رکورد قبلیرکورد بعدی

" جداسازی و شناسایی تیوباسیلوس های هالوفیل اکسید کننده گوگرد از نمونه های خاک و آب کشور "


شماره شناسایی : 18873801
شماره مدرک : ۶۱۰۹۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : اصغرزاده،احمد
: ثقفی، کبری
: خاوازی،کاظم
: اسدی رحمانی، هادی
: رجالي ، فرهاد
: عليزاده ،ندا
: شمشيري پور،مهديه
: اربابي،خديجه
: فيضي اصل ،ولي
عنوان اصلي : جداسازی و شناسایی تیوباسیلوس های هالوفیل اکسید کننده گوگرد از نمونه های خاک و آب کشور
عنوان اصلي به زبان ديگر : :characterization of Halothiobacilluses sulfur oxidizing Bacteria from soil and water samples of Iran
صفحه شمار : ۶۹ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات خاک و آّب ، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۹۰ مورخ۴۰۰/۱۱/۲۲۶۱۰۹۰
: شماره طرح: 940115-94015-008-10-10-124
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : pH زیاد خاک¬های آهکی قابلیت دسترسی برخی عناصر تغذیه¬ای را در آن¬ها کاهش می¬دهد. اکسیداسیون گوگرد توسط Thiobacillus¬ها pH این خاک¬ها را کاهش داده خصوصیاتشان را بهبود می¬بخشد. شوری بر رشد و توانایی اکسیداسیون گوگرد در این باکتری¬ها تأثیر منفی دارد. Halothiobacillus جنس اخیراً شناسایی شده از باکتری¬های شورپسند اکسید کننده گوگرد هستند. این مطالعه برای اولین بار ضمن اثبات وجود جنس هایی از تیلوباسیلوس شوری پسند که ذخیره ژنتیکی برای مطالعات تجاری و علمی آینده به حساب می آیند، حضور سه گونه: H. neapolitanus H. halophilus و H. hydrothermalis از جنس Halothiobacillus را در چشمه¬های آب گرم گوگردی، دریاچه¬های نمک و خاک-های شور ایران را مشخص نمود. سویه¬های به دست آمده از لحاظ نیاز به نمک برای ادامه حیات در دو گروه نمک دوست¬ اجباری و نمک دوست¬ اختیاری قرار داشتند. توانایی این سویه¬ها در تولید بیومس باکتریایی و سولفات به شدت تحت تأثیر شوری قرار داشت. این مطالعه همچنین برای اولین بار به مقایسه پتانسیل Thiobacillusها¬ و Halothiobacillus در اکسیداسیون گوگرد و اصلاح pH زیاد خاک¬های آهکی در شرایط شور پرداخت. نتایج نشان داد Halothiobacillus جنس مؤثرتری در کاهش pH خاک¬های آهکی و افزایش قابلیت جذب عناصر تغذیه¬ای چون فسفر و سولفات در شرایط شور هستند. این نتیجه می¬تواند اولین گام برای تمرکز بر کاربرد این جنس از باکتری¬ها به ویژه گونه نئاپلیتانوس H. neapolitanus I19 برای افزایش راندمان اصلاح خاک¬های آهکی شور با گوگرد باشد و به عنوان راه حلی جدید برای کاهش اثرات شوری در کاهش فعالیت مایه تلقیح های تجاری موجود و در حال تولید تجاری باشد که از باکتری های جنس تیوباسیلوس استفاده می نمایند و استفاده از مایه تلقیح های حاوی جنس هالوتیوباسیلوس دامنه کاربرد مایه تلقیح های تولیدی کشور را از خاکهای زراعی معمول به خاکهای شور با پتانسیل زراعی که دارای آب مناسب جهت شتشوی نمک های تولید شده باشند گسترش خواهد داد، با توجه به وسعت این خاکها و افزایش جمعیت کشور که استفاده از انواع منابع خاکی را برای تولید محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر کرده است، می تواند ارزش اقتصادی زیادی برای کشور حاصل نماید. واژه هاي كليدي: گوگرد ، مایه تلقیح ، اکسیداسیون گوگرد ، باکتری های هالوفیل اکسید کننده گوگرد
: Alkaline soils with high pH, have many problems in availability of nutrient for plants, but oxidation of sulfur by thiobacillus genus of bacteria can reduce severity of this problem and can increase fertility, chemical and physical properties of soils. But in biofertilizer industry, common inoculants that have thiobacillus cannot tolerate salinity of soils and cannot be active more in saline soils. Our research show that recently identified salt tolerant sulfur oxidizing bacteria genus, named Halothiobacillus can help and solves some problems. So in this study we focus in this Genus of sulfur oxidizing bacteria. In this research we approved that Halothiobacillus is available in saline soils, water and sediments samples, that collected from all around of country, that is a good genetic reservoir for future research and commercial inoculant preparation. Also our research approved exicting of 3 species of this valuable genus in our samples from hot sulfuric springs, saline lakes and salty soils and waters (H. hydrothermalis, H. halophilus, H. neapolitanus). But sulfur oxidization ability and population of them in culture media (biomass) of this species also affected by salinity and H. neapolitanus was a suitable strain for sulfur oxidation in saline condition. In this study for first time in Iran, we compare sulfur oxidization ability of Thiobacillus thiooxidant as a common inoculant with species of Halothiobacillus, for remediation of Alkaline soil in high pH condition, the result showed that Halothiobacillus is preferable and is more effective in reducing pH of soils and effective in saline soils that can increase availability of nutrients (P and S) for plant nutrition. This research is first one in introducing Halothiobacillus as commercial Biofertilizer inoculants in agriculture and remediation of saline soils that can Irrigate and drain activated salty mineral as drainage. In last recent decades industrial mass production of Thiobacillus thiooxidant as Inoculant in agriculture of Iran improved so rapidly, but using of Halothiobacillus neapolitanus I19 as inoculant is first time that recommended, this phenomenon can increase efficiency and spectrum of inoculant utilization for remediation of huge amount of lands that affected with salt and cause economic ease for farmers and increase income of country in large scales. Because of population pressure, remediation of salt affected soils with desalinated water from sea is only future prespective to feed the 85 million people.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی