management practices, the following notes were taken: Days to heading (DHE), Plant Height (PLH), 1000 kernel weight (TKW) lodging%, reaction to diseases (Yr) under natural condition, shattering and Days to maturity (DMA). After harvesting, grains of each plot were weighed separately, and collected data were analyzed. Based on non-parametric method of ranking (R and SDR), comparing the yield of the entries to checks, favorite morphological characters, Yield Index Ratio (YIR%), and reaction to diseases, Respectively, 32 and 19 superior lines from the first and the second experiments, were selected to be evaluated/ studied in advanced yield trials (ARWYT) and elite regional yield trials (ERWYT- M-DH) for moderate areas in next crop season. Key words: Preliminary yield trial, bread wheat, temperate zone
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی